Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε από κοινού τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 6 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση και τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της επιτροπής, με το προτεινόμενο νόμο επιδιώκεται η θέσπιση των πιο κάτω:

1. Υποχρέωσης για διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον τίτλο Ι του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003.

2. Πλαισίου μέτρων για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων και των ενεργειακών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Υποχρέωσης για ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση ποσοστού 3% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από κυβερνητικές διοικητικές υπηρεσίες ή τη λήψη άλλων μέτρων στα κτίρια αυτά τα οποία να επιφέρουν ισοδύναμη εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020.

4. Υποχρέωσης για εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για κινητοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

5. Υποχρέωσης για τις κυβερνητικές διοικητικές υπηρεσίες όπως αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εκτός εάν αυτό δεν είναι οικονομικά βιώσιμο και τεχνικά εφικτό.

6. Πλαισίου για την προώθηση ατομικών μετρητών θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού, εκτός εάν αυτό δεν είναι οικονομικά βιώσιμο και τεχνικά εφικτό.

7. Υποχρέωσης για εκπόνηση και υλοποίηση εθνικού προγράμματος ενεργειακής απόδοσης που να περιλαμβάνει καθορισμό των μέτρων πολιτικής που θα οδηγήσουν μέχρι το 2020 σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση ίση με το 1,5% των κατ’ όγκον ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς χρήστες ενέργειας.

8. Πλαισίου μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για πληροφόρηση των καταναλωτών και των συντελεστών της αγοράς για θέματα ενεργειακής απόδοσης.

9. Υποχρέωσης για τη θέσπιση εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020 για εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης ανά τριετία και για ετοιμασία ετήσιων εκθέσεων προόδου.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το Γενικό Λογιστήριο αποτελεί την αρμόδια αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις και ως εκ τούτου θα αναμένει την ψήφιση σε νόμο του πρώτου νομοσχεδίου, προκειμένου να μπορέσει να υπολογίσει το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή του για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημοσίου.

Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσε κατά την παρέμβασή της κάποιες επιμέρους αλλαγές και νομοτεχνικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να συνάδει με το κείμενο της Οδηγίας με την οποία επιδιώκεται εναρμόνιση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το πρώτο νομοσχέδιο θα έπρεπε να δίνει στις αρμόδιες αρχές τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν για τη σειρά προτεραιότητας που θα ακολουθείται σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κρατικών κτιρίων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και το γεγονός ότι οι εν λόγω ενεργειακές αναβαθμίσεις συνεπάγονται κόστος για το κράτος.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν γραπτώς οποιεσδήποτε παρατηρήσεις επί του πρώτου νομοσχεδίου, προκειμένου οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου να αποφασίσουν σε συνεννόηση και με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατά πόσο αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, ενώ μέσα από τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου προτρέπονται οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως εγκρίνουν σχέδια ενεργειακής απόδοσης προς συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και όπως καθιερώσουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και προωθήσουν συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, ωστόσο δεν αναφέρονται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης ως προς τη συμπερίληψη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στα μέτρα για χρηματοδότηση. Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι ζήτησαν όπως διασαφηνισθεί η έννοια του όρου “περιφερειακές αρχές”.

Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας και αφού προηγουμένως είχε σταλεί προς τα μέλη της επιτροπής από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο σχετικό διαμορφωμένο κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του ΥΕΕΒΤ δήλωσε ότι σε αυτό συμπεριλήφθηκαν οι παρατηρήσεις της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων, έχουν εξασφαλιστεί πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι για την επιλογή των κτιρίων που χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση θα υπάρξει συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υπό αναφορά Οδηγία προϋποθέτει υποχρέωση για ενεργειακή αναβάθμιση μόνο των κτιρίων που ανήκουν στην κεντρική δημόσια διοίκηση και χρησιμοποιούνται από αυτήν, καθώς και ότι ο όρος “περιφερειακές αρχές” μεταφέρεται αυτολεξεί από την Οδηγία και παραπέμπει στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνονται επιμέρους σχόλια και παρατηρήσεις επί των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου. Ειδικότερα, στο εν λόγω υπόμνημα γίνεται εισήγηση όπως δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας που αφορά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού η ευρωπαϊκή Οδηγία θέτει ως προθεσμία εναρμόνισης την 5η Δεκεμβρίου 2015, νοουμένου ότι η μεταφορά των προνοιών της στο εθνικό δίκαιο θα γινόταν μέχρι την 5η Ιουνίου 2014. Επισημαίνεται ότι το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Ιουλίου 2015.

Σημειώνεται ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου νομοσχεδίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 14 και μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το δεύτερο νομοσχέδιο έχει στόχο να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης κυρίως μέσω της χρήσης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

1. Την υποχρέωση του ΥΕΕΒΤ να εκπονήσει και να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιεκτική αξιολόγηση του δυναμικού της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και, όταν αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή/και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

2. Την προώθηση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούν τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

3. Την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής και θερμότητας να διεξάγουν ανάλυση κόστους-οφέλους, όταν σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά μια νέα ηλεκτροπαραγωγική ή βιομηχανική εγκατάσταση με συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW.

4. Τη θέσπιση κριτηρίων αδειοδότησης εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής των φορέων εκμετάλλευσης, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο νομοσχέδιο, διεξήχθη δημόσια διαβούλευση, στα πλαίσια της οποία συζητήθηκαν οι πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, η οποία διήρκησε από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 2 Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω έκθεση, δυο συναντήσεις της ομάδας διαβούλευσης, έγινε δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ μαζί με έντυπο σχολιασμού και αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ.

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση του δεύτερου νομοσχεδίου, ανοικτή για το κοινό, στην οποία κλήθηκαν και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Συναφώς, στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από το δεύτερο νομοσχέδιο πρέπει να αφαιρεθούν τα άρθρα τα οποία αφορούν τα κριτήρια αδειοδότησης των εγκαταστάσεων παραγωγής και τις τυχόν εξαιρέσεις από τα κριτήρια αυτά. Όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, τα κριτήρια και η αδειοδότηση οποιουδήποτε παράγοντα δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προνοούνται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, καθώς και στους σχετικούς κανονισμούς για τη χορήγηση αδειών. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, προς αποφυγή σύγχυσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, οι πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις πρέπει να αφαιρεθούν από το νομοσχέδιο και να περιλαμβάνονται σε έναν και μόνο νόμο.

Στην ίδια συνεδρία υπόμνημα με εισηγήσεις για αλλαγές επί του προτεινόμενου νόμου κατατέθηκε από τους εκπροσώπους του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου το οποίο περιελάμβανε εισηγήσεις για τροποποιήσεις σε επιμέρους πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω θέσεων που εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, ο πρόεδρος της επιτροπής, όπως έπραξε και για το πρώτο νομοσχέδιο, ζήτησε από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως μελετήσουν τα εν λόγω υπομνήματα και εξετάσουν, σε συνεννόηση και με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, κατά πόσο όλες ή κάποιες από τις εν λόγω εισηγήσεις μπορούν να περιληφθούν στο κείμενο του δεύτερου νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας και αφού προηγουμένως είχε σταλεί προς τα μέλη της επιτροπής σχετικό διαμορφωμένο κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του ΥΕΕΒΤ ανέφεραν σχετικά ότι σε αυτό συμπεριλήφθηκαν και ενσωματώθηκαν όλες οι εισηγήσεις της ΡΑΕΚ, καθώς επίσης μια από τις εισηγήσεις του εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που αφορά την αντικατάσταση σε συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου του όρου “εθνικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού” με τον όρο “εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης”.

Επιπρόσθετα, στην ίδια συνεδρία ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος της συμπαραγωγής αλλά ούτε ελάχιστο όριο το οποίο θα μπορεί να παράγει μια επιχείρηση. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, για να αξιοποιούν τη νομοθεσία και να προβαίνουν σε σχετικές επενδύσεις. Τέλος, στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η ΑΗΚ πρέπει να αγοράζει το επιπλέον ρεύμα σε λογικές τιμές, ώστε να αντιμετωπίζει όλους τους ανταγωνιστές επί ίσοις όροις.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του δεύτερου νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, η Κύπρος όφειλε να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία με τις πρόνοιές της μέχρι την 5η Ιουνίου 2014. Το προτεινόμενο νομοθετικό πακέτο κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συγκεκριμένα τη 2α Ιουλίου 2015, και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για εξέταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 26 Φεβρουαρίου 2015 αναφορικά με τη μη έγκαιρη μεταφορά όλων των προνοιών της εν λόγω Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης των πιο πάνω νομοσχεδίων όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σε νόμους. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των δύο νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

13 Οκτωβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων