Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας».

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται στα δικαστήρια της Δημοκρατίας η δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας σε περίπτωση που έχει ήδη υιοθετηθεί από αυτά σε ποινική διαδικασία μέτρο προστασίας ενός προσώπου (προστατευόμενο πρόσωπο) από εγκληματική πράξη άλλου προσώπου, η οποία δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή τη ψυχική ακεραιότητα του προστατευόμενου προσώπου.

2. Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς επίσης και ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής.

3. Θεσπίζεται διαδικασία διαβίβασης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας από τη Δημοκρατία ως κράτος έκδοσης προς άλλο κράτος μέλος.

4. Καθορίζεται το επαρχιακό δικαστήριο στην κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου διαμένει το προστατευόμενο πρόσωπο ως αρχή αναγνώρισης στη Δημοκρατία, όταν αυτή είναι το κράτος εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

5. Καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και οι λόγοι άρνησης αναγνώρισης τέτοιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

6. Καθορίζονται οι λόγοι ανάκλησης των μέτρων που λαμβάνονται βάσει αναγνωρισμένης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Οδηγίας, η χρονική προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία ήταν η 11η Ιανουαρίου 2015, ενώ το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 24 Σεπτεμβρίου 2015. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας λόγω μη έγκαιρης νομοθετικής εναρμόνισης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως όλων όσων τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

19 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων