Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και για τους κανονισμούς «Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Εκτάκτου Πράσινου Τέλους) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Πρόδρομος Προδρόμου
Κώστας Κώστα Μαρία Κυριακού
Χρίστος Μέσης Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Νικόλας Παπαδόπουλος  
Γιώργος Βαρνάβα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2015. Οι ίδιες επιτροπές εξέτασαν από κοινού τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2015.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο γενικός διευθυντής, καθώς και λειτουργοί του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, του Συνδέσμου Μικρών Ηλεκτροπαραγωγών από Φωτοβολταϊκά Συστήματα Δυναμικότητας μέχρι 150 KW (ΣΜΗΑΦΩΣ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου και η προσθήκη νέου άρθρου σε αυτόν, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να επιβάλλει με διάταγμα έκτακτο πράσινο τέλος σε καταναλωτές και παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε εκείνες τις περιπτώσεις που κρίνει ότι τα έσοδα του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ) δε θα επαρκούν, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του.

Επιπρόσθετα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοείται ότι με το σχετικό διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής του έκτακτου πράσινου τέλους, η μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών ΑΠΕ, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της επιβολής τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσαν τόσο προφορικά όσο και γραπτώς στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο τις ακόλουθες απόψεις:

1. Η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε την τελευταία διετία επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, που σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση στο κόστος αποφυγής της ΑΗΚ λόγω της συνεχόμενης μείωσης των διεθνών τιμών καυσίμων έχει αυξήσει τα ποσά που καλείται να εκταμιεύσει το εν λόγω ταμείο για τα έργα που λαμβάνουν επιδότηση. Η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα δημιουργήσει έλλειμμα στο ταμείο αυτό μέχρι το τέλος του 2015, αφού το υφιστάμενο τέλος κατανάλωσης που εφαρμόζεται είναι σταθερό και δεν αποτελεί συνάρτηση του κόστους αποφυγής ή της καταναλισκόμενης ενέργειας. Για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, απαιτούνται τέτοιες ρυθμίσεις, ώστε τα έσοδά του να αυξομειώνονται ανάλογα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

2. Αρμόδια αρχή όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής του προτεινόμενου νομοσχεδίου ορίζεται το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3. Πραγματοποιήθηκε μόνο άτυπη διαβούλευση για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσίασε τη διαδικασία επιβολής του έκτακτου πράσινου τέλους στους συνδέσμους ΑΠΕ, στην ΟΕΒ και στο ΚΕΒΕ και διαβουλεύθηκε με τη ΡΑΕΚ. Οι σύνδεσμοι ΑΠΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με την επιβολή έκτακτου πράσινου τέλους στους παραγωγούς ΑΠΕ, εκφράζοντας την άποψη ότι η επιβολή του πιο πάνω τέλους θα πλήξει την αξιοπιστία του κράτους, θα ανατρέψει την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις ΑΠΕ και δε θα μπορούν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Υποστήριξαν περαιτέρω ότι το οποιοδήποτε έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με αύξηση του τέλους ΑΠΕ στους καταναλωτές.

4. Με την προτεινόμενη νομοθεσία διασφαλίζεται ότι δε θα απαιτηθούν οποιεσδήποτε πρόσθετες δημόσιες δαπάνες για την κάλυψη των ελλειμμάτων που θα παρουσιάσει το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, επειδή αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε δημοσιονομικά περιθώρια για την κάλυψη οποιωνδήποτε ελλειμμάτων του ταμείου αυτού από το κράτος.

Επιπρόσθετα, στο σχετικό ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου, το οποίο επίσης συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Μέχρι σήμερα τα έσοδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ προέρχονται κυρίως από το τέλος επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού. Το σημερινό τέλος είναι σταθερό, δεν αποτελεί συνάρτηση του κόστους αποφυγής της ΑΗΚ ή της καταναλισκόμενης ενέργειας και ανέρχεται στα €0,005 ανά κιλοβατώρα.

Σημειώνεται ότι τις δύο προηγούμενες φορές που παρουσιάστηκε ανάγκη ενίσχυσης του εν λόγω ταμείου αυτή αντιμετωπίστηκε με αύξηση του τέλους και κατ’ επέκταση με επιβάρυνση μόνο των καταναλωτών ηλεκτρισμού.

2. Η προώθηση και ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου αποτελεί το μοναδικό τρόπο τα έσοδα του ταμείου αυτού να αποτελούν συνάρτηση του κόστους αποφυγής της ΑΗΚ και κατ’ επέκταση των διεθνών τιμών καυσίμων και της καταναλισκόμενης ενέργειας, ούτως ώστε να μην παρατηρηθεί ξανά το φαινόμενο τα έσοδά του να μην μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις του. Η προτεινόμενη νομοθεσία πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από τον Ιούνιο του 2015, για να τεθεί σε εφαρμογή το διάταγμα του υπουργού με το οποίο θα επιβληθεί το έκτακτο πράσινο τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ θα εξαντλήσει όλο το αποθεματικό του και ο προϋπολογισμός θα είναι ελλειμματικός.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη για το νομοσχέδιο εκφράστηκαν από τα μέλη των δύο επιτροπών προβληματισμοί, καθώς και εισηγήσεις επί των επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των δύο επιτροπών εισηγήθηκαν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητά του, να διατεθεί και να κατατεθεί σε αυτό όλο το ποσό που απαιτείται από τα έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπρόσθετα, τα μέλη των επιτροπών προβληματίστηκαν και για τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται στο νομοσχέδιο η επιβολή του πράσινου τέλους. Συγκεκριμένα, τα μέλη των επιτροπών διαφώνησαν με την επιβολή και τον καθορισμό πράσινου τέλους μέσω διατάγματος το οποίο θα εκδίδεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τέλος, τα μέλη των επιτροπών ζήτησαν όπως κατατεθούν ενώπιόν τους τα ακόλουθα:

1. Ανάλυση των συνολικών εσόδων του κράτους από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και έκθεση αναφορικά με τις συνολικές δαπάνες που διενεργήθηκαν.

2. Οι ισολογισμοί του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για κάθε έτος από το 2010 και μέχρι το 2014.

3. Οι ταμειακές ροές του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για κάθε έτος από το έτος 2010 και μέχρι το 2014.

4. Συγκεντρωτικός πίνακας χορηγιών και επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ κάθε έτος ανά κατηγορία επένδυσης.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν και αφορούν το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ στάλθηκαν από την επιτροπή διαχείρισης του εν λόγω ταμείου. Τα δε στοιχεία που αφορούν τα έσοδα του κράτους από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων των αερίων του θερμοκηπίου στάλθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστολή που συνοδεύει τα ζητούμενα από την επιτροπή στοιχεία αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα: «Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28.4.2015, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενέκρινε μεταξύ άλλων τον προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για το 2015 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να υποβάλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για διάθεση του ποσού των €2 εκατομ. από τα έσοδα δημοπράτησης των δικαιωμάτων για τις ανάγκες του ταμείου για το έτος 2015».

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη τα ζητήματα που απασχόλησαν τα μέλη των επιτροπών, κατέθεσε στις 25 Ιουνίου 2015 αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, καθώς και τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Εκτάκτου Πράσινου Τέλους) Κανονισμούς, τα οποία συζητήθηκαν στη συνέχεια από κοινού από τις δύο επιτροπές.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι μπορούν να προβλέπουν τη μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών ΑΠΕ, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της επιβολής του έκτακτου πράσινου τέλους. Επίσης, προβλέπεται ότι ο εν λόγω νόμος, άμα τη ψηφίσει του, θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο, είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας κατανομής του πράσινου τέλους μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών ΑΠΕ, καθώς και η διάρκεια επιβολής του έκτακτου αυτού τέλους.

Στο ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύει τους κανονισμούς αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ρύθμιση της μεθοδολογίας κατανομής του έκτακτου τέλους μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών με τους υπό εξέταση κανονισμούς εξυπηρετεί την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας. Επίσης, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι το περιεχόμενο των κανονισμών αυτών τέθηκε σε δημόσιο διάλογο, αλλά όχι το κείμενο των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της ΡΑΕΚ, του ΕΤΕΚ, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ τάχθηκαν υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου, καθώς και των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής τάχθηκαν υπέρ των διατάξεων των σχεδίων νόμου, αναφέροντας ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξευρεθεί μονιμότερη λύση, η οποία θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου τάχθηκε υπέρ των προνοιών των σχεδίων νόμου και κατέθεσε εκτενές υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνεται λεπτομερής επεξήγηση των θέσεων του συνδέσμου, καθώς και αριθμός εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σε γραπτό υπόμνημα που απέστειλε προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τόσο το νομοσχέδιο όσο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί δε διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν τα ποσά που αναφέρθηκαν στην επιτροπή, αφού περιγράφουν μόνο τη φόρμουλα υπολογισμού. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών δεν αποτελούν μόνιμη ρύθμιση του προβλήματος που προκύπτει στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, αφού τα νομοθετήματα καλύπτουν την περίοδο μέχρι το τέλος του 2015 και πολύ πιθανόν να κληθούν ξανά οι καταναλωτές να πληρώσουν.

Οι εκπρόσωποι του ΣΜΗΑΦΩΣ τάχθηκαν εναντίον των προνοιών του νομοσχεδίου και κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η θέση του εν λόγω συνδέσμου είναι ότι καμία φορολογία δεν πρέπει να επιβληθεί πέραν από τη φορολογία των κερδών, που εφαρμόζεται για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ότι η τυχόν έγκριση των εν λόγω σχεδίων νόμου θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών του συνδέσμου σε θέματα ίσης μεταχείρισης και δίκαιης αντιμετώπισής τους από το κράτος.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τόσο επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου όσο και επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων