Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιαννάκης Γαβριήλ
Μαρία Κυριακού Κώστας Κώστα
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Γιώργος Περδίκης Άγγελος Βότσης
  Νικόλας Παπαδόπουλος
  Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 30 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) για το έτος 2015 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €37.601.186 και συνολικά έσοδα ύψους €30.228.343.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ταμείου συνοψίζονται στα εξής:

1. Έμμεσοι φόροι ΑΠΕ (€27.478.313).

2. Άλλες πρόσοδοι (€745.010).

3. Αντισταθμιστικά (€2.000.000).

4. Άλλα ωφελήματα από επενδύσεις (€5.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το έτος 2015 αφορούν τα εξής:

1. Προώθηση και ενθάρρυνση χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ (€36.456.177).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€15.010).

3. Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€20.010).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες (€285.979).

5. Αντισταθμιστικά οφέλη (€745.010).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, το τέλος κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού ανέρχεται σήμερα στα 0,005 ανά κιλοβατώρα και αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού κόστους ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών.

Σημειώνεται ότι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε την τελευταία διετία επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του ταμείου και σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση στο κόστος αποφυγής της ΑΗΚ, λόγω της συνεχόμενης μείωσης των διεθνών τιμών καυσίμων, έχει αυξήσει σημαντικά τα έξοδα που καλείται να εκταμιεύσει το ταμείο για τις αιτήσεις που λαμβάνουν επιδότηση. Η δραστική μείωση του μέσου όρου του κόστους αποφυγής της ΑΗΚ αναμένεται να δημιουργήσει έλλειμμα στο ταμείο μέχρι το τέλος του έτους, αφού το υφιστάμενο τέλος κατανάλωσης που εφαρμόζεται είναι σταθερό και δε μεταβάλλεται ανάλογα με το κόστος αποφυγής.

Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015, ενέκρινε τον προϋπολογισμό του ταμείου για το έτος 2015 και την εφαρμογή αλγορίθμου με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των ελλειμμάτων του ταμείου.

Ειδικότερα, με βάση τον αλγόριθμο, το ταμείο θα έχει έκτακτα έσοδα που προέρχονται από:

1. Επιβολή έκτακτου τέλους επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επιβάλλεται σε κάθε καταναλωτή.

2. Επιβολή έκτακτου τέλους στους παραγωγούς ΑΠΕ.

3. Αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τα δικαιώματα της δημοπράτησης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι τα σταθερά έσοδα του ταμείου από την επιβολή τέλους κατανάλωσης (0,50σεντ/kWh) υπολογίζεται να ανέλθουν σε 20.250.000, τα έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου σε 2.000.000 και τα έκτακτα έσοδα από την εφαρμογή του αλγορίθμου σε €7.228.323.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, από τα έκτακτα έσοδα ποσό ύψους 5.728.323 αναμένεται να προέλθει από την επιβολή έκτακτου τέλους στους καταναλωτές ηλεκτρισμού (0,25σεντ/kWh) και ποσό ύψους 1.500.000 αναμένεται να προέλθει από τους παραγωγούς ΑΠΕ. Ο ίδιος δήλωσε ότι για την υιοθέτηση και την εφαρμογή του αλγορίθμου απαιτείται τροποποίηση του περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και για το λόγο αυτό κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι, κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, διαφάνηκε ότι για την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τα δικαιώματα δημοπράτησης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των αναγκών του ταμείου πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη λήψη σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, για να χορηγηθεί το ποσό των 2 εκατομ. προς το ταμείο απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης μέλη των επιτροπών εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού του αλγορίθμου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ύψος του συνολικού τέλους κατανάλωσης που πρόκειται να επιβληθεί στους καταναλωτές, κρίνοντας ότι αυτό θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων