Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201 και «Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου και Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Σεπτεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, της Νομικής Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι θέση στο βαθμό εισδοχής, αφενός μεν για να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού μόνο αντί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής και αφετέρου δε για να εκσυγχρονιστούν ορισμένες από τις πρόνοιές του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση προωθείται στα πλαίσια υλοποίησης της γενικότερης απόφασης όπως τροποποιηθούν τα σχέδια υπηρεσίας όλων των θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που είναι στο βαθμό εισδοχής και οι οποίες στα οικεία σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε οι θέσεις αυτές να καθοριστούν ως θέσεις πρώτου διορισμού μόνο και να καθίσταται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για θέσεις στο βαθμό εισδοχής. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω απόφαση λήφθηκε για σκοπούς συνέπειας προς την κυβερνητική πολιτική για αναστολή πλήρωσης των θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των τμημάτων/υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας.

Παράλληλα, για σκοπούς εκσυγχρονισμού του πρώτου υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας, προτείνεται η διεύρυνση των γλωσσικών απαιτήσεων σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε, πέραν από την αγγλική γλώσσα, να είναι αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, προστίθεται σημείωση σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος στη Μηχανική Επιστήμη απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου και Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Α΄, έτσι ώστε αυτά να συνάδουν με τις σημερινές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ειδικότερα, με τους δεύτερους κανονισμούς προτείνονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου τροποποιείται ως ακολούθως:

α. Αφαιρείται από τα απαιτούμενα προσόντα η αναφορά σε δεκαετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και παραμένει μόνο η αναφορά σε δεκαετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα εσωτερικού ή/και εξωτερικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω προσόν διαγράφηκε, δεδομένου ότι η οικονομική διαχείριση δεν αποτελεί αντικείμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

β. Προστίθεται ως πλεονέκτημα, εκτός από τον τίτλο του Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor) που ήδη περιλαμβάνεται στο σχέδιο υπηρεσίας ως πλεονέκτημα, η κατοχή είτε μεταπτυχιακού διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε του τίτλου του Εγκεκριμένου Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (Certified Information Systems Auditor).

γ. Προστίθεται σημείωση σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος στη Μηχανική Επιστήμη να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

2. Το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου τροποποιείται, ώστε να προστεθεί ως πλεονέκτημα, εκτός από τον τίτλο του Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor) που ήδη περιλαμβάνεται στο σχέδιο υπηρεσίας ως πλεονέκτημα, η κατοχή είτε μεταπτυχιακού διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε του τίτλου του Εγκεκριμένου Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (Certified Information Systems Auditor).

3. Το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Α΄ τροποποιείται με τη μετατροπή της από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω τροποποίηση κατέστη αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με άλλες ομοειδείς κατηγορίες προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία, αφού η πάγια πρακτική προβλέπει ότι οι θέσεις στην κλίμακα Α11 καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η θέση αυτή καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, με στόχο να καταστεί δυνατή η στελέχωση της νεοσύστατης τότε Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ αυτό δεν είναι πλέον αναγκαίο, αφού οι κάτοχοι της θέσης Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, θέση που αποτελεί το αμέσως κατώτερο επίπεδο, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πενταετή υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι τα δύο κείμενα των κανονισμών έχουν ενοποιηθεί για καθαρά νομοτεχνικούς σκοπούς σε ενιαίο κείμενο κανονισμών με τον τίτλο «Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Α΄ και Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2015».

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί ενοποιήθηκαν.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης επί του ενοποιημένου κειμένου των κανονισμών.

 

 

 

 

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων