Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2015.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (CIBA) και ο Cyprus Fiduciary Association Ltd (CFA), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2015, με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής ότι δε θα εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της και δεν έχει οποιοδήποτε σχόλιο επί των προνοιών των κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τα τέλη και δικαιώματα των Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, που εκδόθηκαν το 2012 δυνάμει του περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού Νόμου και αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν μέρος των εφαρμοστικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ).

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθίσταται το παράρτημα των υφιστάμενων κανονισμών στο οποίο περιλαμβάνεται ο Πίνακας στον οποίο καθορίζονται τα καταβλητέα τέλη για κάθε πράξη ή υπηρεσία που παρέχεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και διευρύνονται ο αριθμός και το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται και που προβλέπουν το αντίστοιχο πληρωτέο τέλος για κάθε αντίστοιχη υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, βάσει των διατάξεων του περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμου του 2012, με τον οποίο ρυθμίζεται στην κυπριακή νομοθεσία η σύσταση και λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, περιλαμβανομένων και των τελών που πρέπει να καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων