Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μεταφοράς Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2015. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για ρύθμιση της μεταφοράς αριθμού υπαλλήλων και εργοδοτουμένων με σύμβαση στο ΧΑΚ στην υπηρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε, προέβλεπε τα ακόλουθα:

1. Υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι με σύμβαση στο ΧΑΚ μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μεταφορά τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

2. Ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του συμβουλίου του ΧΑΚ.

3. Η διαδικασία επιλογής των ατόμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμου και των περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών.

4. Το μόνιμο προσωπικό του ΧΑΚ το οποίο είναι ενταγμένο σε ταμείο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό εντάσσεται στο ταμείο προνοίας των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, λόγω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία αύξησε περαιτέρω τον όγκο εργασιών της, καθώς και λόγω της μείωσης του όγκου εργασιών του ΧΑΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί δυσμενή διάκριση για το ΧΑΚ και κίνδυνο υποστελέχωσής του, λόγω της μη περίληψης σε αυτό προνοιών που προβλέπουν τη λήψη συγκατάθεσης του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ πριν από τη μεταφορά προσωπικού του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν ότι ο ρόλος του ΧΑΚ είναι ουσιαστικός και ότι ο όγκος των εργασιών του έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλονται, για να καταστεί κερδοφόρο. Ως εκ τούτου, όπως δήλωσαν, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο δε θα επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι, παρόλο που το ΧΑΚ ενισχύει ήδη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με προσωπικό, στη βάση Μνημονίου Παροχής Υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο οργανισμών, η στελέχωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με προσωπικό του ΧΑΚ πρέπει να θεσμοθετηθεί.

Η πρόεδρος του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μεταφορά προσωπικού που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΧΑΚ και επισήμανε ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται, αφού προηγουμένως ληφθούν οι απόψεις του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ δήλωσε ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη στελέχωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εισηγήθηκε την περίληψη πρόνοιας στο νομοσχέδιο, ώστε να απαιτείται η συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ για τη μεταφορά των υπαλλήλων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ επισήμανε την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων με σύμβαση στο ΧΑΚ που θα μεταφερθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η συντεχνία υπαλλήλων του ΧΑΚ κατέθεσε τις απόψεις της επί των προνοιών του νομοσχεδίου με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις εισηγήσεις του ΧΑΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και προβεί, σε συνεργασία με το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε ανάλογη διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες, ώστε:

1. η μεταφορά του προσωπικού του ΧΑΚ να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ· και

2. η οποιαδήποτε συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης εργοδοτουμένων με σύμβαση στο ΧΑΚ να μεταφέρεται ανάλογα κατά την ημέρα μεταφοράς των εργοδοτουμένων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

  

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων