Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν, ωστόσο η ΟΕΒ διεμήνυσε γραπτώς τις θέσεις της στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου [Νόμος 89(Ι) του 1996], είναι η πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που ενδέχεται να προκύψουν από ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και ο περιορισμός των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταργούνται οι υφιστάμενοι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001 έως 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο πλαίσιο της διαδικασίας για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο εκδόθηκαν οι πιο πάνω υφιστάμενοι κανονισμοί οι οποίοι εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με τις διατάξεις των Οδηγιών 96/82/ΕΚ και 2003/105/ΕΚ, καθώς και με συγκεκριμένη πρόνοια της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. Περαιτέρω, η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες εκδόθηκε με σκοπό την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύμφωνα επίσης με την πιο πάνω έκθεση, οι υπό συζήτηση κανονισμοί αποσκοπούν στην πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ, εκτός από τις πρόνοιές της που αφορούν τη χρήση γης και τα εξωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι την 31η Μαΐου 2015, ωστόσο οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών/οργανισμών που επηρεάζονται από τους εν λόγω κανονισμούς (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πολιτική Άμυνα και Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας). Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω τεχνική επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τους κανονισμούς, ωστόσο οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ ζήτησαν όπως τα τέλη για την υποβολή της έκθεσης ασφάλειας παραμείνουν τα ίδια, δηλαδή στα €1.366, όπως δηλαδή προβλέπεται στους κανονισμούς που είναι σήμερα σε ισχύ από το 2001.

Σημειώνεται ότι στους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπεται ότι το ύψος του τέλους υποβολής της έκθεσης ασφάλειας θα καθορίζεται με σχετικό διάταγμα που θα εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το τέλος για την αξιολόγηση της έκθεσης ασφάλειας, μετά από ανάλυση και έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, θα ανέρχεται στις €3.000 αντί σε £800, όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, τοποθετούμενη σε σχέση με τα πιο πάνω, η ΟΕΒ σε επιστολή της προς την επιτροπή αναφέρει ότι διαφωνεί με την προτεινόμενη αύξηση των τελών υποβολής της έκθεσης ασφάλειας από £800 σε €3.000, θεωρώντας ότι το ύψος των τελών αυτών πρέπει να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα €1.366, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Η ΟΕΒ επισημαίνει επίσης στην πιο πάνω επιστολή της ότι η προτεινόμενη αύξηση των εν λόγω τελών δεν προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία.

Τοποθετούμενος αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι το ύψος των τελών καθορίστηκε, αφού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι τα υφιστάμενα τέλη είναι ανεπαρκή να καλύψουν τα διοικητικά έξοδα των επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, γι’ αυτό και η εισήγηση του τμήματός του προς την αρμόδια υπουργό θα είναι όπως στο σχετικό διάταγμα προβλεφθεί η καταβολή τελών ύψους €3.000 κάθε πέντε έτη, ποσό το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, είναι μηδαμινό σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου, οι κανονισμοί αυτοί αφορούν μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που αποθηκεύουν/χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, όπως πετρελαιοειδών, υγραερίου, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

5 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων