Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Νίκος Κατσουρίδης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου από την επιτροπή άρχισε πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε όσοι εθνοφρουροί έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ) ή τους έχει απονεμηθεί βαθμός υπαξιωματικού ή έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την ειδική εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται οι επιλεγέντες ως καταδρομείς-ειδικών επιχειρήσεων, υποβρύχιοι καταστροφείς, στρατονόμοι ή εθνοφρουροί ασφαλείας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) να μην έχουν δικαίωμα μείωσης της θητείας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με βάση την υπό τροποποίηση νομοθεσία, οι εθνοφρουροί οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι βαθμοφόροι, καταδρομείς, υποβρύχιοι καταστροφείς ή στρατονόμοι δεν έχουν δικαίωμα σε μείωση της θητείας τους, έστω και αν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκτός εάν κατέστησαν δικαιούχοι σε μειωμένη θητεία μετά την επιλογή τους στις υπό αναφορά κατηγορίες ή έπαυσαν να ανήκουν σε αυτές για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Περαιτέρω, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία επιλογής και κατανομής των εθνοφρουρών σε κλάδους, όπλα και σώματα, οι διαδικασίες επιλογής των υποψήφιων βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε δόκιμους εφέδρους αξιωματικούς και απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του υπουργού, στον οποίο υποβάλλεται σχετική εισήγηση από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς.

Συναφώς, με βάση τη νομοθετική διάταξη, το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 78.682 Απόφασή του, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, καθόρισε την πιο κάτω διαδικασία:

1. Η επιλογή των εθνοφρουρών να υπηρετήσουν στις ειδικές δυνάμεις ως καταδρομείς ή υποβρύχιοι καταστροφείς ή στρατονόμοι ή εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ, καθώς και η επιλογή τους ως υποψήφιων βαθμοφόρων θα γίνονται αμέσως μετά την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους, ύστερα από σχετική δήλωσή τους και εφόσον πληρούν τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι βαθμοφόροι, με βάση τη δήλωσή τους και τη σειρά επιτυχίας τους σε σχετικές εξετάσεις, θα ονομάζονται ανάλογα υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί, λοχίες ή δεκανείς.

2. Μετά την επιλογή των εθνοφρουρών θα ακολουθεί, ανάλογα με την περίπτωση, ειδική εκπαίδευση.

3. Η απονομή του βαθμού του λοχία και του δεκανέα θα γίνεται μετά την περάτωση της εν λόγω ειδικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά τους ΥΕΑ, θα ονομάζονται δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί (ΔΕΑ) μετά την περάτωση της σχετικής εκπαίδευσης και θα απονέμεται σε αυτούς ο βαθμός του ανθυπολοχαγού μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων μηνών και πριν από τη συμπλήρωση δεκαεπτά μηνών θητείας.

4. Οι αποτυχόντες ή οι εγκαταλείποντες την εν λόγω ειδική εκπαίδευση καταδρομείς ή υποβρύχιοι καταστροφείς ή στρατονόμοι ή εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ θα μεταφέρονται στο Όπλο του Πεζικού και θα ονομάζονται τυφεκιοφόροι.

Όπως προκύπτει από τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Άμυνας στοιχεία, επειδή κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας διαπιστώθηκε ότι οι εθνοφρουροί οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για υπηρεσία με μειωμένη θητεία και οι οποίοι αποποιούνται το δικαίωμα αυτό, προκειμένου να επιλεγούν στις ειδικές δυνάμεις, εάν αποτύχουν στην κατά γενική ομολογία σκληρή εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται, εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν πλήρη θητεία, με αποτέλεσμα αριθμός εξ αυτών να αναζητεί άλλους τρόπους για απόλυση από την Εθνική Φρουρά, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση της σχετικής διάταξης. Ως εκ τούτου, το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ ετοίμασε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή.

Με βάση τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όσοι εθνοφρουροί επιθυμούν να επιλεγούν να υπηρετήσουν ως βαθμοφόροι ή ως καταδρομείς-ειδικών επιχειρήσεων ή ως υποβρύχιοι καταστροφείς ή ως στρατονόμοι ή ως εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ δε θα δικαιούνται μείωση της θητείας τους μετά την απονομή σε αυτούς του βαθμού του υπαξιωματικού, δηλαδή του λοχία ή του δεκανέα, ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης που προβλέπεται για τους επιλεγέντες στις ειδικές δυνάμεις. Εξαίρεση στην εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται για τους ΥΕΑ, οι οποίοι θα έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν πλήρη θητεία από την επιλογή τους και όχι από την απονομή σε αυτούς του βαθμού του ανθυπολοχαγού, λόγω της μακράς διαδικασίας που προβλέπεται για την απονομή του βαθμού αυτού.

Η υπό αναφορά ρύθμιση δε θα ισχύει για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες εθνοφρουρών, εφόσον οι σχετικές προϋποθέσεις για μειωμένη θητεία αποκτήθηκαν μετά την επιλογή τους ή οι εν λόγω εθνοφρουροί έπαυσαν να ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα είναι πιο δίκαιη για τους εθνοφρουρούς και θα συμβάλει στην εξάλειψη της φυγοστρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

2 Ιουλίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων