Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουνίου 2013, 5 Φεβρουαρίου, 11 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ιδίου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας των Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών και της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, είναι ο καθορισμός των διαφόρων εντύπων που απαιτούνται για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς καθορίζονται τα έντυπα με τα οποία υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αίτηση ασθενούς για προαιρετική νοσηλεία του σε σύνηθες ή ασφαλές ψυχιατρικό κέντρο, για την παράταση της νοσηλείας αυτής ή για τον τερματισμό της. Επιπλέον, καθορίζεται το έντυπο της αίτησης του προσωπικού αντιπροσώπου του ασθενούς για τον τερματισμό της προαιρετικής νοσηλείας του.

2. Γνωμάτευση δύο ιατρών για την προαιρετική νοσηλεία ασθενούς, σε περίπτωση που αυτός δεν υπογράφει την αίτηση για τη νοσηλεία του.

3. Αίτηση ασθενούς ή του προσωπικού αντιπροσώπου του για την εξασφάλιση άδειας εξόδου από ψυχιατρικό κέντρο, καθώς και έντυπο για την ανάκληση από το ψυχιατρικό κέντρο της άδειας εξόδου του ασθενούς.

4. Συγκατάθεση του ασθενούς ή του προσωπικού αντιπροσώπου του για την εφαρμογή παρεμβατικής θεραπείας.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής επισημάνθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών, επειδή, πρώτον, οι σχετικές παραπομπές των κανονισμών στα παραρτήματά τους ήταν λανθασμένες και, δεύτερον, σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε συνοχή με τις σχετικές διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησαν με την ανάγκη αναθεώρησης του κειμένου των κανονισμών και δεσμεύτηκαν να ετοιμάσουν αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των εν λόγω επισημάνσεων.

Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών υποβλήθηκε στην επιτροπή με σημαντική καθυστέρηση στις 15 Μαΐου 2015.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ενώπιον της επιτροπής επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω τροποποίηση των προνοιών των κανονισμών, προκειμένου αυτοί να συνάδουν πλήρως με τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου και ως εκ τούτου ετοιμάστηκε από την επιτροπή δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο, με το οποίο συμφώνησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Συναφώς, σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία του δεύτερου αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών επισημάνθηκε η ύπαρξη αντιφάσεων ανάμεσα σε διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου που αφορούν την προαιρετική νοσηλεία, αντιφάσεις οι οποίες σε μεταγενέστερο στάδιο πρέπει να αρθούν με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για τροποποίηση του εξουσιοδοτικού νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων