Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Η ΟΕΒ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τις βασικές απαιτήσεις για τα παιχνίδια με τις πιο κάτω πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

(α) «Oδηγία 2014/79/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τις ουσίες ΤCEP, TCPP και ΤDCP».

(β) «Οδηγία 2014/81/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τη δισφαινόλη Α»

(γ) «Οδηγία 2014/84/ΕΕ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του προσαρτήματος Α του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά το νικέλιο».

(δ) «Διορθωτικό στην οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στην Κύπρο οι κανόνες ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών ρυθμίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμούς και η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί στοχεύουν στην περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών με τον καθορισμό ορίων περιεκτικότητας στα παιχνίδια για τις ουσίες TCEP, TCPP, TDCP, τον καθορισμό ορίου μετανάστευσης για την ουσία “δισφαινόλη Α”, καθώς και με τον καθορισμό της επιτρεπόμενης χρήσης του νικελίου στα παιχνίδια. Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω ουσίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), μετά από σχετικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω προτεινόμενους κανονισμούς, οι κανονισμοί αυτοί επηρεάζουν τους κατασκευαστές παιχνιδιών. Στην Κύπρο υπάρχουν ως επί το πλείστον εισαγωγείς παιχνιδιών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών. Η εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών θα εξακολουθήσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υφιστάμενοι κανονισμοί για την ασφάλεια των παιχνιδιών και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση εξόδων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τους.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πρόσθετα ότι στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για διαφάνεια και διαβούλευση πριν την προώθηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί στάλθηκαν για ενημέρωση και απόψεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Δεν υποβλήθηκε, σημειώνεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, οποιαδήποτε ένσταση στην προώθηση των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών ή οποιεσδήποτε απόψεις.

Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα εναρμόνισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω αναφερόμενων Οδηγιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν τις περιλαμβανόμενες σε αυτές πρόνοιες μέχρι την 1η Ιουλίου 2015. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών και συμφώνησαν με τη θέση αρχής ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί ενισχύουν την ασφάλεια των παιγνιδιών και κατ’ επέκταση την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής τάσσονται υπέρ της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

19 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων