Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου Αίτησης, Τελών Αξιολόγησης και Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Οργανισμών Ελέγχου και Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Ιουνίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, η ΠΟΒΕΚ και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Περαιτέρω, η ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν και δεν εκπροσωπήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διεμήνυσαν γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί Πετρελαιοειδών Νόμου, είναι ο καθορισμός του τύπου της αίτησης και των τελών που πρέπει να καταβάλλονται για την αξιολόγηση των οργανισμών οι οποίοι με βάση τον πιο πάνω νόμο υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να εξουσιοδοτηθούν ως οργανισμοί ελέγχου, ώστε αυτοί να δύναται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του περιοδικού ελέγχου των δοχείων υγραερίου. Περαιτέρω, με τους κανονισμούς προτείνεται ο καθορισμός των τελών ανανέωσης των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων, καθώς και οι εξουσίες του διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να τροποποιεί με γνωστοποίησή του το έντυπο της πιο πάνω αίτησης και τη διάρκεια ισχύος των εξουσιοδοτήσεων που παραχωρεί.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα τέλη που προτείνεται να καθοριστούν για τους πιο πάνω σκοπούς καλύπτουν το διοικητικό κόστος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο προηγήθηκε σχετική διαβούλευση.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, αναφορικά με τον προτεινόμενο καθορισμό τελών ζητήθηκε και λήφθηκε η έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών τέθηκε ενώπιον της επιτροπής επιστολή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης με την οποία υποδεικνύεται ότι στην αίτηση για εξουσιοδότηση υποψήφιου οργανισμού ως οργανισμού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται ως παράρτημα στους κανονισμούς, γίνεται αναφορά σε πρότυπα τα οποία είτε έχουν αποσυρθεί είτε έχουν αντικατασταθεί με νέα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω υποδείξεις, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας υπέβαλαν στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών. Ειδικότερα, με βάση την πιο πάνω υπόδειξη, στην εν λόγω αίτηση όπου γίνεται αναφορά σε πρότυπα εισηγούνται να περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια ότι θα ισχύουν τα πρότυπα όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο γίνεται αποδεκτό από το διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

30 Ιουνίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων