Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νίκος Νικολαδης, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Δημήτρης Συλλούρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αβέρωφ Νεοφύτου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2015. Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου από την επιτροπή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να επιτρέπεται στις οργανώσεις νεολαίας κατ’ εξαίρεση να δέχονται ονομαστική ιδιωτική εισφορά από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η οποία υπερβαίνει το ποσό των €20.000 ανά έτος.

Ειδικότερα, η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι οργανώσεις νεολαίας να είναι δυνατό να δέχονται χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου που υπερβαίνει το πιο πάνω ποσό, καθότι οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι απαγορεύεται σε πολιτικό κόμμα ή σε συνδεδεμένο με αυτό οργανισμό να δέχεται ονομαστική ιδιωτική εισφορά οποιουδήποτε είδους από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, εκτός αν το νομικό αυτό πρόσωπο ενεργεί υπό την ιδιότητα του χορηγού σε κομματικές εκδηλώσεις ή και σε εκδηλώσεις συνδεδεμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, οπότε και επιτρέπεται η ιδιωτική εισφορά μέχρι του ποσού ή της αξίας των €20.000 ανά έτος για κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου για κάθε περίπτωση.

Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την επιτροπή, για να αποδώσουν ορθότερα την πρόθεση του εισηγητή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ίδια σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων