Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτικού Επιμελητηρίου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Σημειώνεται ότι τόσο ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού όσο και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου με επιστολές τους, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015 και 14 Σεπτεμβρίου 2015, αντίστοιχα, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου [Νόμος αρ. 95(Ι) του 2011], με την Οδηγία 2013/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με αυτό προτείνεται μεταξύ άλλων όπως η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC 2006) ελέγχεται από τις αρχές του κράτους του λιμένα. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ελέγχου του κράτους του λιμένα θα αποδέχεται το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης MLC 2006. Επίσης, σε σχέση με τη διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ξηρά, η αρμόδια αρχή θα υιοθετεί τις διαδικασίες που θεσπίζει η ίδια η σύμβαση.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ενημέρωσε την επιτροπή ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες που αναφέρονται στην υπό αναφορά σύμβαση, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012, ακολουθούνται από τους ενδιαφερόμενους φορείς χωρίς να έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ζήτησε όπως το νομοσχέδιο προωθηθεί άμεσα για ψήφιση, καθότι εκκρεμεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διαδικασία παράβασης λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τη συγκεκριμένη Οδηγία μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2014, αλλά το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή σημειώθηκαν από μέλη της μικρής έκτασης επιφυλάξεις και προβληματισμοί που έτυχαν διευκρίνισης από την εκτελεστική εξουσία. Επιπρόσθετα, έπειτα από εισήγηση των εκπροσώπων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, έγινε διαμόρφωση των προτεινόμενων ορισμών των όρων “Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας” και “Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας”, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για σκοπούς νομικά ορθότερης διατύπωσης του κειμένου τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων