Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεων της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 23ης Ιουνίου και 6ης Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΕΟ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ).

Η ΠΟΒΕΚ, η ΠΑΣΥΔΥ, η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ και η Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προώθηση του νομοσχεδίου σκοπό έχει τη συμβολή στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων και να τη γρήγορη και χαμηλή σε κόστος επίλυση οικονομικών διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον προτεινόμενο νόμο θεσμοθετείται διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση καταναλωτή και εμπόρου και καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου. Η εν λόγω υπηρεσία υποχρεώνεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, να συνεργάζεται με φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών άλλων κρατών μελών. Επιπρόσθετα, βάσει των ίδιων στοιχείων, δίνεται εξουσία σε διαιτητές που εγγράφονται σε σχετικό Μητρώο Διαιτητών να εκδικάζουν τις διαφορές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο και καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι με τη ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο καταργείται ο υφιστάμενος περί της Εξώδικης Επίλυσης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος. H εντεταλμένη υπηρεσία για την επίλυση διαφορών μέσω της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών που προνοείται στο νομοσχέδιο είναι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες, σε αρχές, σε οργανώσεις ή σε ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου. Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται ενημερωτικά ότι έγιναν επαφές με τα ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα στα πλαίσια δημόσιου διαλόγου για τη διατύπωση των απόψεών τους.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής εντοπίστηκαν νομοτεχνικές παραλείψεις και παρουσιάστηκε ανάγκη για εκ νέου επεξεργασία του κειμένου του νομοσχεδίου από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες της Βουλής.

Στην ίδια συνεδρία οι εκπρόσωποι των δύο συνδέσμων καταναλωτών εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την εφαρμογή του εν λόγω νομοσχεδίου, εντοπίζοντας συνάμα και αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στις επιμέρους διατάξεις του κειμένου του. Ειδικότερα, σε υπόμνημα που κατατέθηκε αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος σήμερα νόμου είναι πολύ αρνητική, δεδομένου ότι η συμμετοχή των εμπόρων είναι εθελοντική και δεν έγινε δυνατή η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία παρά μόνο δύο-τριών επιχειρήσεων. Συνεπώς, η προσφυγή των καταναλωτών κατέστη στην ουσία αδύνατη, γι’ αυτό με τη νέα νομοθεσία πρέπει να αρθούν οι αδυναμίες της υφιστάμενης, ώστε οι καταναλωτές να έχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς στη διάθεσή τους. Η σχετική Οδηγία παρέχει δυνατότητες οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου.

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, στον προτεινόμενο νόμο μπορεί να τεθεί πρόνοια για υποχρεωτική συμμετοχή των εμπόρων, εάν αυτό επιτρέπεται από άλλη νομοθεσία του κράτους μέλους.

3. Σύμφωνα με την Οδηγία, είναι δυνατό να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί επίλυσης διαφορών εντός των επιχειρήσεων, οι οποίοι θα διέπονται από κανονισμούς και η εφαρμογή τους θα εποπτεύεται. Η επιχείρηση θα υποχρεώνεται να αναρτά όπου χρειάζεται τους εσωτερικούς μηχανισμούς, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής πού θα μπορεί να αποτείνεται.

4. Η Οδηγία επιτρέπει επίσης τη διαμεσολάβηση για φιλικό διακανονισμό τυχόν διαφοράς. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ανακοινώνεται.

5. Όσον αφορά το κόστος για τον καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, αυτό είναι αποτρεπτικό, δεδομένου ότι στην Οδηγία γίνεται πρόνοια για πολύ χαμηλό ή καθόλου κόστος. Γίνεται πρόταση για ποσό €5.00 για αιτήσεις μέχρι €2.500 και €10.00 για αιτήσεις από €2.501 μέχρι €5.000.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ότι το ύψος των καταναλωτικών απαιτήσεων που καλύπτονται από το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ανέλθει σε €10.000 ανά προϊόν σε κάθε σύμβαση πώλησης αντί για €5.000, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Αυτό, όπως αναφέρεται στο ίδιο υπόμνημα, θα συνέβαλλε στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Μετά την επεξεργασία του νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία, το αρμόδιο υπουργείο και τις υπηρεσίες της Βουλής, προκειμένου να βελτιωθεί νομοτεχνικά, η επιτροπή πραγματοποίησε νέα συνεδρία για την εξέταση του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνεδρίας αυτής το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2015, στην οποία αναφέρονται οι θέσεις του υπουργείου αναφορικά με το θέμα του ύψους της αμοιβής διαιτητών, καθώς και την αύξηση του ύψους των καταναλωτικών απαιτήσεων που καλύπτονται από τον προτεινόμενο νόμο. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πιστεύει ότι η μείωση της αμοιβής του διαιτητή δεν ενδείκνυται, διότι, ανεξάρτητα από το ύψος της καταναλωτικής απαίτησης, η διαδικασία εξέτασης και ο όγκος εργασίας του διαιτητή είναι ο ίδιος. Τυχόν μείωση της κατώτατης βαθμίδας αμοιβής θα είναι αποτρεπτική της εξεύρεσης κατάλληλων και πρόθυμων διαιτητών να εξετάσουν καταναλωτική απαίτηση.

2. Η αύξηση του ύψους των καταναλωτικών απαιτήσεων από €5.000 σε €10.000 καλύπτει δυνητικά μεγαλύτερο αριθμό απαιτήσεων, όμως θα λειτουργήσει αρνητικά στην προσπάθεια να πειστούν όσο το δυνατό περισσότεροι έμποροι να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων. Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, η άποψη του υπουργείου είναι η διατήρηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου ως έχει κατατεθεί.

Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα εναρμόνισης, σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2015. Η κατάθεση της προτεινόμενης νομοθεσίας στη Βουλή έγινε στις 11 Ιουνίου 2015. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφεραν σε συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2015, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση της νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Οκτωβρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων