Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Νικολαΐδης
Ευθύμιος Δίπλαρος, εκπροσωπώντας τον κ. Ευγένιο Χαμπουλλά Μη μέλη της επιτροπής: Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαΐου, στις 4 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμου, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της διοίκησης με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι οποίες ακυρώνουν προσβαλλόμενες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) και να επιτευχθεί η ορθότερη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΣΑΠ στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το ΣΑΠ έχει τερματίσει τη λειτουργία του και όλες οι αρμοδιότητές του, καθώς και το προσωπικό που απασχολούσε μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Γεωργίας, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική εξουσία, προς υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων, κατέθεσε σχετικά νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής, τα οποία ψηφίστηκαν σε νόμους και τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται πρόνοιες που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία επανεξέτασης αποφάσεων που εκδόθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΠ και ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2014, δηλαδή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υφιστάμενου νόμου, δυνάμει του καταργηθέντος περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου και των σχετικών κανονισμών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κατά την επανεξέταση τέτοιων αποφάσεων, οι οποίες δύναται να αφορούν διορισμούς, προαγωγές, πειθαρχικά παραπτώματα, αντιμισθία ή άδειες υπάλληλων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

2. Τη μεταφορά της θέσης του Διευθυντή Αμπελοοινικών Προϊόντων μαζί με τον κάτοχό της στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω θέση είχε αρχικά εξαιρεθεί από τον υφιστάμενο νόμο, λόγω σχετικών αποφάσεων που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΠ, και ως εκ τούτου κατά το χρόνο ψήφισης του υφιστάμενου νόμου η θέση ήταν κενή, ενώ εκκρεμούσαν σχετικές προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι για σκοπούς συμμόρφωσης της διοίκησης με σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και ορθότερης μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΣΑΠ στο Τμήμα Γεωργίας το υπουργείο προχώρησε στην κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής. Η ίδια επισήμανε επίσης ότι η υπό μεταφορά θέση του Διευθυντή του ΣΑΠ είχε αρχικά εξαιρεθεί από τον υφιστάμενο νόμο, καθώς είχαν τερματιστεί οι υπηρεσίες του κατόχου της θέσης, συνεπεία πειθαρχικών αποφάσεων που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΠ, με αποτέλεσμα η μεταφορά της εν λόγω κενής θέσης να κριθεί τότε άνευ αντικειμένου. Ειδικότερα, η ίδια ανέφερε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν τη μεταφορά της εν λόγω θέσης, εφόσον ο κάτοχός της την αποδεχτεί, ενώ τα νέα καθήκοντα του κατόχου της θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στον υφιστάμενο νόμο. Επίσης, αναφορικά με την εισαγωγή πρόνοιας που παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης κατόπιν ακυρωτικής απόφασης, η ίδια υποστήριξε ότι αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη πρακτική που να ρυθμίζει την επανεξέταση περιπτώσεων στις οποίες καταργείται το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη. Ειδικότερα, η ίδια δήλωσε ότι η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβατή με τις υφιστάμενες πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και τη σχετική νομολογία.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός” συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν την αντίθεσή τους σχετικά με την προτεινόμενη πρόνοια που παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης κατόπιν ακυρωτικής απόφασης και τον προβληματισμό τους κατά πόσο τα αρμόδια όργανα υπό το νέο καθεστώς είναι σε θέση να επανεξετάσουν οποιαδήποτε περίπτωση με αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα. Αναφορικά με την υπό αναφορά θέση του Διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, τα ίδια μέλη επισήμαναν ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον προτεινόμενο νόμο, σκοπός αυτού είναι η συμμόρφωση της διοίκησης με τις ακυρωτικές αποφάσεις που αφορούν ονομαστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο και ως εκ τούτου εξέφρασαν την άποψη ότι ενδεχόμενη εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης να συνιστά άδικη μεταχείριση προς τον ίδιο και ζήτησαν από την εκτελεστική εξουσία να εξετάσει την πιθανότητα διαγραφής της.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς που εξέφρασαν μέλη της επιτροπής, επισήμανε ότι η υπό συζήτηση πρόνοια αφορά και άλλες ανάλογες περιπτώσεις, πέραν της υπό αναφορά θέσης του Διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τερματισμό των υπηρεσιών του τότε διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο για λόγους κακής σύνθεσης του οργάνου που είχε λάβει τις εν λόγω αποφάσεις και όχι για την ουσία των υπό εξέταση παραπτωμάτων. Συνεπώς, η ίδια υποστήριξε ότι στα πλαίσια άσκησης της χρηστής διοίκησης επιβάλλεται να δοθεί το δικαίωμα επανεξέτασης της εν λόγω υπόθεσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε ότι εναπόκειται στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως την αρμόδια αρχή να επιληφθεί του ενδεχομένου επανεξέτασης της εν λόγω υπόθεσης και ακολούθως να την παραπέμψει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

Σχολιάζοντας τους ίδιους προβληματισμούς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τη σχετική νομολογία οι ακυρωτικές αποφάσεις που αφορούν τη θέση του Διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων δε συνεπάγονται απαραίτητα την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του κατόχου της, ενώ επιτρέπεται η αναδρομικότητα και η επανεξέταση σε ανάλογες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια, ο κάτοχος της θέσης του Διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, εφόσον αποδεχτεί τη μεταφορά της θέσης του στο Τμήμα Γεωργίας, θεωρείται δημόσιος υπάλληλος και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του απορρέουν μέσα από το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων και συνεπώς ο ίδιος δε στερείται του δικαιώματος να επαναπροσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κοινοποίησε προς την επιτροπή έκθεσή της, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, αναφορικά με παράπονο του κατόχου της θέσης Διευθυντή του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων κατά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία εισηγείται την άμεση προώθηση του προτεινόμενου νόμου και μεταφορά της εν λόγω θέσης μαζί με τον κάτοχό της στο Τμήμα Γεωργίας, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της διοίκησης με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να εξετάσει το ενδεχόμενο διαγραφής από το υπό αναφορά νομοσχέδιο της πρόνοιας που ρυθμίζει τη διαδικασία επανεξέτασης περιπτώσεων στις όποιες καταργείται το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη και παράλληλα να γίνει μια γενικότερη ρύθμιση της εν λόγω διαδικασίας μέσω σχετικής τροποποίησης του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου.

Συναφώς, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε ότι εμμένει στις αρχικές της θέσεις και ως εκ τούτου εξέφρασε τη διαφωνία της αναφορικά με την εν λόγω εισήγηση της επιτροπής.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, διατηρώντας το δικαίωμα να καταθέσουν τροπολογίες επί του κειμένου του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

2. Κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, η επιτροπή αποφάσισε τη διαγραφή του άρθρου που ρυθμίζει τη διαδικασία επανεξέτασης κατόπιν ακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια με βάση τα πιο πάνω.

 

 

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων