Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2015 και στις 2, 6 και 7 Ιουλίου 2015. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Κίνησης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, της Επιτροπής Συμβασιούχων-Εκτάκτων-Αντικαταστατών Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, του συνδέσμου Εκπαιδευτικών Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης και του συνδέσμου ΠΑΣΥΠΑΕ ΚΙΕ. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Τεχνικών Σχολών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι, πριν από την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου, η επιτροπή είχε εξετάσει σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο «Η ανάγκη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση», το οποίο ενέγραψε για συζήτηση ο πρόεδρός της κ. Γεώργιος Τάσου. Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε το υφιστάμενο σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί.

Ειδικότερα, με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ανάγκη αλλαγής του συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση προκύπτει μέσα από σειρά εκθέσεων και προτάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί μια από τις βασικότερες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.

2. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγονται νέα κριτήρια και νέος τρόπος μοριοδότησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για σκοπούς εγγραφής και κατάταξής τους σε σειρά προτεραιότητας στους νέους πίνακες διορισμού, οι οποίοι ονομάζονται “πίνακες διορισίμων”, για σκοπούς διαχωρισμού τους από τους υφιστάμενους “πίνακες διοριστέων”.

3. Για την επίτευξη του σκοπού και των επιδιώξεων του νομοσχεδίου υιοθετείται η εισαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο πρόκειται να διδάξουν, με σημείο αναφοράς τα αναλυτικά προγράμματα. Η γραπτή εξέταση κάθε υποψηφίου θα επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός του έτους πριν από τη λήξη των δέκα ετών από την εγγραφή του στον πίνακα διορισίμων, με σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο κριτήριο αυτό. Η μη προσέλευση του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση αποτελεί λόγο διαγραφής του από τον εν λόγω πίνακα.

4. Στο νομοσχέδιο δίνεται σημαντική βαρύτητα στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία και στα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων.

5. Η βαρύτητα των κριτηρίων μοριοδότησης τυγχάνει διαχείρισης κατά τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι απόφοιτοι και να δίνονται ευκαιρίες και στους νέους άριστους αποφοίτους. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση της μοριοδότησης έτυχε θετικής αντιμετώπισης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

6. Στα νέα κριτήρια που προβλέπονται στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, αλλά μοριοδοτείται το έτος κατάθεσής του, με βάση την ημερομηνία και το έτος υποβολής της αίτησης, πράγμα που καταργεί το κλειστό έτος στη σύνταξη των πινάκων διοριστέων.

7. Εισάγεται μεταβατική περίοδος τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου κατά την οποία θα συνεχίσουν να πληρούνται κενές θέσεις πρώτου διορισμού από τους υφιστάμενους πίνακες διοριστέων. Στη συνέχεια θα δίνεται ακόμα μία μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών, κατά την οποία οι διορισμοί θα γίνονται εναλλάξ και κατ’ αναλογίαν 50% από τους πίνακες διοριστέων και 50% από τους πίνακες διορισίμων, για τη σύνταξη των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη τα νέα κριτήρια.

8. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα και στους δύο πίνακες για όσο καιρό αυτοί θα υφίστανται, δηλαδή μέχρι το 2022.

9. Προτείνεται η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμασίας του, με στόχο την παροχή σ’ αυτόν ευκαιριών περαιτέρω κατάρτισης, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.

Με βάση τα στοιχεία και τα όσα κατατέθηκαν από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατέληξε, έπειτα από σειρά διαβουλεύσεων με τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς εταίρους, στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου στα πλαίσια της διακηρυγμένης πολιτικής της κυβέρνησης για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

2. Ο κοινωνικός διάλογος ξεκίνησε επίσημα το Νοέμβριο του 2014 με την ετοιμασία της αρχικής πρότασης από το αρμόδιο υπουργείο. Στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2015, προέκυψε αναθεωρημένη πρόταση και ακολούθως, στις 25 Ιουνίου 2015, κατατέθηκε επίσημα στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση διαμορφώθηκαν στη βάση των προτάσεων που κατατέθηκαν για το θέμα αυτό από το ευρύ σύνολο των εκπαιδευτικών και κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους οργανωμένους γονείς, τα πολιτικά κόμματα, τους οργανωμένους φοιτητές και μαθητές, τους συνδέσμους επιθεωρητών και τους εκπροσώπους δημόσιων πανεπιστημίων. Σημειώνεται ότι το θέμα απασχόλησε ξεχωριστά το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ έλαβε χώρα εκτενής διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

4. Κατά τη συζήτηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις προτάθηκε η πλήρωση μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων μέσα στην επόμενη τριετία, από το Σεπτέμβριο του 2015 και μέχρι τον Αύγουστο του 2018, με βάση το υφιστάμενο σύστημα διορισμού, ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα που δημιουργείται με τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με το καθεστώς συμβασιούχου, έκτακτου ή αντικαταστάτη. Σημειώνεται ότι στην ΠΟΕΔ έχουν προσφερθεί τουλάχιστον 500 θέσεις, στην ΟΕΛΜΕΚ 718 και στην ΟΛΤΕΚ 100.

5. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύτηκε για την παραχώρηση των πιο πάνω θέσεων, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ειδικότερα, στις σχετικές για το όλο θέμα επιστολές που απέστειλε στα εμπλεκόμενα μέρη ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχουν ήδη απαντήσει θετικά η ΟΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι η ΠΟΕΔ εμμένει στη θέση όπως εξαιρεθούν από τις πρόνοιες του νέου συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση όλοι όσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν σήμερα ως συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες. Η θέση τους όμως αυτή αντίκειται στη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας, με βάση το άρθρο 28 του συντάγματος.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση όσο το δυνατό περισσότεροι εκπαιδευτικοί με την προσφορά μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων για πλήρωση μέσα στην επόμενη τριετία. Το υπουργείο, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, είναι πρόθυμο να συζητήσει και να μελετήσει οποιαδήποτε νομικά έγκυρη ρύθμιση τού προταθεί από πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ώστε να μην αδικηθεί κανένας εκπαιδευτικός.

Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, με επιστολή του υπουργείου του, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2015, προς το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε εισήγηση για αποπαγοποίηση 421 θέσεων εποπτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. Οι θέσεις αυτές αποτελούν μέρος του συνόλου των κενών θέσεων που θα υπάρχουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Ειδικότερα, οι θέσεις αυτές για τη μέση εκπαίδευση ανέρχονται στις 284, στις 29 για τη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και για τη δημοτική εκπαίδευση ανέρχονται στις 108.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, αφού επισήμαναν την ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση, δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. Παράλληλα όμως εισηγήθηκαν στην επιτροπή ορισμένες επιμέρους βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου σε σχέση κυρίως με τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η ΟΕΛΜΕΚ σε γραπτή ανακοίνωσή της, που κατέθεσε στις 2 Ιουλίου 2015 στην επιτροπή, ανέφερε ότι η προϋπόθεση της αποδοχής του νέου συστήματος διορισμού είναι αυτό να εφαρμοστεί με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να μην υιοθετηθούν διαφορετικές πρόνοιες για τη δημοτική εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, χωρίς να διαφωνούν με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση, δήλωσαν ότι έχουν έντονες ενστάσεις όσον αφορά την προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση, διότι σε ενδεχόμενη περίπτωση ψήφισής του θα θυματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης. Το εν λόγω νομοσχέδιο δε διασφαλίζει τα κεκτημένα δικαιώματα όσων εργάστηκαν στην εκπαίδευση ως συμβασιούχοι, αντικαταστάτες και έκτακτοι, με αποτέλεσμα αυτοί να οδηγηθούν στην ανεργία. Τα δεδομένα που καταγράφονται στη δημοτική εκπαίδευση σήμερα καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν ξεπερνούν την ηλικία των τριάντα, γι’ αυτό η επίκληση της άμεσης ανάγκης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμού στα αμέσως επόμενα χρόνια με το επιχείρημα της ηλικίας των υποψηφίων για διορισμό δεν ευσταθεί για τη δημοτική εκπαίδευση. Επίσης, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, ο αριθμός των αφυπηρετήσεων στη δημοτική εκπαίδευση είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τη μέση εκπαίδευση. Ως νόμιμους τρόπους για εξαίρεση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νέου συστήματος διορισμού η ΠΟΕΔ εισηγήθηκε με γραπτό υπόμνημά της, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2015, προς την επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Την έναρξη της εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου σε κατοπινή ημερομηνία, τέτοια που να επιτρέψει να τύχουν προηγουμένως μόνιμου διορισμού όσοι υπηρετούν σήμερα σε έκτακτη βάση.

2. Την επέκταση της μεταβατικής περιόδου για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μονιμοποιηθούν στη διάρκειά της όλοι οι επηρεαζόμενοι.

Πέραν των πιο πάνω, η ΠΟΕΔ εισηγήθηκε την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος σε διαφορετική ημερομηνία και κατά κλάδο εκπαίδευσης (π.χ. δημοτική, προδημοτική και ειδική εκπαίδευση).

Εισηγήθηκε επιπλέον όπως εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας που αφορά τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και στην εκπαίδευση, αφού ένας μεγάλος αριθμός από τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να διασφαλίσει σε τέτοια περίπτωση τη συνέχιση της εργοδότησής του.

Σε σχέση με τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ εξέφρασαν διάφορες επιφυλάξεις, οι οποίες επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στα εξής:

1. Προβληματισμό κατά πόσο η πρόνοια για διενέργεια εξετάσεων είναι αξιόπιστη διαδικασία επιλογής των καλύτερων εκπαιδευτικών.

2. Προβληματισμό κατά πόσο με την έμμεση ώθηση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για απόκτηση επιπρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων επιβαρύνονται και οικονομικά οι υποψήφιοι για διορισμό στην εκπαίδευση.

3. Την ανάγκη εξεύρεσης τρόπου αντιμετώπισης της πιθανότητας καθόδου κοινοτικών εκπαιδευτικών με μεγάλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

4. Προβληματισμό κατά πόσο η μοριοδότηση του έτους κατάθεσης του πτυχίου πρέπει να διαφοροποιηθεί, ώστε να μην αδικεί όλους όσοι υπηρετούν σήμερα σε έκτακτη βάση.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δήλωσαν πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις νέες πρόνοιες που εισάγει το νομοσχέδιο, παράλληλα όμως κατέθεσαν στην επιτροπή γραπτώς τις εισηγήσεις τους για βελτίωση ορισμένων σημείων του.

Οι εκπρόσωποι των διάφορων ενδιαφερόμενων ομάδων και συνδέσμων που παρευρέθηκαν στο αρχικό στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους, ζητώντας κυρίως να διασφαλιστούν ανάλογα με την περίπτωση τα εργασιακά τους δικαιώματα, είτε με εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου είτε με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους είτε με επέκταση της μεταβατικής περιόδου. Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό οι εν λόγω εκπρόσωποι κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής σχετικά υπομνήματα, στα οποία αναλύονται οι θέσεις τους.

Η νομική σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε σχέση με τις απόψεις και τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν ενώπιον της επιτροπής και κυρίως από πλευράς των εκπροσώπων της ΠΟΕΔ, επισήμαναν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια διαφύλαξης των κεκτημένων δικαιωμάτων των συμβασιούχων, έκτακτων και αντικαταστατών εκπαιδευτικών, αλλά εντοπίζονται διάφορα νομικά κωλύματα. Ειδικότερα, επειδή κάθε χρόνο γίνεται εξ υπαρχής διαπίστωση των αναγκών στην εκπαιδευτική υπηρεσία, οι συμβασιούχοι δε διατηρούν για τον επόμενο χρόνο οποιοδήποτε κεκτημένο δικαίωμα, έχουν μόνο προσδοκία διορισμού με βάση τη σειρά που κατέχουν στον κατάλογο διοριστέων. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προσφέρει σήμερα διορισμό με βάση τη σειρά προτεραιότητας και τον αύξοντα αριθμό στο σχετικό πίνακα διοριστέων.

2. Όσον αφορά τους αντικαταστάτες, αυτοί αναπληρώνουν κάποιο εκπαιδευτικό που για συγκεκριμένους λόγους απουσιάζει από τα καθήκοντά του και ο οποίος όμως διατηρεί τη θέση του, οπότε και πάλι δε δημιουργείται οποιοδήποτε κεκτημένο δικαίωμα.

3. Πρόκειται για κυμαινόμενες καταστάσεις που κάθε χρόνο ξεκινούν από την αρχή του έτους και δεν εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο δικαίωμα μόνιμου διορισμού.

4. Οι εργοδοτούμενοι με εργασία ορισμένου χρόνου, με βάση το σχετικό περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο, όταν υπηρετούν για συνολική περίοδο τριάντα μηνών ή/και περισσότερο, καθίστανται αορίστου χρόνου. Εντούτοις, δεν ευσταθεί νομικά η αναλογική εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας αυτής για τις περιπτώσεις των πιο πάνω εκπαιδευτικών, όπως εισηγείται η ΠΟΕΔ. Ειδικότερα, η νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι οι πρόνοιές της τυγχάνουν εφαρμογής, νοουμένου ότι δεν υπάρχει διακοπή της εργασίας που να μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους. Στην προκειμένη όμως περίπτωση των εν λόγω εκπαιδευτικών, υφίσταται διακοπή της σύμβασης εργασίας, αφού οι ανάγκες στην εκπαίδευση κάθε χρόνο είναι συγκεκριμένης διάρκειας και διαφοροποιούνται αναλόγως.

5. Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι δεν πρόκειται για διαδοχικές συμβάσεις με την έννοια της ανανέωσης της εργασιακής σχέσης και στο σημείο αυτό έγκειται η διαφορά, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα για ευνοϊκή μεταχείριση των συγκεκριμένων συμβασιούχων εκπαιδευτικών με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους έναντι άλλων εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, η πιο πάνω νομοθεσία δεν μπορεί να τύχει ανάλογης εφαρμογής.

6. Επιπρόσθετα, η παραχώρηση προτεραιότητας ή και πλεονεκτήματος για διορισμό των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν με το καθεστώς του συμβασιούχου, έκτακτου ή αντικαταστάτη είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 28 του συντάγματος και η οποία πρέπει να τηρείται σε όλους τους νόμους που θεσπίζει το κράτος και παράλληλα να εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις της διοίκησης. Συγκεκριμένα, σε σχετική επί του θέματος απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Αποτελεί αρχή του δικαίου ότι προσωρινός διορισμός στη δημόσια υπηρεσία δεν παρέχει πλεονέκτημα στους διορισθέντες έναντι εξωτερικών υποψηφίων που διαγωνίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο για την πλήρωση της οργανικής θέσης.».

7. Περαιτέρω, κατά παράβαση και πάλι της αρχής της ισότητας, όπως ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, με σκοπό την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας όσων έχουν ήδη εργαστεί στο δημόσιο σχολείο, διότι κάτι τέτοιο θέτει αυτόματα σε δυσμενέστερη θέση όλους τους υποψηφίους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να εργαστούν προσωρινά και/ή επί συμβάσει στη δημόσια εκπαίδευση.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την επιτροπή επικεντρώθηκαν κυρίως στα κριτήρια και τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, καθώς και στη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμού.

Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

1. Σε σχέση με τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης από τους υποψηφίους, κρίθηκε σκόπιμο να βελτιωθεί και να διαφοροποιηθεί η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο διατύπωση, έτσι ώστε αυτή να χωρίζεται σε τρία μέρη.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος θα περιλαμβάνεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων στον κλάδο και στην ειδικότητα του υποψηφίου, η οποία θα μοριοδοτείται με ποσοστό μέχρι 32%. Στο δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνεται εξέταση δεξιοτήτων του υποψηφίου, η οποία θα μοριοδοτείται με ποσοστό μέχρι 10% και στο τρίτο μέρος θα περιλαμβάνεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα μοριοδοτείται με ποσοστό μέχρι 8%. Η συνολική μοριοδότηση της γραπτής εξέτασης θα ανέρχεται μέχρι το ποσοστό του 50% αντί μέχρι το ποσοστό του 40% που προτείνεται στο νομοσχέδιο.

Η επιτροπή έκρινε επίσης σκόπιμο να διαφοροποιήσει τη μοριοδότηση και των υπόλοιπων κριτηρίων, δηλαδή το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών, τα πρόσθετα μεταπτυχιακά προσόντα, την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών και την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, που αφορούν τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων.

2. Όσον αφορά το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών, κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή να διαφοροποιηθεί η μοριοδότησή του ως ακολούθως: Η μοριοδότηση του “άριστα” ή ισοδύναμου βαθμού παραμένει στις οκτώ μονάδες από τις εκατό, αλλά το “λίαν καλώς” θα μοριοδοτείται με έξι μονάδες αντί με τέσσερις και το “καλώς” θα μοριοδοτείται με τέσσερις μονάδες αντί με δύο.

Επισημαίνεται συναφώς ότι για την ένταξη ενός υποψηφίου σε έναν πίνακα διορισίμων μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος σπουδών, με μέγιστη μοριοδότηση το ποσοστό του 8%.

3. Σε σχέση με τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή να διαφοροποιηθεί η μοριοδότησή τους ως ακολούθως: Η κατοχή διδακτορικού τίτλου PhD θα μοριοδοτείται με εννέα μονάδες από τις εκατό, αντί με δεκαπέντε που προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου ΜΑ ή MSc με έξι μονάδες αντί με δέκα και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος με δύο μονάδες αντί με πέντε.

Επισημαίνεται ότι εγέρθηκε επίσης θέμα σε σχέση με τις περιπτώσεις κατοχής από τους υποψηφίους και δεύτερου πτυχίου συναφούς με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα και τα καθήκοντά τους και κατά πόσο αυτό θα πρέπει ή όχι να λαμβάνεται υπόψη. Η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως υιοθετηθεί σχετική πρόνοια και για το δεύτερο πτυχίο, το οποίο να θεωρείται ως πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν το οποίο θα μοριοδοτείται με έξι μονάδες από τις εκατό.

4. Όσον αφορά την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, εγέρθηκε θέμα σε σχέση με τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά φροντιστήρια, στα ΚΙΕ και στα ολοήμερα σχολεία, αλλά, όπως επισήμανε η Νομική Υπηρεσία, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, διότι στον καθορισμό του όρου “εκπαιδευτική προϋπηρεσία” δεν μπορεί να αναμειχθούν ανόμοιες καταστάσεις και ούτε μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτές τις περιπτώσεις.

5. Η θητεία στην Εθνική Φρουρά κρίθηκε σκόπιμο να μοριοδοτηθεί με το ένα όγδοο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα θητείας, με μέγιστο όριο μοριοδότησης τις τρεις μονάδες από τις εκατό αντί τις δύο που προβλέπονταν αρχικά στο νομοσχέδιο.

6. Η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση επεκτάθηκε μέχρι το 2027. Ειδικότερα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027 θα γίνονται διορισμοί των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 όμως καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλοι οι διορισμοί θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου επιφέροντας σε αυτό όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις.

Η επιτροπή ζήτησε επίσης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όπως της αποστείλει και γραπτώς τη δέσμευσή του όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων που θα προσφερθούν για διορισμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με το καθεστώς του συμβασιούχου, του έκτακτου ή του αντικαταστάτη σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω στην ολομέλεια του σώματος.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν αριθμό τροπολογιών επί του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων