Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου, στις 19 Φεβρουαρίου, στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, ωστόσο, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε σε αυτήν, διατυπώνει τη θέση ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ώστε αφενός να απαγορευτεί και να καταστεί αδίκημα η προσφορά ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε καζαντί και αφετέρου να μετατραπούν και να αναθεωρηθούν τα ποσά που καθορίζονται στους όρους της άδειας μηχανής καζαντί από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους επάρχους, ως τις αρμόδιες αρχές, όπως στις περιπτώσεις έκδοσης αδειών για το παιχνίδι καζαντί περιλάβουν στους όρους της άδειας που αναγράφονται σε αυτήν την απαγόρευση της χρήσης ζώων/πτηνών/ψαριών ως επάθλων/δώρων για το εν λόγω παιχνίδι. Επειδή όμως η εν λόγω απαγόρευση δεν έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ, αφού δεν περιλαμβάνεται στους όρους της άδειας όπως αυτοί καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία ή στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτής, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στη Βουλή. Συναφώς, όπως δήλωσε ο εισηγητής, με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται πρόνοια στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε η παράβαση οποιουδήποτε όρου περιλαμβάνεται σε εκδοθείσα άδεια για παιχνίδικαζαντί να καταστεί αδίκημα.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή πως η εκτελεστική εξουσία έχει αρχίσει την ετοιμασία νομοσχεδίου για τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται συναφείς πρόνοιες με αυτές που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση ορισμένων αδυναμιών που παρατηρούνται σε σχέση με τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών παιχνιδιού καζαντί”, στη διασφάλιση της δυνατότητας ακύρωσης της εν λόγω άδειας, καθώς και στην απαγόρευση έκδοσης της εν λόγω άδειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή προσχέδιο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αφού προηγουμένως αυτό έτυχε του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, υποβάλλοντας παράλληλα εισήγηση στην επιτροπή να μελετήσει τις πρόνοιές του από κοινού με την πρόταση νόμου, ώστε, σε περίπτωση που αυτές υιοθετηθούν από την επιτροπή, να ενσωματωθούν στο κείμενο της πρότασης νόμου.

Υπό το φως της πιο πάνω εισήγησης που υπέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών προχώρησε σε από κοινού εξέταση των προνοιών της πρότασης νόμου και του προσχεδίου του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες του προσχεδίου του νομοσχεδίου που καθορίζουν τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας παιχνιδιού καζαντίγια τις περιπτώσεις αιτητών για τους οποίους ο έπαρχος εκδίδει εκ νέου σχετική άδεια. Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος διαφώνησε με την πρόνοια του εν λόγω νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία για την έκδοση άδειας παιχνιδιού καζαντί, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, ο αιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόσωπο αυτοτελώς εργαζόμενο, με επάγγελμα αυτό του διοργανωτή και ιδιοκτήτη παιχνιδιού καζαντί”. Όπως επισήμανε στην επιτροπή η ίδια εκπρόσωπος, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν το πιο πάνω αναφερόμενο επάγγελμα, αφού οι διοργανωτές και ιδιοκτήτες παιχνιδιού καζαντί κατατάσσονται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία αυτοτελώς εργαζόμενων προσώπων η οποία περιλαμβάνει διάφορα σχετικά επαγγέλματα. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως διαμορφωθεί η πρόνοια που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια παιχνιδιού καζαντί για πρώτη φορά υποχρεούται να υποβάλει στον έπαρχο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω άδειας βεβαίωση ασφάλισης στο σχετικό σχέδιο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να απαιτείται και βεβαίωση καταβολής των οφειλόμενων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με γραπτά υπομνήματά τους, διατύπωσαν τη διαφωνία τους σε σχέση με την πρόνοια που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία, αντί να προβλέπεται πλήρης απαγόρευση διάθεσης οποιωνδήποτε ζωντανών ή νεκρών ζώων, όπως καθορίζεται στην πρόταση νόμου, η εν λόγω διάθεση θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορία των εκτιθέμενων ειδών δεν απαγορεύεται από οποιαδήποτε νομοθεσία και τα ζώα που διατίθενται διατηρούνται σε συνθήκες που δεν προσκρούουν στις πρόνοιες του περί Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Ειδικότερα, στα εν λόγω υπομνήματα επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτό οι κάτοχοι παιχνιδιού “καζαντί” να μπορούν να συμμορφωθούν με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατοχή, την εκτροφή ή την προσφορά προς πώληση ζώων, νεκρών ή ζωντανών, περιλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι νομοθετικές προϋποθέσεις είναι τέτοιες, που στην ουσία απαγορεύουν την έκθεση και τη διάθεση ζώων είτε ως κατοικιδίων είτε προς βρώση σε παιχνίδι “καζαντί”, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου απαγόρευση και ποινικοποίηση της προσφοράς ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε παιχνίδικαζαντί”, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η κατάθεσή της από τον εισηγητή της. Συναφώς, όπως η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αριθμός νομοθετικών ρυθμίσεων σε σχέση με την κατοχή, την εκτροφή ή την προσφορά προς πώληση ζώων, νεκρών ή ζωντανών, απαιτείται ειδική ρύθμιση στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, ώστε η απαγόρευση διάθεσης ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων στο παραδοσιακό παιχνίδι καζαντί να είναι ξεκάθαρη για τους ιδιοκτήτες παιχνιδιού καζαντί. Περαιτέρω, όπως η ίδια ανέφερε στην επιτροπή, η ποινικοποίηση της παράβασης των όρων της άδειας του παιχνιδιού καζαντίθα διευκολύνει το έργο της αστυνομίας για επιβολή της εν λόγω απαγόρευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου με την ενσωμάτωση σε αυτό των προνοιών του υπό αναφορά προσχεδίου του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, στο διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

1. Αναθεωρούνται και μετατρέπονται τα ποσά των ποινών και των τελών που καθορίζονται στην υπό αναφορά βασική νομοθεσία από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

2. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τη χρήση, τη λειτουργία, την έκθεση, τη διοργάνωση ή τη διεξαγωγή παιχνιδιούκαζαντί”, ώστε:

α. να περιληφθεί στους όρους άδειας παιχνιδιού καζαντί η απαγόρευση προσφοράς ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε καζαντί”,

β. να καταστεί αδίκημα η παραβίαση των όρων εκδοθείσας από τον έπαρχο άδειας παιχνιδιού καζαντί”,

γ. σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες χωρίς άδεια του οικείου επάρχου, το δικαστήριο να δύναται να επιβάλει στον καταδικασθέντα ως ποινή την απαγόρευση της δραστηριότητας αυτής για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη,

δ. ο οικείος έπαρχος να μην εκδίδει άδεια παιχνιδιού “καζαντί” σε πρόσωπο που καταδικάστηκε για οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα αδικήματα που καθορίζονται, καθώς και σε πρόσωπο το οποίο είναι εξήντα πέντε ετών και κάτω και αιτείται άδειας από τον έπαρχο για δεύτερη ή μεταγενέστερη φορά, χωρίς να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να ικανοποιήσει τον έπαρχο ως προς τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωσή του για την καταβολή όλων των προβλεπόμενων εισφορών δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,

ε. σε περίπτωση έκδοσης άδειας παιχνιδιού “καζαντί” για πρώτη φορά, ο κάτοχος της άδειας να υποχρεούται εντός έξι μηνών από την έκδοσή της να υποβάλει στον έπαρχο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

στ. να παρασχεθεί στον έπαρχο η δυνατότητα να ανακαλεί άδεια παιχνιδιού “καζαντί” την οποία εξέδωσε, εάν ο κάτοχός της:

(i) έχει παραλείψει να υποβάλει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός έξι μηνών από την έκδοση της εν λόγω άδειας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά, ή

(ii) δεν άσκησε την αδειοδοτημένη δραστηριότητα για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον οικείο έπαρχο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων