Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και για τους κανονισμούς «Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Μη μέλος της επιτροπής:
Ευθύμιος Δίπλαρος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), ο αναπληρωτής διευθυντής του ΟΓΑ και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 33 του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου και των περί Γεωργικής Ασφάλισης Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε να επιτευχθεί παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 της ισχύος συγκεκριμένων προνοιών αυτών που αφορούν το υφιστάμενο Σχέδιο Επιδότησης Γεωργικού Ασφαλίστρου.

Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται η επαναφορά της ισχύος ορισμένων προνοιών τους που αφορούν τα μέσα ενεργητικής προστασίας που δύναται να εφαρμόζει ο ΟΓΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις του νόμου και των κανονισμών, η ισχύς των υπό αναφορά διατάξεων έχει τερματιστεί την 30ή Ιουνίου 2014. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Επιδότησης Γεωργικού Ασφαλίστρου, το 50% του συνολικού γεωργικού ασφαλίστρου καταβάλλεται από τους ασφαλιζόμενους γεωργούς και το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενώ, στην περίπτωση που οι ασφαλιζόμενοι είναι μεγάλες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων, το γεωργικό ασφάλιστρο καταβάλλεται εξολοκλήρου από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν το υπό εξέταση νομοσχέδιο και τους υπό εξέταση κανονισμούς, το Σχέδιο Επιδότησης Γεωργικού Ασφαλίστρου αποτελεί κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε η έγκριση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρέχονται, εξέδωσε σχετική απόφαση με την όποια εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης από την επιτροπή των προτεινόμενων νομοθετημάτων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπό την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβούλιου του ΟΓΑ, δήλωσε ότι κύριος στόχος των προτεινομένων τροποποιήσεων είναι να δοθεί στην εκτελεστική εξουσία το νομικό υπόβαθρο για παραχώρηση της οφειλομένης επιδότησης γεωργικού ασφαλίστρου για το έτος 2014, που ανέρχεται στα €3,2 εκατομ. Ειδικότερα, ο ίδιος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν την παράταση της ισχύος του υφιστάμενου σχεδίου επιδότησης γεωργικής ασφάλισης μόνο για την εξάμηνη περίοδο από την 30ή Ιουνίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς οι εν λόγω τροποποιήσεις αποτελούν εφαρμοστικά μέτρα για συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1114/2013, ο οποίος παρατείνει την ισχύ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, που διέπει το υφιστάμενο σχέδιο επιδότησης γεωργικής ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε συναφώς ότι για το έτος 2015 εκκρεμεί η υποβολή νέου σχεδίου επιδότησης γεωργικής ασφάλισης στην ΕΕ και στο παρόν στάδιο το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο μελετά, σε συνεργασία με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και τον ΟΓΑ, την κατάρτιση σχεδίου το οποίο να είναι πλήρως συμβατό με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του ΟΓΑ, αφού δήλωσε ότι η οφειλόμενη επιδότηση του γεωργικού ασφαλίστρου από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας είναι απολύτως αναγκαία για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΟΓΑ προς τους ασφαλιζόμενους παραγωγούς, δήλωσε ότι ο οργανισμός διαθέτει αποθεματικό ταμείο ύψους €4,8 εκατομ. προς κάλυψη των αναγκών του. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι ο ΟΓΑ έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς τους παραγωγούς για το 2014 και εκκρεμούν αποκλειστικά οι οφειλές που αφορούν αποζημιώσεις για το 2015. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος κατέθεσε γραπτώς συμπληρωματικά στοιχεία ενώπιον της επιτροπής, ενημερώνοντάς την για τα εξής:

1. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να καλύψουν το υφιστάμενο νομικό κενό στη λειτουργία του οργανισμού.

2. Οι οφειλόμενες πιστώσεις του κράτους προς τον ΟΓΑ αντιστοιχούν στην επιδότηση ασφαλίστρου για την ασφαλιστική κάλυψη του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2014. Οι εν λόγω πιστώσεις περιλαμβάνονται ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 υπό τον τίτλο «Ενίσχυση για την πληρωμή ασφαλίστρων».

3. Ο χειρισμός του νέου σχεδίου επιδότησης ασφαλίστρου από το 2015 και έπειτα ρυθμίζεται από το νέο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 702/2014. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εκ νέου έγκρισή του από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αιτιολογημένη απόφασή του. Ακολούθως, αφού εγκριθεί το εν λόγω σχέδιο, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ετοιμασία νέων τροποποιητικών νομοθετημάτων.

4. Η επιβολή ασφαλίστρων σε μεγάλες επιχειρήσεις και η εφαρμογή μέσων ενεργητικής προστασίας καθορίζονται επίσης από το κανονιστικό πλαίσιο που εγκρίνεται από την ΕΕ για κάθε προγραμματική περίοδο.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, ορισμένοι εξ αυτών και υπό την ιδιότητα και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΟΓΑ, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά προτεινόμενων νομοθετημάτων από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην κατάθεση των προτεινόμενων τροποποιήσεων ενώπιον της Βουλής, καθώς η σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014. Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάρτιση επικαιροποιημένου και συμβατού με το κοινοτικό κεκτημένο σχεδίου επιδότησης γεωργικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα να τίθεται ενδεχομένως το μέλλον του ΟΓΑ και γενικότερα του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός” υιοθέτησαν τις πιο πάνω θέσεις των μελών της επιτροπής.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σχολιάζοντας τον πιο πάνω προβληματισμό που εξέφρασαν μέλη της επιτροπής αναφορικά με το μέλλον του ΟΓΑ και γενικότερα του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης, ξεκαθάρισε ότι τα εμπόδια που παρουσιάζονται σχετικά με τη συμβατότητα του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης με το κοινοτικό κεκτημένο αφορούν αποκλειστικά το σχέδιο επιδότησης γεωργικών ασφαλίστρων και όχι την εν γένει λειτουργία του ΟΓΑ. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξευρεθεί άμεσα λύση που να διασφαλίζει το θεσμό της γεωργικής ασφάλισης. Τέλος, ο έφορος δήλωσε ότι μελετάται, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τον ΟΓΑ, η κατάρτιση ενός σχεδίου επιδότησης γεωργικών ασφαλίστρων το οποίο να είναι πλήρως συμβατό με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως υιοθετούν τις πρόνοιες των σχεδίων νόμου, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή δηλώνει ότι προγραμματίζει την άμεση σύγκληση συνεδρίας της για τη συζήτηση ειδικού θέματος που εκκρεμεί ενώπιόν της για το μέλλον του ΟΓΑ.

 

 

 

15 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων