Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος με εισήγηση για ψήφισή του την 21η Μαΐου 2015, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου του 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και του Συνδέσμου Τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε κατά τη συνεδρία της την 21η Μαΐου 2015 την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος, για σκοπούς περαιτέρω μελέτης από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι η τροποποίηση του άρθρου 14Γ του βασικού νόμου, με στόχο την καλύτερη και σαφέστερη εφαρμογή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, που ορίζεται δυνάμει του Μέρους VIA του εν λόγω νόμου, με την υποβολή στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σχετικού εντύπου αναφορικά με τη διαβούλευση των δύο μερών καλή τη πίστει. Πρόσθετα, προτείνεται η διαγραφή της υποχρέωσης του διαμεσολαβητή να εξετάζει την ικανοποιητική εφαρμογή των προνοιών του κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την ΚΤΚ και διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα, καθότι αυτό αποτελεί εποπτική αρμοδιότητα η οποία εμπίπτει στις εξουσίες της ΚΤΚ και όχι του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου ζητήματος από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ειδικότερα όσον αφορά τη διαγραφή της διάταξης που αναθέτει σε διαμεσολαβητή να εξετάζει την ικανοποιητική εφαρμογή από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ) του κώδικα δεοντολογίας για αναδιάρθρωση δανείου και τη μεταφορά της υποχρέωσης αυτής στην ΚΤΚ. Όπως σχετικά υποστήριξαν, η υποχρέωση αυτή πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, καθότι κατ’ αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών και παρέχεται μεγαλύτερη προστασία σε αυτούς.

Συναφώς, κλήθηκε το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσει το όλο ζήτημα, το οποίο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2015, κατέθεσε ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου. Στο αναθεωρημένο σχέδιο νόμου προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η εξέταση της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας ανατίθεται στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Ειδικότερα, με το αναθεωρημένο σχέδιο νόμου προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Σε περίπτωση που στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δεν επιτευχθεί συμφωνία και η διαμεσολάβηση αποβεί άκαρπη, ο επίτροπος οφείλει να εξετάσει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του κώδικα από το ΑΠΙ.

2. Σε περίπτωση που ο επίτροπος αποφαίνεται ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του κώδικα από το ΑΠΙ, ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Διοικητή της ΚΤΚ με σχετική έκθεση, στην οποία αιτιολογούνται πλήρως και κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τα συμπεράσματά του.

Στα πλαίσια της συζήτησης ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του αναθεωρημένου κειμένου σχεδίου νόμου σε νόμο, δηλώνοντας παράλληλα ότι το Γραφείο του έχει την υποχρέωση, βάσει σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, να εξετάζει παράπονα χρηματοοικονομικής φύσεως που υποβάλλονται από καταναλωτές, στα οποία περιλαμβάνονται και παράπονα για τη μη ικανοποιητική εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι, παρότι έχει κατατεθεί από το υπουργείο αναθεωρημένο κείμενο προς ικανοποίηση του αιτήματος που υποβλήθηκε από την επιτροπή, διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις επ’ αυτού και κρίνεται προτιμότερη η νομοθετική ρύθμιση που είχε περιληφθεί στο αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν περαιτέρω ότι, με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, το Γραφείο του επιτρόπου θα επιφορτιστεί με μεγάλο φόρτο εργασίας, με κίνδυνο να μην μπορεί να αντεπεξέλθει με την υφιστάμενη υποδομή, ενώ πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να υπάρξει διαφωνία της τρόικας.

Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κείμενου σχεδίου νόμου, καταθέτοντας παράλληλα σχετική επιστολή της ΚΤΚ προς το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2015, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων τόσο του νόμου όσο και των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού είναι η ΚΤΚ. Συναφώς, η προτεινόμενη τροποποίηση βρίσκεται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ενώ παράλληλα η μετάθεση της πιο πάνω αρμοδιότητας από την ΚΤΚ στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο αποτελεί παρέμβαση στις εργασίες της ΚΤΚ.

2. Η προτεινόμενη ρύθμιση με το αναθεωρημένο σχέδιο νόμου δε λαμβάνει υπόψη και δε ρυθμίζει τα ακόλουθα:

α. Το γεγονός ότι ο χρεώστης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, προκειμένου αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή, προτού το ΑΠΙ αποπερατώσει την όλη διαδικασία που απαιτείται βάσει του κώδικα.

β. Το γεγονός ότι πρέπει να καθορισθεί το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ο επίτροπος οφείλει να εξετάζει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του κώδικα.

Τέλος, στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι για τις προτεινόμενες με το αναθεωρημένο σχέδιο νόμου ρυθμίσεις πρέπει να γίνει διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά και τις εργασίες της ΚΤΚ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως και η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών συμφώνησαν με τη θέση της ΚΤΚ, όπως αυτή εκφράζεται στην αναφερόμενη πιο πάνω επιστολή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων