Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν έργα ή και άλλα πνευματικά προϊόντα για τα οποία δεν ταυτοποιείται ή, ακόμα και αν ταυτοποιείται, δεν εντοπίζεται κανένα πρόσωπο το οποίο να είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τη χρήση τους (ορφανά έργα) και τα οποία προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από άλλα συγγενικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προτεινόμενος νόμος:

1. εφαρμόζεται σε ορισμένες χρήσεις των ορφανών έργων από διάφορους οργανισμούς και προβλέπει τη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης από τους εν λόγω οργανισμούς για σκοπούς διακρίβωσης κατά πόσο ένα έργο είναι ορφανό,

2. ρυθμίζει την αναγνώριση ενός έργου ως ορφανού στην Κυπριακή Δημοκρατία, όταν αυτό τυγχάνει της ίδιας αναγνώρισης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

3. ρυθμίζει την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης από οργανισμούς οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των ορφανών έργων υπέρ των δικαιούχων αυτών των έργων, νοουμένου ότι οι τελευταίοι έχουν τερματίσει το καθεστώς βάσει του οποίου τα έργα τους θεωρούνται ορφανά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2012/28/ΕΕ μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2014. Παρ’ όλα αυτά, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα στις 25 Ιουνίου 2015, ενώ παράλληλα εκκρεμεί διαδικασία παράβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας (παράβαση αρ. 2014/0501) βάσει της οποίας η μεταφορά της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη μέχρι την 29η Ιουλίου 2015.

Στη βάση των πιο πάνω σημειώνεται ότι σε σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 30ής Ιουνίου 2015, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με την παρέλευση της προθεσμίας που τάσσει η αιτιολογημένη γνώμη και χωρίς τη θέσπιση του αναγκαίου εναρμονιστικού νομοθετήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να καταχωρίσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προσφυγή κατά της Δημοκρατίας, καθότι οι καθυστερήσεις των εσωτερικών διαδικασιών δε δικαιολογούν την παράβαση της εναρμονιστικής προθεσμίας. Συναφώς, εάν η εναρμόνιση δεν έχει επιτευχθεί πλήρως μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσης από το ΔΕΕ, τότε αυτό μπορεί να επιβάλει στη Δημοκρατία χρηματική ποινή ή και περιοδική χρηματική ποινή, έως ότου θεσπιστεί και ισχύσει το εν λόγω νομοθέτημα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου τόσο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής όσο και σε σχετικό υπόμνημά τους, ημερομηνίας 30ής Ιουνίου 2015, εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αλλαγές επί του κειμένου του νομοσχεδίου:

1. Την προσθήκη πρόνοιας βάσει της οποίας θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε οργανισμούς που κάνουν χρήση ορφανών έργων, χωρίς να έχουν προηγουμένως προβεί σε καλόπιστη επιμελή αναζήτηση των πρόσωπων που είναι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων των εν λόγω έργων.

2. Την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία θα καθορίζεται με σαφήνεια στον προτεινόμενο νόμο η αρχή που θα ορίζει τις αποζημιώσεις των κατόχων δικαιωμάτων σε ορφανά έργα, τα κριτήρια και τους κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού τους.

3. Την εισαγωγή ρυθμίσεων βάσει των οποίων θα διευκρινίζεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος δικαιωμάτων θα μπορεί να αλλάξει το καθεστώς ενός έργου, ώστε αυτό να μη χαρακτηρίζεται πλέον ως ορφανό.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξέταση του κειμένου από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αλλά και την Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου τόσο για τη βελτίωσή τους από νομική άποψη όσο και για την ενσωμάτωση των προνοιών του στην ισχύουσα βασική νομοθεσία με το νομικά ορθότερο τρόπο.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, που τροποποιεί το αρχικό κείμενο ως ακολούθως:

1. Με την εισαγωγή πρόνοιας βάσει της οποίας οι δικαιούχοι δικαιωμάτων για ορφανά έργα οι οποίοι αιτούνται αποζημιώσεων θα αποτείνονται στον οργανισμό που έκανε χρήση του έργου για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας των δύο πλευρών σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης, τη σχετική απόφαση θα λαμβάνει η αρμόδια αρχή.

2. Με την ενσωμάτωση σχετικών νομοτεχνικών διορθώσεων.

Τοποθετούμενοι επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου δήλωσαν ότι θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στο κείμενο περισσότερες από τις εισηγήσεις που έχουν καταθέσει στην επιτροπή. Παράλληλα, εξέφρασαν την άποψη ότι ο προτεινόμενος νόμος, όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί, κρίνεται ελλιπής ως προς τις διαδικασίες βάσει των οποίων ένα ορφανό έργο αποχαρακτηρίζεται ως τέτοιο με την εύρεση των νόμιμων κατόχων δικαιωμάτων του.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σε νόμο.

7 Ιουλίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων