Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής, ωστόσο διαμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ο οποίος εφαρμόζεται για τα ταμεία επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, ώστε αυτός να εναρμονιστεί με τις ακόλουθες πράξεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας,

2. Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο σκοπεί στη ρύθμιση της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράλειψης ή παράβασης της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,

2. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του υφιστάμενου νόμου:

1. Τροποποίηση του άρθρου 36, ώστε ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο οποίος είναι αρμόδιος να εφαρμόζει την υπό συζήτηση νομοθεσία, να ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν τα ταμεία, να αξιολογεί τη χρησιμοποίηση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται για τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας, στα πλαίσια των επενδυτικών πολιτικών τους, και, εφόσον ενδείκνυται, να ενθαρρύνει την άμβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών, προκειμένου να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 38, ώστε να επιτρέπεται σε κάθε ταμείο να ορίζει για τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

3. Τροποποίηση του άρθρου 44, με σκοπό την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και των κανόνων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Με βάση ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή, λόγω του ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, αυτές δεν επιδέχονται οποιαδήποτε τροποποίηση. Για τον πιο πάνω λόγο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προωθήθηκε μόνο για ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια ενώπιον της επιτροπής, ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών δήλωσε στην επιτροπή ότι, λόγω της διενέργειας αξιολογήσεων από διάφορους οίκους αξιολόγησης όπου αρκετές φορές η ακρίβεια και η έκταση των εκτιμήσεων που διενεργούν είναι αμφιλεγόμενες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με επενδυτικά προϊόντα να έχουν και αυτοί εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, ώστε να μη βασίζονται μόνο στην εκτίμηση των οίκων αξιολόγησης. Όπως ανέφερε περαιτέρω ο ίδιος, με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται η υποχρέωση ύπαρξης εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και ποινικοποιείται η παράλειψη συμμόρφωσης με την πιο πάνω υποχρέωση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, υιοθετώντας τα πιο πάνω, διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο σκοπεί στη μείωση της μηχανιστικής εξάρτησης από τους οίκους αξιολόγησης και επιπρόσθετα με αυτό παραχωρείται η εξουσία στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ώστε μεταξύ άλλων να ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν τα ταμεία, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των ταμείων.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, παρ’ όλο που η εναρμόνιση με βάση τις πρόνοιες των υπό συζήτηση Οδηγιών έπρεπε να είχε επιτευχθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2014 και τις 22 Ιουλίου 2013, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

21η Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων