Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευγένιος Χαμπουλλάς
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Απριλίου, στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 8 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ) Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΤΑΤΑ Δημόσια Εταιρεία Λτδ, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Η αγροτική οργάνωση ΕΚΑ και ενδιαφερόμενες εταιρείες, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία “Stavros Zanettos Ltd” απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη θέση της εταιρείας αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Σκοπός των τριών προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται πιο κάτω, οι οποίες ρυθμίζουν την παράγωγη, την εμπορία και την κατηγοριοποίηση του πατατόσπορου.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών καταργούνται οι περί Καθορισμού των Κλάσεων του Βασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004 και θεσπίζονται νέοι κανονισμοί, με τους οποίους καθορίζονται οι ενωσιακές κλάσεις του βασικού και του πιστοποιημένου πατατόσπορου, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/20/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των χαρακτηριστικών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές».

Με τους δεύτερους υπό συζήτηση κανονισμούς τροποποιούνται οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004 με την αντικατάσταση των υφιστάμενων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτών, που αφορούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο πατατόσπορος και τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας κατά σπορομερίδα, αντίστοιχα, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας του Συμβουλίου 2002/56/ΕΚ όσον αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι σπόροι γεωμήλων και οι μερίδες σπόρων γεωμήλων».

Περαιτέρω, με τους τρίτους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις και οι ενωσιακές κλάσεις του προβασικού πατατόσπορου, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/21/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό ελαχίστων προϋποθέσεων και ενωσιακών κλάσεων όσον αφορά τον προβασικό σπόρο γεωμήλων».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες και των τριών σχετικών Οδηγιών, ως προθεσμία μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015 και ως ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων τους η 1η Ιανουαρίου 2016.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών αφορούν κυρίως τη ρύθμιση τεχνικής φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από την υποχρέωση εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και δήλωσε ότι η έγκρισή τους δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των πατατοπαραγωγών στη Δημοκρατία.

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω τοποθετήσεις, ο εκπρόσωπος της ΠΟΠ “Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΤΑΤΑ Δημόσια Εταιρεία Λτδ” εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση του πιστοποιημένου πατατόσπορου, καθώς αυτή, όπως ο ίδιος υποστήριξε, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους πατατοπαραγωγούς.

Τοποθετούμενη επί των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι απόψεις των εμπλεκόμενων παραγωγών και εμπόρων λήφθηκαν υπόψη τόσο κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων κανονισμών όσο και κατά τη συζήτηση των σχετικών Οδηγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, παρ’ όλο που η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση του πιστοποιημένου πατατόσπορου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη σήμανση και στην εμπορία του πατατόσπορου, δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία να τεθεί σε εφαρμογή η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, αφού οι σχετικές διατάξεις των Οδηγιών είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω και κυρίως τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους παραγωγούς και εμπόρους, καθώς και με τις αγροτικές οργανώσεις, να επανεξετάσει τις προτεινόμενες διατάξεις με απώτερο στόχο τη σύγκλιση απόψεων και ακολούθως να επανέλθει στην επιτροπή για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του θέματος.

Συναφώς, το Τμήμα Γεωργίας, υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής, προχώρησε σε περαιτέρω διαβούλευση επί των προτεινόμενων διατάξεων επιτυγχάνοντας συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των πρώτων κανονισμών, στη βάση των πιο πάνω. Ειδικότερα, στο εν λόγω κείμενο περιλήφθηκε επιπρόσθετη πρόνοια με βάση την οποία το Συμβούλιο Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού δύναται να καθορίσει με γνωστοποίησή του σε ποια μέτρα το Τμήμα Γεωργίας θα εφαρμόζει τις ενωσιακές κλάσεις που καθορίζονται σχετικά με τον πιστοποιημένο πατατόσπορο.

Περαιτέρω, το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των τρίτων κανονισμών, με σκοπό τη διασαφήνιση και την περαιτέρω βελτίωση επιμέρους προνοιών τους από νομοτεχνική άποψη.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι στο στάδιο της διαβούλευσης του τμήματός του με τους εμπλεκόμενους φορείς συμφωνήθηκε ότι, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από εμπλεκόμενους παραγωγούς και εμπόρους προς το Τμήμα Γεωργίας για κατηγοριοποίηση του πιστοποιημένου πατατόσπορου σε ενωσιακές κλάσεις, το τμήμα θα πραγματοποιεί εκ νέου διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και ακολούθως θα διαβιβάζει το εν λόγω θέμα στο Συμβούλιο Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού για τη λήψη τελικής απόφασης και την έκδοση σχετικής γνωστοποίησης.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ “Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΤΑΤΑ Δημόσια Εταιρεία Λτδ” και της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί τελικά αναθεωρήθηκαν από την εκτελεστική εξουσία με βάση τα πιο πάνω, επαναδιατύπωσαν την πάγια θέση τους ότι η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση του πιστοποιημένου πατατόσπορου σε ενωσιακές κλάσεις δεν ενδείκνυται στο παρόν στάδιο, καθώς αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους παραγωγούς και εμπόρους.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επέφερε περαιτέρω τροποποιήσεις στα κείμενα των κανονισμών, οι οποίες συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Αντικατάσταση της φράσης “κοινοτική κλάση” με τη φράση “ενωσιακή κλάση”, οπουδήποτε αυτή η φράση απαντά στα κείμενα των πρώτων και των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις σχετικές Οδηγίες.

2. Την τροποποίηση του τίτλου των πρώτων και των τρίτων κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Καθορισμού των Ενωσιακών Κλάσεων του Βασικού και του Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015» και «Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015», αντίστοιχα, ως επακόλουθο της πιο πάνω τροποποίησης.

3. Διαμόρφωση των κειμένων των κανονισμών, με σκοπό τη διασαφήνιση και τη βελτίωση των προνοιών τους από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά αναθεωρηθεί από την εκτελεστική εξουσία και διαμορφωθεί από την επιτροπή, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος των πρώτων και των τρίτων κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω.

20 Οκτωβρίου 2015

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Καθορισμού των Κοινοτικών Κλάσεων του Βασικού και του Πιστοποιημένου Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2015.

2. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.

                   3. Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Κοινοτικών Κλάσεων του Προβασικού Πατατοσπόρου                    Κανονισμοί του 2015.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων