Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να διέπονται από τις διατάξεις του, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν ή αναμένεται να λάβουν κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, και πιστωτικά ιδρύματα που η Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή τους δομή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχει συσταθεί Μονάδα Διαχείρισης στο Υπουργείο Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου. Η εν λόγω Μονάδα Διαχείρισης μέχρι σήμερα διαχειρίζεται τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) μετά την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα με ποσό ύψους €1,5 δις και την απόκτηση του 99% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ από το κράτος.

Με βάση τα ίδια στοιχεία η Μονάδα Διαχείρισης, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και για σκοπούς αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της οικονομικής τους κατάστασης, εισηγήθηκε όπως η νομοθεσία που ρυθμίζει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων καλύπτει και τις περιπτώσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταστεί μέτοχος σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας.

Λαμβανομένου υπόψη των πιο πάνω, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται όπως ο ΟΧΣ υπαχθεί στη Μονάδα Διαχείρισης, ώστε να διέπεται από τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας και συνεπακόλουθα να εφαρμόζει τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στον έλεγχό της.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος δήλωσε, με την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας η Μονάδα Διαχείρισης θα συμμετέχει ως παρατηρητής στις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ.

Ο πρόεδρος του ΟΧΣ δεν εξέφρασε οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Ιουνίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων