Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μεταθέσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Νίκος Νουρής Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαΐου, στις 9, 15 και 29 Ιουνίου, καθώς και στις 6 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου, είναι η ρύθμιση του ζητήματος των μεταθέσεων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου των ευρύτερων εναλλάξιμων κατηγοριών. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν τον καθορισμό των κριτηρίων τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά είναι οι περίοδοι που ο υπάλληλος έχει υπηρετήσει εκτός της επαρχίας της μόνιμης διαμονής του, η σύνθεση της οικογένειάς του ή/και άλλα προσωπικά του δεδομένα. Επιπρόσθετα, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και διασφάλισης της δίκαιης κατανομής του βάρους που υπόκεινται οι υπάλληλοι από τις μεταθέσεις, οι εν λόγω κανονισμοί προνοούν τον καταρτισμό σχεδίων μεταθέσεων για συγκεκριμένες ομάδες των ευρύτερων εναλλάξιμων κατηγοριών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, το Φεβρουάριο του 2014 τροποποιήθηκε ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος και μεταξύ των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο αυτό ήταν η διαγραφή του υφιστάμενου άρθρου 4Α αυτού και η αντικατάστασή του με νέο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του νέου άρθρου 4Α, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να μεταθέτει εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου, περιλαμβανομένων και εργοδοτουμένων που απασχολούνται για εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών καθηκόντων, από μια επαρχία σε άλλη για κάλυψη άλλης ανάγκης στο ίδιο ή σε άλλο υπουργείο του ίδιου μισθοδοτικού επιπέδου, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων τους, δυνάμει κριτηρίων που θα καθοριστούν με κανονισμούς για το σκοπό αυτό, μετά από γραπτή δεόντως αιτιολογημένη πρόταση του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι απόψεις των γενικών διευθυντών των επηρεαζόμενων υπουργείων.

Για σκοπούς υλοποίησης των προνοιών του υπό αναφορά άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2014 ενέκρινε τους κανονισμούς, για τη διαμόρφωση των οποίων προηγήθηκε δημόσιος διάλογος με εκπροσώπους της ΠΑΣΥΔΥ.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή επί των προνοιών των κανονισμών ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι διαφωνεί με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου με βάση τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα μεταθέσεων από τον Υπουργό Οικονομικών, διευκρινίζοντας ότι διαφωνεί με την εμπλοκή πολιτικού προσώπου στο θέμα των μεταθέσεων. Περαιτέρω, δήλωσε ότι διαφωνεί με τις πρόνοιες των κανονισμών, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ ευρείς και δεν προβλέπουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια.

Οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατέθεσαν στην επιτροπή τόσο μέσω γραπτών τους υπομνημάτων όσο και προφορικά μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί συνεπάγονται την άνιση μεταχείριση σε βάρος των υπαλλήλων οι οποίοι προέρχονται από δύο επαρχίες.

2. Δε γίνεται ίσος διαμοιρασμός της εργασίας για κάθε υπάλληλο σε όλες τις επαρχίες.

3. Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου αποτελούν την πιο χαμηλόμισθη κατηγορία προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία και είναι άδικο να εξαναγκάζονται και να επιβαρύνονται και με τα έξοδα μετακίνησής τους.

4. Το μέτρο των συνεχιζόμενων μεταθέσεων των ίδιων ατόμων κάθε δύο χρόνια είναι αντιπαραγωγικό και άνισο σε βάρος μιας μερίδας υπαλλήλων. Συναφώς, ταλαιπωρεί όχι μόνο τους ίδιους τους υπαλλήλους, αλλά και τους προϊσταμένους των τμημάτων και τους συναδέλφους τους, οι οποίοι κάθε δύο χρόνια αναγκάζονται να εκπαιδεύουν νέο προσωπικό.

5. Προτείνουν όπως οι θέσεις που καλύπτουν σήμερα στη Λευκωσία οι υπάλληλοι που κατάγονται από τη Λεμεσό και τη Λάρνακα καλυφθούν με υπαλλήλους που απορροφήθηκαν στη δημόσια υπηρεσία ως αποτέλεσμα του κλεισίματος διάφορων ημικρατικών οργανισμών και όπως όσοι εργάζονται σήμερα στη Λευκωσία και κατάγονται από τη Λεμεσό και τη Λάρνακα εργοδοτούνται στις πόλεις διαμονής τους.

Ειδικότερα, προτείνουν τα ακόλουθα:

1. Πρόσληψη ισάριθμων υπαλλήλων για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη Λευκωσία.

2. Μετακίνηση ορισμένων υπηρεσιών στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

3. Κάποιες εργασίες να εκτελούνται από τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία.

4. Οι θέσεις της Λευκωσίας να καλυφθούν από υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών που έκλεισαν ή/και μέσω των σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω θέσεις, μέλη της επιτροπής προέβησαν μεταξύ άλλων στις ακόλουθες εισηγήσεις για προβληματισμό και μελέτη από το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:

1. Μετακίνηση ορισμένων υπηρεσιών από τη Λευκωσία σε Λεμεσό και Λάρνακα.

2. Ορισμένες υπηρεσίες να παρέχονται εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας.

3. Καθορισμό χρονικού ορίου υπηρεσίας των υπαλλήλων για σκοπούς μετακίνησης.

4. Θέσπιση προνοιών για την ορθότερη διαχείριση του προσωπικού, ακριβοδίκαια και με ισονομία.

5. Να καταβληθεί προσπάθεια για σύζευξη της οικογενειακής και εργασιακής ζωής.

Τοποθετούμενος σχετικά ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι το σχέδιο μεταθέσεων, το οποίο καταρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, αποσκοπεί τόσο στην ίση μεταχείριση όσο και στη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής του βάρους που υπόκεινται οι υπάλληλοι εξαιτίας των μεταθέσεων.

Ο ίδιος, καταθέτοντας και γραπτώς στην επιτροπή σχετικά στοιχεία, δήλωσε ότι οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν εντός της επαρχίας της μόνιμης διαμονής τους ανέρχονται στους 2 276 και αυτοί που υπηρετούν εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής τους ανέρχονται στους 328. Περαιτέρω, δήλωσε στην επιτροπή ότι προηγουμένως μοναδικό κριτήριο για τις μεταθέσεις αποτελούσε η αρχαιότητα, ωστόσο κατόπιν σχετικών υποδείξεων της Επιτρόπου Διοικήσεως λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια που καταβάλλεται για επίλυση του όλου θέματος εστιάζεται στη δημιουργία νέων Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Συγκεκριμένα, έχει ενταχθεί στους σχεδιασμούς του τμήματος η λειτουργία νέων ΚΕΠ στη Λεμεσό, λόγω της ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στα ΚΕΠ αυτά θα μπορούν να απορροφηθούν περίπου είκοσι έως τριάντα υπάλληλοι, ωστόσο για την ολοκλήρωση των εργασιών για την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω κέντρων αναμένεται ότι θα απαιτηθεί χρόνος έξι έως οκτώ μηνών.

Αναφορικά με την εισήγηση για παροχή υπηρεσίας εξ αποστάσεως, ο ίδιος επιφυλάχθηκε όπως τη μελετήσει. Περαιτέρω, δήλωσε ότι πρόκειται για εναλλάξιμο προσωπικό, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατό να αναμένεται ότι αυτό το προσωπικό δε θα μετακινηθεί. Επιπλέον, αναφερόμενος στην εισήγηση για εξαίρεση από τις μεταθέσεις των υπαλλήλων που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας, δήλωσε πως η εισαγωγή μόνο του κριτηρίου της αρχαιότητας θα δημιουργήσει πρόβλημα. Περαιτέρω, παρέπεμψε και σε σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως στην οποία αναφέρεται ότι η πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα για παραμονή στην έδρα μόνιμης διαμονής τους έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι δε δημιουργεί διάκριση και δικαιολογείται αντικειμενικά.

Τέλος, ο πιο πάνω εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης ενός αριθμού προσωπικού στην υπηρεσία εξέτασης των αιτήσεων για την παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για διεκπεραίωση των αιτήσεων σε επαρχιακό επίπεδο.

Σημειώνεται σχετικά ότι το πιο πάνω θέμα τέθηκε υπόψη του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής για τη συζήτηση άλλου θέματος. Ο ίδιος δήλωσε συναφώς ότι εντάσσεται στους προγραμματισμούς του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως δήλωσε, προγραμματίζεται η στέγαση ολόκληρης της υπηρεσίας σε ένα κτίριο στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη πτυχή που προβληματίζει το υπουργείο του για την κάλυψη αναγκών σε επαρχιακό επίπεδο είναι η ενίσχυση των επαρχιών από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λόγω της ανάγκης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε σχέση με την κοινωνική παρέμβαση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο των κανονισμών, ώστε σ’ αυτό να διαλαμβάνεται ότι εξαιρούνται από τις μεταθέσεις εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής τους υπάλληλοι που συμπληρώνουν είκοσι έτη από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησής τους. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε γραπτώς τις απόψεις του, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Πριν από τη λήψη απόφασης για την εισαγωγή μιας τέτοιας διάταξης πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα νομικής υφής που εγείρονται και κυρίως κατά πόσο η περίληψη της συγκεκριμένης διάταξης αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού θα φέρει σε ευνοϊκή θέση συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων παραβιάζοντας δυσμενώς τους όρους απασχόλησης των υπόλοιπων υπαλλήλων, που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους στο όλο νομοθετικό πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας δεν έχει επενεχθεί ούτε και μπορεί να εντοπισθεί πρόνοια που να εξαιρεί από το θεσμό της μετακίνησης/μετάθεσης οποιαδήποτε κατηγορία ή ομάδα υπαλλήλων ένεκα του καθεστώτος ή άλλου γνωρίσματος εργοδότησής τους, μόνιμων ή εκτάκτων.

2. Τυχόν εξαίρεση υπαλλήλων μετά από ορισμένα χρόνια απασχόλησης αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία όσο και στην παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας, αφού τμήματα/υπηρεσίες θα υποχρεωθούν να διατηρούν εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στις επαρχίες μόνιμης διαμονής τους, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από την ύπαρξη ανάλογων αναγκών ή ανάλογου όγκου εργασίας. Η περίληψη της συγκεκριμένης πρόνοιας μπορεί να μην έχει άμεσο αντίκτυπο για μια μεγάλη κατηγορία προσωπικού, όπως είναι οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, αλλά καθιστά απόλυτα ρεαλιστικό το σενάριο να πλεονάσουν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου των ολιγομελών κατηγοριών προσωπικού, για τις οποίες οι ανάγκες στις επαρχίες είναι περιορισμένες, όπως οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, οι μηχανικοί, οι λογιστές κ.ά.

3. Η προσπάθεια να βοηθηθεί μια ομάδα εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου τα μέλη της οποίας μπορεί να θεωρείται ότι αδικήθηκαν στο παρελθόν είναι απόλυτα θεμιτή, εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων με τη μεγαλύτερη περίοδο εργοδότησης, δηλαδή αυτοί των οποίων ο διά νόμου μόνιμος διορισμός ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω του παλαιού συστήματος μεταθέσεων, δε μετατέθηκαν ποτέ εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής τους, παρά μόνο μετά την εφαρμογή ενός σχεδίου μεταθέσεων. Άλλωστε, η εισαγωγή μιας πρόνοιας όπως η προτεινόμενη θα ακυρώσει τη λογική των κριτηρίων και θα επαναφέρει σταδιακά το σύστημα αρχαιότητας όπως ίσχυε μέχρι το 2012, σύστημα το οποίο απέτυχε, καθώς εναπόθετε το βάρος σε ορισμένους μόνο υπαλλήλους.

4. Ως κατακλείδα, επισημαίνεται ο κίνδυνος η προσπάθεια για άρση μιας αδικίας που κατ’ ισχυρισμό της υπέστη μια ομάδα υπαλλήλων στο παρελθόν να καταλήξει στη θέσπισης μιας αδικίας σε βάρος των υπόλοιπων υπαλλήλων στο παρόν στάδιο.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διαμορφώθηκε περαιτέρω το κείμενο των κανονισμών με την απάλειψη της πρόνοιας με την οποία παραχωρείται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να λαμβάνει υπόψη τα σχετικά κριτήρια κατά τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια μεταθέσεων, ώστε ο υπουργός να λαμβάνει υπόψη του τα εν λόγω κριτήρια.

Επιπλέον, προστέθηκε στους κανονισμούς αυτούς από την πιο πάνω πλειοψηφία της επιτροπής πρόνοια με βάση την οποία ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καταρτίζει σχέδια μεταθέσεων έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να ενημερώνεται σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξέφρασε τη διαφωνία του και σε σχέση με την προσθήκη πρόνοιας για διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά τον καταρτισμό σχεδίων μεταθέσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η πιο πάνω πλειοψηφία της επιτροπής εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι συμφωνούν με την έγκριση των κανονισμών, με εξαίρεση την πρόνοια με βάση την οποία δε θα μετατίθενται υπάλληλοι εκτός της επαρχίας της μόνιμης διαμονής τους μετά την παρέλευση είκοσι ετών από την ημερομηνία εργοδότησής τους, πρόνοια η οποία προστέθηκε από την πιο πάνω πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και με την οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους.

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων