Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2015. Στην συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, ώστε να γίνει πιο εύρυθμη η λειτουργία της.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η κατάργηση της συμμετοχής εκπροσώπου του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου ως παρατηρητή στο συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων που καθορίζουν σχετικές υποχρεώσεις για την ΚΤΚ.

2. Η ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου και σε πρόσωπα πέραν του προσωπικού της, τα οποία απασχολούνται είτε με απόσπαση από άλλο οργανισμό είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η συμμετοχή της ΚΤΚ ως παρατηρητή στο συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είχε μεταβατικό χαρακτήρα, καθότι η ΚΤΚ πριν από τη θέσπιση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αντιπροσώπευε την Κυπριακή Δημοκρατία σε διάφορα σώματα για θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πρακτική η οποία δεν εφαρμόζεται πλέον. Συναφώς, αφού οι λόγοι για τους οποίους είχε θεσπισθεί η εν λόγω ρύθμιση έχουν εκλείψει, κρίνεται ότι πρέπει να καταργηθεί.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η εκπρόσωπος της ΚΤΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

  

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων