Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, προεδρεύων Κώστας Κώστα
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νεόφυτο Κωνσταντίνου και Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Ιουνίου 2015. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε τα αδέλφια δύο μεγαλύτερων αδελφών εκ των οποίων ο ένας υπηρέτησε πραγματική θητεία τουλάχιστον δεκαπέντε μηνών στην Εθνική Φρουρά για λόγους υγείας, οι οποίοι θα πιστοποιούνται από αρμόδια δυνάμει της βασικής νομοθεσίας υγειονομική επιτροπή, να διατηρούν το δικαίωμα ένταξής τους στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μη εκπληρωθείσας πλήρους θητείας από τον εν λόγω αδελφό θα προστίθεται στη διάρκεια της θητείας του δικαιούχου μειωμένης θητείας αδελφού.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας που διέπει την Εθνική Φρουρά, όλα τα επόμενα αδέλφια δύο αδελφών που υπηρέτησαν πλήρη θητεία, δηλαδή θητεία διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, υπηρετούν μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών. Επειδή ενίοτε, όπως δήλωσαν οι ίδιοι εισηγητές, παρατηρείται το φαινόμενο ο ένας εκ των δύο μεγαλύτερων αδελφών να μην έχει υπηρετήσει πλήρη θητεία για λόγους υγείας και ως εκ τούτου τα επόμενα αδέλφια του να στερούνται του δικαιώματος ένταξής τους στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, προς άρση της αδικίας αυτής κατέθεσαν στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, τοποθετούμενος επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε πως το υπουργείο του για λόγους αρχής τρέφει απόλυτο σεβασμό και ευγνωμοσύνη στις πολύτεκνες οικογένειες των οποίων τα παιδιά υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά. Ως εκ τούτου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γιατί με την προτεινόμενη τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας αίρεται η αδικία που υπάρχει σε σχέση με τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών των οποίων τα αδέλφια δεν μπορούν να υπηρετήσουν πλήρη θητεία για λόγους υγείας.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και δήλωσε πως η προτεινόμενη με αυτή τροποποίηση βελτιώνει τη βασική νομοθεσία, καθιστώντας την πιο δίκαιη για τις πολύτεκνες οικογένειες των οποίων τα τέκνα υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

Πέραν των πιο πάνω θέσεών τους, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς υπέβαλαν ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου και εισηγήθηκαν στην επιτροπή όπως σε συνεργασία με τους εισηγητές της βελτιώσουν το κείμενό της.

Υπό το φως των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν στην επιτροπή από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, οι εισηγητές της πρότασης νόμου σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο διαμόρφωσαν το κείμενό της ως ακολούθως:

1. Με την επέκταση του δικαιώματος ένταξης στους υπόχρεους μειωμένης θητείας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό και σε περίπτωση που ένας εκ των δύο αδελφών του απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους και όχι μόνο για λόγους υγείας που προτείνετο αρχικά.

2. Με τη διαγραφή της προϋπόθεσης σύμφωνα με την οποία για τη διεκδίκηση του δικαιώματος ένταξης στους υπόχρεους μειωμένης θητείας θα πρέπει τα αδέλφια του δικαιούχου να είναι μεγαλύτερά του, δεδομένου ότι ενδέχεται τα μεγαλύτερα αδέλφια του να υπηρετήσουν μεταγενέστερα από αυτόν.

3. Διευκρινίστηκε ότι ο ένας εκ των δύο αδελφών που δεν υπηρέτησε πλήρη θητεία για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους ή για λόγους υγείας θα πρέπει να έχει απολυθεί οριστικά και ότι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μη εκπληρωθείσας πλήρους θητείας από αυτόν θα εκπληρωθεί από τον πρώτο δικαιούχο μειωμένης θητείας αδελφό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προεδρεύοντος αυτής βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Ιουνίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων