Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και για τους κανονισμούς «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου, στις 28 Μαΐου και στις 24 Ιουνίου 2015. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων και η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί η προθεσμία εντός της οποίας η Πολεοδομική Αρχή θα εκφέρει τις απόψεις της, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος προς αυτή για τη λήψη προκαταρκτικών απόψεων σε σχέση με προτιθέμενη ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Προβλέπεται η έκφραση των προκαταρκτικών απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη από αυτή σχετικού αιτήματος, σε περίπτωση που αυτό αφορά την ερμηνεία σχεδίου ανάπτυξης, σχεδιασμένο οδικό δίκτυο ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

2. Προβλέπεται η έκφραση των προκαταρκτικών απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη λήψη από αυτή σχετικού αιτήματος ή μεγαλύτερης προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται γραπτώς από την Πολεοδομική Αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτητή, σε περίπτωση που για την εν λόγω έκφραση απόψεων απαιτείται περαιτέρω μελέτη ή επιτόπια επίσκεψη.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις τους.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους πιο πάνω αναφερόμενους βασικούς κανονισμούς:

1. Εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η προθεσμία έκφρασης των πιο πάνω αναφερόμενων προκαταρκτικών απόψεων σε σχέση με την ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας καθοριστεί στους τρεις τουλάχιστον μήνες και το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε αποσυρθεί γραπτώς εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της υποβολής του, θα κατακρατείται από την Πολεοδομική Αρχή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν και θα επιστρέφεται το υπόλοιπο στον αιτητή.

2. Εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η Πολεοδομική Αρχή δεν εκφράσει τις πιο πάνω αναφερόμενες προκαταρκτικές της απόψεις εντός της καθορισμένης προθεσμίας και ο αιτητής την ειδοποιήσει γραπτώς ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη λήψη των απόψεών της, επίσης θα κατακρατείται από την εν λόγω Αρχή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν και θα επιστρέφεται το υπόλοιπο στον αιτητή.

3. Εισάγονται δικαιώματα σε σχέση με την αδειοδότηση νέου τύπου αναπτύξεων ακίνητης ιδιοκτησίας και τη χορήγηση περιγραφικών πληροφοριών που αφορούν τις εκκρεμούσες, χορηγηθείσες ή απορριφθείσες πολεοδομικές αιτήσεις ανά διοικητική περιοχή δήμου ή/και κοινότητας.

4. Μειώνεται το ύψος των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για την εκ νέου χορήγηση πολεοδομικής άδειας, όταν η ισχύς της έχει λήξει χωρίς να ανανεωθεί και το πολεοδομικό και αναπτυξιακό καθεστώς της ιδιοκτησίας δεν έχει διαφοροποιηθεί στο μεσοδιάστημα κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται η χορήγηση άδειας με τα ίδια σχέδια, τους ίδιους όρους και την ίδια χρήση ως η αρχική άδεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο καθορισμός με ακρίβεια των χρονικών πλαισίων που διέπουν την εξέταση αιτήματος προς την Πολεοδομική Αρχή για τη λήψη προκαταρκτικών απόψεων σε σχέση με προτιθέμενες αναπτύξεις ακίνητης ιδιοκτησίας κρίθηκε αναγκαίος, ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που διαπιστώθηκε στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με την ικανοποίηση του περί δίκαιου αισθήματος προσώπου που αιτείται της λήψης προκαταρκτικών απόψεων και η αίτησή του εκκρεμεί επί μακρόν, χωρίς να εξεταστεί επί της ουσίας της από την Πολεοδομική Αρχή. Η εν λόγω ρύθμιση, με βάση τα ίδια στοιχεία, προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα, τις συστάσεις και τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, όπως αυτά διατυπώθηκαν κατά την εξέταση σχετικού παραπόνου που υποβλήθηκε σ’ αυτήν αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων από την Πολεοδομική Αρχή με τις οποίες ζητούνται οι προκαταρκτικές της απόψεις. Συναφώς, η εν λόγω αξιωματούχος εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας στους υπό αναφορά βασικούς κανονισμούς, η οποία υιοθετήθηκε και περίληφθηκε στους υπό συζήτηση κανονισμούς, ώστε να καθίσταται δυνατή η επιστροφή των καταβληθέντων δικαιωμάτων στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση που η προθεσμία εξέτασης του αιτήματός τους για προκαταρκτικές απόψεις παρέλθει δίχως αυτές να τους διαβιβαστούν.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι προκαταρκτικές απόψεις δεν υποκαθιστούν την πολεοδομική άδεια ούτε και δεσμεύουν την απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με αίτηση που θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, όπως επίσης αναφέρεται στα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη αναθεώρηση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει των βασικών κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτά να είναι αντιπροσωπευτικά των υπηρεσιών που παρέχονται.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε ιδιαίτερα η διάταξη της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία οι προκαταρκτικές απόψεις δε δεσμεύουν την απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με αίτηση για πολεοδομική άδεια που θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, γι’ αυτό και ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

Παράλληλα, παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για την εν λόγω διάταξη διατυπώθηκαν και από τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να εισαχθεί σ’ αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι προκαταρκτικές απόψεις θα δεσμεύουν για χρονική περίοδο ενός έτους την απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με πολεοδομική αίτηση που θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση της εν λόγω Αρχής θα αίρεται σε περίπτωση σύγκρουσής της με τις πρόνοιες του εφαρμοστέου κατά περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, καθώς και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», και την έγκριση των κανονισμών.

 

30 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων