Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευγένιος Χαμπουλλάς
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Νικολαΐδης

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρείς συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 24 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η αγροτική οργάνωση ΠΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών του 2009 και 2013, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 12ης Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)».

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα είδη πυροτεχνίας, για να διατίθενται στην αγορά.

2. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ειδών πυροτεχνίας, για να διαθέτουν τα εν λόγω είδη στην αγορά.

3. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο επιθεωρητής εκρηκτικών υλών ως αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ειδών πυροτεχνίας, για να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω είδη που διατίθενται στην αγορά πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 της σχετικής Οδηγίας, ως προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 1η Ιουλίου 2015, ωστόσο οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 4 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι πλείστες πρόνοιες αυτών αποτελούν αναδιατύπωση των αντίστοιχων διατάξεων που περιλαμβάνονται στους υφιστάμενους κανονισμούς και είναι προσαρμοσμένες στις πρόνοιες της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας. Οι νέες πρόνοιες προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Λεπτομερέστερη καταγραφή των υποχρεώσεων που έχουν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ειδών πυροτεχνίας. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο δραστηριοποιούνται μόνο εισαγωγείς και διανομείς, που ούτως ή άλλως είχαν τις εν λόγω υποχρεώσεις με βάση τις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου.

2. Λεπτομερέστερη καταγραφή των υποχρεώσεων που έχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να πληρούν. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο δε λειτουργούν τέτοιοι οργανισμοί και ένα μέρος των εν λόγω υποχρεώσεων καλύπτεται από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο.

3. Καθορισμό των διαδικασιών εποπτείας της αγοράς και ελέγχου των ειδών πυροτεχνίας που εισέρχονται στη Δημοκρατία, μέρος των όποιων ρυθμίζεται από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν ως επί το πλείστον τεχνικής φύσεως ζητήματα, τα όποια διασαφηνίζονται και αναδιατυπώνονται στα πλαίσια της εναρμόνισης της σχετικής Οδηγίας με το εθνικό δίκαιο και δεν έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στους φορείς που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά ειδών πυροτεχνίας.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, διαπιστώθηκαν στο κείμενο αυτών μικρής έκτασης ασάφειες και κενά, τα οποία η επιτροπή κάλεσε την Υπηρεσία Μεταλλείων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να τα εξετάσει και να επανέλθει με αναθεωρημένο κείμενο.

Η εν λόγω υπηρεσία, υιοθετώντας τις οδηγίες της επιτροπής, διεξήλθε εκ νέου το κείμενο των κανονισμών και, αφού επέφερε σ’ αυτούς μικρής έκτασης τροποποιήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενο των κανονισμών συνοψίζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Στη διαγραφή προνοιών οι οποίες παρέχουν στον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών την εξουσία έκδοσης διαταγμάτων.

2. Στην κατάργηση της ισχύος διατάγματος που εκδόθηκε δυνάμει των υφιστάμενων κανονισμών και στη συμπερίληψη των προνοιών του στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών επιφέροντας σ’ αυτό τις αναγκαίες, νομοτεχνικής φύσεως, βελτιώσεις, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως υιοθετούν τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

6 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων