Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νουρής
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης Μη μέλη των επιτροπών:
Αβέρωφ Νεοφύτου
Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο Έφορος Φορολογίας, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και ο Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου για την αναθεώρηση των μεταβιβαστικών τελών που καθορίζονται σ’ αυτόν, με απώτερο στόχο την ώθηση στην ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων τόσο από την εγχώρια όσο και από την ξένη αγορά.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Μείωση των καταβλητέων μεταβιβαστικών δικαιωμάτων για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και για την εγγραφή μισθώσεων ή υπομισθώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

2. Κατάργηση του καταβλητέου τέλους μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας από γονέα σε τέκνο.

3. Αναπροσαρμογή του τέλους μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας για δωρεές μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας λαμβάνοντας ως βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης 1ης Ιανουαρίου 2013.

4. Κατάργηση του καταβλητέου τέλους σε περιπτώσεις ανταλλαγής ακίνητης ιδιοκτησίας ίσης αξίας.

5. Κατάργηση της προνοούμενης επιστροφής τελών για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών.

6. Κατάργηση δικαιώματος για μειωμένα τέλη από οικογενειακή εταιρεία σε μέτοχο αυτής.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε να καταστεί δυνατή η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της υιοθέτησης της νέας αξίας γενικής εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013, αλλά και για την ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων. Παρά ταύτα, οι επιτροπές, θεωρώντας επιβεβλημένη την περαιτέρω μελέτη των υπόλοιπων νομοσχεδίων, η οποία ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις θερινές διακοπές δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί στο παρόν στάδιο, έκριναν αναγκαία την άμεση προώθηση στη Βουλή για ψήφιση μόνο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγγελία της εκτελεστικής εξουσίας για μείωση των μεταβιβαστικών τελών αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αγορά ακινήτων, γι’ αυτό δεν πρέπει να μετατεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, αναλύοντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι με την προτεινόμενη μείωση των μεταβιβαστικών τελών αναμένεται ότι θα ενθαρρυνθούν οι συναλλαγές και θα μειωθεί ο όγκος των μη εκδοθέντων τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς και των συσσωρευμένων τίτλων που δεν έχουν παραληφθεί από τους αγοραστές ακίνητης ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι η μείωση στο πενήντα τοις εκατόν (50%) των καθοριζόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία μεταβιβαστικών τελών αφορά όλες τις πωλήσεις ακινήτων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι τα μεταβιβαστικά τέλη για πωλήσεις κτιρίων και οικοπέδων που πραγματοποιούνται μεταξύ της 2ας Δεκεμβρίου 2011 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016 είναι ήδη μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) σε ορισμένες περιπτώσεις. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Πράξεις διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας για τις οποίες επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας βάσει της οικείας νομοθεσίας χωρίς χρονικό περιορισμό.

2. Περιπτώσεις που η μεταβίβαση αφορά οικόπεδα, κτίρια ή τμήματά τους, ανεξάρτητα από τη νομική κατάστασή τους κατά το χρόνο συνομολόγησης της σύμβασης πώλησης, τα οποία πωλούνται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής, όταν αμφότερες οι ημερομηνίες συνομολόγησης του σχετικού πωλητήριου εγγράφου και της κατάθεσής του για πρώτη φορά στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο εμπίπτουν στην περίοδο από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, οπότε το επιβλητέο τέλος μεταβίβασης είναι μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου κατατέθηκαν εκ μέρους μελών των επιτροπών εισηγήσεις για πλήρη κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούν ειδικότερα στην κατάργηση του ισχύοντος χρονικού περιορισμού ως προς τη σύναψη και κατάθεση της σύμβασης πώλησης, δηλαδή κατά πόσο αυτή έχει συναφθεί και κατατεθεί πριν από τις 2 Δεκεμβρίου 2011, αλλά και την παντελή κατάργηση του διετούς διαστήματος εντός του οποίου θα ισχύουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για μείωση των μεταβιβαστικών τελών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή τους στο σώμα το νομοσχέδιο, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015».

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων