Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Αριστοτέλης Μισός Γεώργιος Προκοπίου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 13 Οκτωβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2014, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2014.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 81 του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω δημοσιονομικής έκθεσης η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε ενημερωτικά μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2014, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2014. Η ίδια αξιωματούχος πρόσθεσε ενημερωτικά ότι από το 2014 το περιεχόμενο της δημοσιονομικής έκθεσης καθορίζεται από τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014 [Ν. 20(Ι) του 2014], σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική έκθεση περιλαμβάνει τον τελικό απολογισμό του κρατικού προϋπολογισμού και διαχωρίζεται από τις οικονομικές καταστάσεις του κράτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια, οι οικονομικές καταστάσεις του κράτους από το 2014 ενοποιούν τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των οργανισμών της γενικής κυβέρνησης και υποβάλλονται ξεχωριστά μετά τον έλεγχό τους από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την υπό επισκόπηση έκθεση, το περιεχόμενο της δημοσιονομικής έκθεσης καθορίζεται στο άρθρο 78 του Νόμου περί Δημοσιονομικής Έκθεσης και Δημοσιονομικού Πλαισίου και περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και των δαπανών που είχαν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και τις δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τις τυχόν μεταφορές πιστώσεων. Πέραν του τελικού απολογισμού, η δημοσιονομική έκθεση περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα θέματα καθορίζονται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2014, αυτή αποτελείται από το Μέρος Α´, που αφορά τον τελικό απολογισμό και άλλες οικονομικές καταστάσεις, και από το Μέρος Β´, που περιλαμβάνει αναλυτικές καταστάσεις για τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην υλοποίηση του προϋπολογισμού με αναλυτικά δελτία εσόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, και καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους.

Ειδικότερα, στο Μέρος Α΄, που αφορά τον τελικό απολογισμό, περιλαμβάνονται καταστάσεις υλοποίησης του προϋπολογισμού, πίνακες υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά δραστηριότητα, ανά υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία ή γραφείο, πίνακες σύγκρισης πραγματικών αποτελεσμάτων και προϋπολογισμού δαπανών, καθώς και πίνακες υλοποίησης του προϋπολογισμού ανά κατηγορία λογαριασμών. Επιπρόσθετα, στο μέρος αυτό της δημοσιονομικής έκθεσης περιλαμβάνονται αναλυτικές καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και καταστάσεις συγκεφαλαίωσης εσόδων και δαπανών και αναλυτικό δελτίο υπερβάσεων του προϋπολογισμού. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται επίσης καταστάσεις για το δανεισμό, τα μεταβιβάσιμα γραμμάτια, τα δάνεια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος, τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από το δημόσιο ταμείο και τα γραμμάτια του δημοσίου. Επιπρόσθετα, αναλύονται και σε άλλες καταστάσεις της δημοσιονομικής έκθεσης που αφορούν το μέρος αυτό τα καθυστερημένα έσοδα, οι επενδύσεις, οι εκκρεμείς οφειλές και άλλα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι συνδρομές ή η συμμετοχή του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω δημοσιονομικής έκθεσης, καθώς και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Κατά το 2014, για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε έτη, οι εισπράξεις από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ξεπέρασαν τις πληρωμές για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Κατά την πενταετία 2010-2014 οι εισπράξεις παρουσίαζαν αυξητική τάση, ενώ οι πληρωμές παρουσίαζαν πτωτική τάση. Το πλεόνασμα που προέκυψε από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν το 2014 ανήλθε σε €488 εκατομ., σε σύγκριση με έλλειμμα €310 εκατομ. το 2013, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €434 εκατομ. Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, το πλεόνασμα για το 2014 ανήλθε σε €40 εκατομ., σε σύγκριση με έλλειμμα €898 εκατομ. το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2014, προέκυψε πλεόνασμα ύψους €240 εκατομ., σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €843 εκατομ. το 2013, ενώ είχε αρχικά προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.007 εκατομ.

2. Η μετατροπή του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του έτους 2013 σε πλεόνασμα για το έτος 2014 οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των αποζημιώσεων και των εξόδων αγωγών σε €45 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με €334 εκατομ. το 2013, που αφορούν κυρίως την αποζημίωση ύψους €299 εκατομ. που δόθηκε το 2013 προς τα ταμεία προνοίας που υπέστησαν απομείωση των τραπεζικών τους καταθέσεων.

β. Τη μείωση των κοινωνικών παροχών σε €790 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με €884 εκατομ. το 2013.

γ. Την αύξηση εσόδων από έμμεσους φόρους σε €2.658 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με €2.570 εκατομ. το 2013.

Σημειώνεται επίσης ότι η μετατροπή του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες για το έτος 2013 σε πλεόνασμα για το έτος 2014 επηρεάζεται αντίστροφα από την αύξηση των δαπανών για έργα υποδομής που ανήλθαν στα €118 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με €25 εκατομ. το 2013.

3. Τα έσοδα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €5.940 εκατομ. (2013: €5.785 εκατομ.), σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα που ήταν €5.625 εκατομ. (2013: €5.840 εκατομ.), δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 106% (2013: 99%). Τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το 2013 κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων από την Κεντρική Τράπεζα (2014: €181 εκατομ., 2013: €89 εκατομ.) που προέρχονταν από τα αυξημένα κέρδη που παρουσίασε για το 2013, των αυξημένων έκτακτων και μόνιμων εισφορών που επιβλήθηκαν στους εργοδοτουμένους του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (2014: €393 εκατομ., 2013: €259 εκατομ.) και της αύξησης των εσόδων από το φόρο προστιθέμενης αξίας (2014: €1.689 εκατομ., 2013: €1.628 εκατομ.) ως αποτέλεσμα της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ τον Ιανουάριο του 2014. Επίσης, κατά το 2014 λήφθηκαν μερίσματα ύψους €56 εκατομ. από οργανισμούς δημόσιου δικαίου (2014: CYTA €31 εκατομ. και Αρχή Λιμένων Κύπρου €25 εκατομ., 2013: €0). Επιπλέον, μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού που εφαρμόστηκε από τα μέσα του 2013 εισπράχθηκαν κατά το 2014 έσοδα συνολικού ύψους €33,7 εκατομ., τα οποία αφορούν κυρίως φόρους και εισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από την έναρξη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας μέχρι σήμερα έγιναν συμψηφισμοί ποσών ύψους €59,7 εκατομ. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι εισπράξεις των άμεσων φόρων αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2013 (2014: €2.216 εκατομ., 2013: €2.172 εκατομ.). Η αύξηση αυτή οφείλεται, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κυρίως στις έκτακτες και μόνιμες εισφορές που επιβλήθηκαν στους εργοδοτουμένους του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης. Στα υπόλοιπα έσοδα περιλαμβάνονται επίσης μεταξύ άλλων έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και πώληση αγαθών €252 εκατομ. (2013: €217 εκατομ.), χορηγίες που λαμβάνονται από την ΕΕ €125 εκατομ. (2013: €156 εκατομ.) και δικαιώματα διαχείρισης αερολιμένων €40 εκατομ. (2013: €31 εκατομ.).

4. Οι δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €5.452 εκατομ. (2013: €6.095 εκατομ.), σε σύγκριση με τις προϋπολογισθείσες που ήταν €6.059 εκατομ. (2013: €6.871 εκατομ.), δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 90% (2013: 89%). Σημειώνεται ότι οι δαπάνες ήταν χαμηλότερες κατά 11%, κυρίως λόγω της έκτακτης δαπάνης το 2013 για την αποζημίωση ύψους €299 εκατομ. προς τα ταμεία προνοίας που υπέστησαν απομείωση των τραπεζικών τους καταθέσεων, η οποία δεν επαναλήφθηκε το 2014. Η μείωση στις δαπάνες οφείλεται επίσης και στις χαμηλότερες κοινωνικές παροχές (2014: €790 εκατομ., 2013 €884 εκατομ.) και στη μείωση των συντάξεων και φιλοδωρημάτων που χορηγήθηκαν (2014: €606 εκατομ., 2013: €686 εκατομ.), ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των αφυπηρετήσεων το 2014 σε σύγκριση με το 2013. Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους αφορούσαν τις μεταβιβάσεις και τις δαπάνες προσωπικού.

5. Οι μεταβιβάσεις ανήλθαν κατά το έτος 2014 σε €1.843 εκατομ. (2013: €2.278 εκατομ.) και αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του κράτους. Αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του κράτους σε διάφορους οργανισμούς, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σε φυσικά πρόσωπα. Οι κοινωνικές παροχές αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία μεταβιβάσεων και ανήλθαν κατά το έτος 2014 σε €790 εκατομ. Οι σημαντικότερες κοινωνικές παροχές ήταν τα δημόσια βοηθήματα (2014: €173 εκατομ., 2013: €168 εκατομ.), το επίδομα τέκνου (€2014: €119 εκατομ., 2013: €123 εκατομ.), η χορηγία σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα (2014: €75 εκατομ., 2013: €79 εκατομ.), η κοινωνική σύνταξη (2014: €67 εκατομ., 2013: €66 εκατομ.) και η φοιτητική χορηγία (2014: €49 εκατομ., 2013: €57 εκατομ.).

6. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν κατά το έτος 2014 σε €1.826 εκατομ. (2013: €1.898 εκατομ.), σημειώνοντας μείωση 3,8%, και οι συντάξεις ανήλθαν κατά το 2014 σε €516 εκατομ., σε σύγκριση με €491 εκατομ. το 2013. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προσωπικού αφορά το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (33%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο αφορά αυτό του Υπουργείου Υγείας (15%). Ειδικότερα, ο μέσος όρος εργοδοτουμένων ήταν 48 308 άτομα το 2014 σε σύγκριση με 49 475 το 2013, οι αφυπηρετήσεις ανήλθαν σε 853 άτομα το 2014 σε σύγκριση με 2 105 το 2013 και οι συνταξιούχοι ανήλθαν σε 20 405 άτομα το 2014 σε σύγκριση με 18 924 το 2013.

7. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό ύψους €8.261 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με ποσό ύψους €10.216 εκατομ. το 2013, δηλαδή μειώθηκαν κατά 19%, ενώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των €7.946 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με το ποσό των €7.624 εκατομ. το 2013, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των εσόδων ύψους 104% το 2014, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους υλοποίησης 134% το 2013. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2014 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους κατά 45%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 44% το 2013, από άμεσους φόρους κατά 37%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 38% το 2013, και από άλλα έσοδα κατά 18%, σε σύγκριση με το ίδιο ποσοστό το 2013. Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν κατά το έτος 2014 σε €832 εκατομ. (2013: €901 εκατομ.), σημειώνοντας μείωση 8%.

8. Οι κρατικές δαπάνες ανήλθαν σε ποσό ύψους €8.022 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με ποσό ύψους €9.373 εκατομ. το 2013, μειώθηκαν δηλαδή κατά 14%, ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανήλθαν στα €8.952 εκατομ. το 2014, σε σύγκριση με το ποσό των €10.380 εκατομ. το 2013, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των δαπανών ύψους 90% το 2014, σε σύγκριση με το ίδιο ποσοστό ύψους 90% το 2013. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2014 προέρχονταν κυρίως από μεταβιβάσεις κατά 34%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 37% το 2013, από δαπάνες προσωπικού κατά 33%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 31% το 2013, από λειτουργικές δαπάνες κατά 15%, σε σύγκριση με το ίδιο ποσοστό ύψους 15% το 2013, από συντάξεις και φιλοδωρήματα κατά 11%, σε σύγκριση με το ίδιο ποσοστό ύψους 11% το 2013, και από κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 6%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 5% το 2013.

9. Οι εισπράξεις από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το έτος 2014 ανήλθαν σε €2.290 εκατομ., ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε €2.090 εκατομ. Το μεγαλύτερο μέρος τον εισπράξεων αφορά εκταμιεύσεις των δανείων που λήφθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα πλαίσια της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης.

10. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2014 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €7.712 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €1.240 εκατομ., που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €159 εκατομ. και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους €1.081 εκατομ. (2013: €544 εκατομ.), οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, οι συνολικές εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2014 στο ποσό των €8.952 εκατομ., σε σύγκριση με το ποσό των €10.380 εκατομ. το 2013.

11. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.977 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2013 σε €2.024 εκατομ. στο τέλος του 2014, δηλαδή αύξηση κατά 2%, και αφορούσαν κυρίως ποσό ύψους €1.154 εκατομ. στο Τμήμα Φορολογίας, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €1.121 εκατομ. το 2013, ποσό ύψους €436 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων και στην Υπηρεσία ΦΠΑ, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €430 εκατομ. το 2013, και τέλος ποσό ύψους €190 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €184 εκατομ. το 2013.

12. Το ύψος των εκκρεμουσών οφειλών την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν €3,9 εκατομ. σε σύγκριση με €9,5 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2013, σημειώνοντας μείωση 59%. Η κυριότερη μείωση σημειώθηκε στο Υπουργείο Υγείας με ποσό ύψους €3 εκατομ. Επιπλέον, οι οφειλές του κράτους για επιστροφές ΦΠΑ την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν σε €117 εκατομ. (31η Δεκεμβρίου 2013: €109 εκατομ.) και οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν σε €408 εκατομ. (31η Δεκεμβρίου 2013: €481 εκατομ.).

13. Το συνολικό ύψος του δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε €26.448 εκατομ. σε σύγκριση με €26.273 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2013, από τα οποία τα €12.892 εκατομ. αφορούσαν δάνεια εξωτερικού (2013: €11.214 εκατομ.).

14. Το συνολικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν €3.025 εκατομ. σε σύγκριση με €3.122 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2013, σημειώνοντας μείωση 3%.

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής, τοποθετούμενη για το ειδικότερο θέμα που αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, προχωρά στην εφαρμογή του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας [Ν. 38(Ι) του 2014], που τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2014, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό προνοιών που αφορούν τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, οι οποίες τίθενται για πρώτη φορά σε εφαρμογή για στοιχεία που αφορούν το έτος 2014. Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός περιλαμβάνει πρόνοιες για δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τις διαγραφές μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών αξίας πέραν των €1.000 που διενεργήθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών.

2. Τις οικονομικές συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, περιλαμβανομένων και των χορηγιών και κατά χάριν δωρεών που παραχωρήθηκαν.

3. Τους χρεώστες, οφειλέτες καθυστερημένων εσόδων, των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων για οφειλές που εκκρεμούν πέραν των 12 μηνών.

Περαιτέρω, τοποθετούμενη για το ειδικότερο θέμα που αφορά τις παραχωρήσεις κυβερνητικών εγγυήσεων, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2015, έχει ανατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η αρμοδιότητα της διαχείρισης και παρακολούθησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, καθώς και η ετοιμασία εκθέσεων αξιολόγησης των πιστωτικών κινδύνων που προκύπτουν από τις κυβερνητικές εγγυήσεις.

Τέλος, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ετοιμασία για πρώτη φορά των οικονομικών καταστάσεων του κράτους οι οποίες θα ενοποιούν τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των οργανισμών της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κρατικού προϋπολογισμού, είκοσι ένα οργανισμούς δημόσιου δικαίου, είκοσι ειδικά ταμεία (περιλαμβανομένου του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων), τριάντα δήμους, τριακόσιες σαράντα εννέα κοινότητες και τριακόσιες εβδομήντα μία σχολικές εφορίες. Σύμφωνα με την ίδια, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του κράτους θα υποβληθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τον έλεγχό τους από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσής της που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του τελικού απολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών υποβάλλει στην ολομέλεια της Βουλής την παρούσα έκθεσή της για την έγκριση της σχετικής απόφασης που αφορά τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2014.

 

 

 

20 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων