Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Σεπτεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 13 και 34 του περί Αστυνομίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών, ώστε αφενός να αλλάξει η προβλεπόμενη στους υφιστάμενους κανονισμούς σύνθεση του Συμβουλίου Εφέσεων, το οποίο επιλαμβάνεται των εφέσεων σε πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι μέλος της αστυνομίας μέχρι του βαθμού του Ανώτερου Υπαστυνόμου, και αφετέρου να καθιδρυθεί Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, το οποίο να επιλαμβάνεται εφέσεων σε πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι μέλος της αστυνομίας βαθμού Αστυνόμου Β´ ή ανώτερου βαθμού.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται επιβεβλημένες για σκοπούς συμμόρφωσης τόσο με σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όσο και με σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έκριναν ότι η συμμετοχή του Αρχηγού της Αστυνομίας στο Συμβούλιο Εφέσεων, δεδομένου ότι ο ίδιος αποφασίζει και για την εκδίκαση ενός πειθαρχικού αδικήματος σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή, παραβιάζει τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και ειδικότερα την εγγύηση διασφάλισης του τεκμηρίου της αμεροληψίας, στοιχείου απαραίτητου για την άσκηση των καθηκόντων του κριτή στο στάδιο της εκδίκασης της υπόθεσης και ιδιαίτερα κατά την επιβολή της ποινής.

Συναφώς, ο ίδιος επεξήγησε στην επιτροπή ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η συμμετοχή, τόσο στο υφιστάμενο Συμβούλιο Εφέσεων όσο και στο προτεινόμενο Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, έμπειρων νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση των μελών του αστυνομικού σώματος. Επιπρόσθετα, ο ίδιος σημείωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της διαφθοράς, στην οποία αναφέρεται ρητά η ανάγκη ενδυνάμωσης και εξορθολογισμού των πειθαρχικών διαδικασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διερεύνηση και καταστολή της διαφθοράς στην αστυνομία.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην προτεινόμενη ίδρυση του Συμβουλίου Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, επιλαμβάνεται των εφέσεων που ασκούνται από ανώτερους αξιωματικούς, δεν είναι το κατάλληλο σώμα, για να εξετάζει και να αποφασίζει επί υποθέσεων τέτοιας φύσεως.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής ο υπουργός κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, με το οποίο τροποποιείται περαιτέρω η σύνθεση τόσο του Συμβουλίου Εφέσεων όσο και του υπό ίδρυση Συμβουλίου Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, έτσι ώστε τα πρόσωπα που θα προεδρεύουν των σωμάτων αυτών να κατέχουν θέση με μισθολογική κλίμακα υψηλότερη από αυτή των υπόλοιπων μελών των εν λόγω σωμάτων. Όπως ο ίδιος επεξήγησε περαιτέρω στα μέλη της επιτροπής, κατά την ετοιμασία των κανονισμών δεν είχε αξιολογηθεί ορθά η μισθολογική κλίμακα των θέσεων των αξιωματούχων που μετέχουν στη σύνθεση των σωμάτων αυτών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου διαφώνησε με την προτεινόμενη ίδρυση Συμβουλίου Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, αναφέροντας ότι η συμμετοχή του Υπαρχηγού της Αστυνομίας στο σώμα αυτό είναι αντιδεοντολογική, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας ενδέχεται να συμμετέχει και στα τρία στάδια εξέτασης πειθαρχικής υπόθεσης. Συγκεκριμένα, μπορεί να ορίζεται ως ο ερευνών αξιωματικός της πειθαρχικής υπόθεσης, στη συνέχεια ως μέλος στην Πειθαρχική Επιτροπή και με την προτεινόμενη τροποποίηση θα συμμετέχει και ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών. Για το λόγο αυτό ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο να παραμείνει η εξουσία εκδίκασης των εφέσεων σε υποθέσεις που αφορούν ανώτερους αξιωματικούς στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, παρ όλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, επισήμαναν ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος άρσης της πιο πάνω αδυναμίας που επισημάνθηκε από το Σύνδεσμο Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου.

Τοποθετούμενοι στην πιο πάνω διαφωνία του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσία της Δημοκρατίας επανέλαβαν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν κρίνεται ως το κατάλληλο σώμα, για να επιλαμβάνεται υποθέσεων τέτοιας φύσης, και δήλωσαν ότι η αδυναμία της προτεινόμενης ρύθμισης όπως αυτή επεξηγήθηκε από τον πρόεδρο του συνδέσμου θα μπορούσε να αρθεί με την προσθήκη επιφύλαξης στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών με την οποία να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Υπαρχηγού της Αστυνομίας που οφείλεται είτε σε λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών του διοικητικού δικαίου είτε λόγω της συμμετοχής του σε προγενέστερο στάδιο της εκκρεμούσας διαδικασίας, αυτός θα εξαιρείται από το Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών και θα αντικαθίσταται από άλλο αξιωματούχο που θα κριθεί κατάλληλος. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν ενώπιον της επιτροπής να μελετήσουν περαιτέρω το ζήτημα αυτό και να ετοιμάσουν το συντομότερο δυνατό αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών με το οποίο να αίρεται η εν λόγω αδυναμία.

Ακολούθως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλε στην επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 αναθεωρημένο κείμενο με ενσωματωμένη σχετική επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος συμμετοχής του Υπαρχηγού της Αστυνομίας στο Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών που οφείλεται είτε σε λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών του διοικητικού δικαίου είτε σε λόγους που αφορούν τη συμμετοχή του σε προγενέστερο στάδιο της εκκρεμούσας διαδικασίας, θα ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος θα ενεργεί ως πρόεδρος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από την εκτελεστική εξουσία με βάση τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

6 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων