Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμου [(Νόμος 105(Ι) του 2004, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 72(Ι) του 2005], έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες για τη λειτουργία του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) από το ΙΓΕ στο Τμήμα Γεωργίας και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1318/2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το ΔΙΓΕΛΠ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών από αντιπροσωπευτικό δείγμα πεντακοσίων, όσον αφορά την Κύπρο, γεωργικών εκμεταλλεύσεων από όλο το φάσμα των γεωργικών δραστηριοτήτων και αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την εκτίμηση του γεωργικού εισοδήματος στα κράτη μέλη και για τη μελέτη των επιπτώσεων της εκάστοτε εφαρμοζόμενης πολιτικής της ΕΕ στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμμετοχή των παραγωγών στο σύστημα αυτό είναι σε εθελοντική βάση, οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς είναι εμπιστευτικές και αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ για περαιτέρω επεξεργασία.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η υπό συζήτηση μεταφορά αρμοδιοτήτων προτείνεται στα πλαίσια έγκρισης του σχεδίου δράσης για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα, υποστήριξε ότι αυτές δε διαφοροποιούν ουσιαστικά τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ, όμως αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της δομής του υπουργείου. Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα στο Τμήμα Γεωργίας να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται από το ΔΙΓΕΛΠ, στα πλαίσια χάραξης της πολιτικής του υπουργείου, και δεν περιορίζεται ο ρόλος του τμήματος στη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος του ΙΓΕ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τήρηση και λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας που πηγάζει από το κοινοτικό κεκτημένο και το ινστιτούτο είχε οριστεί αρχικά ως το αρμόδιο όργανο για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ για σκοπούς αποφόρτισης του Τμήματος Γεωργίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ από το ΙΓΕ στο Τμήμα Γεωργίας προτείνεται κατόπιν υιοθέτησης σχετικής εισήγησης από εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Τράπεζας, καθώς, σύμφωνα με τους ιδίους, το κόστος λειτουργίας του ΔΙΓΕΛΠ θα μειωθεί και οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ΔΙΓΕΛΠ δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ινστιτούτο.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ΔΙΓΕΛΠ είναι πολύ σημαντικές, καθώς αυτές αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του γεωργικού εισοδήματος και την ενδεχομένη αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων, πολιτικών και επιδοτήσεων της ΕΕ και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία με τους γεωργούς οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση και επιλέγονται βάσει ποιοτικών κριτηρίων, έτσι ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι αντιπροσωπευτικές.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός” εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων και υποστήριξαν ότι το Τμήμα Γεωργίας επιβαρύνεται με τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ, ενώ το ΙΓΕ έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν την άποψη ότι οι προτεινόμενες ποινές που δύναται να επιβάλλονται σε γεωργούς οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο σε εθελοντική βάση για παραβάσεις των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου είναι πολύ αυστηρές και ως εκ τούτου αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν ή να διαγραφούν.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν τον προβληματισμό τους κατά πόσο η προτεινόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ από το ΙΓΕ στο Τμήμα Γεωργίας είναι αναγκαία και κατά πόσο οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργίας ως εθνικού οργάνου συνδέσμου συνάδουν με τις πρόνοιες του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού. Όπως επίσης υποστήριξαν τα ίδια μέλη, οι προτεινόμενες ποινές που δύναται να επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στο δίκτυο γεωργούς πρέπει να μειωθούν ή να διαγραφούν και παράλληλα να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο ΔΙΓΕΛΠ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τοποθετούμενος επί των πιο πάνω προβληματισμών, δήλωσε ότι είναι αναγκαία η επιβολή προστίμων στους συμμετέχοντες στο δίκτυο γεωργούς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των στοιχείων με τα οποία τροφοδοτούν το σύστημα και ταυτόχρονα δεν έφερε ένσταση στο ενδεχόμενο μείωσης των εν λόγω προστίμων. Περαιτέρω, ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ποσό των €120 ετησίως που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο δίκτυο γεωργοί είναι επαρκές ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους αυτή και διευκρίνισε ότι η παροχή επιπλέον κινήτρων σε αυτούς δεν μπορεί να ρυθμιστεί με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται τη διαμόρφωση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Διαγραφή της πρόνοιας του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα στο Τμήμα Γεωργίας να εκδίδει, να δημοσιεύει και να διαδίδει τις πληροφορίες που συλλέγονται από το ΔΙΓΕΛΠ.

2. Περίληψη πρόνοιας που προβλέπει ότι το Τμήμα Γεωργίας μεριμνά για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο δίκτυο γεωργών και για τους όρους συμμετοχής τους.

3. Διαγραφή των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν για ποινικά αδικήματα και προσθήκη πρόνοιας για δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων. Ειδικότερα, η επιτροπή προτείνει, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετεχόντων στο δίκτυο γεωργών, παρεμποδίζει οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου ή σχετικού κανονισμού, να υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €1.000, αντί, όπως προβλέπεται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο αυτό, να θεωρείται ένοχο αδικήματος με τη δυνατότητα να του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διατύπωσε τις πιο κάτω θέσεις επί των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του διαμορφωμένου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως υιοθετεί τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε και εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

7 Ιουλίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων