Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης, εκπροσωπώντας τον κ. Φειδία Σαρίκα
Άριστος Δαμιανού  
Γιώργος Γεωργίου  
Νεόφυτος Κωνσταντίνου, εκπροσωπώντας  
τον κ. Αντώνη Αντωνίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαΐου 2014, 25 Φεβρουαρίου, 20 Μαΐου, 17 και 22 Ιουνίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, ήταν η τροποποίηση του άρθρου 245Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, το οποίο προβλέπει ότι η μετακίνηση ανήλικου προσώπου από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα του εκτός των ορίων της Δημοκρατίας, χωρίς τη συγκατάθεση και τη συναίνεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα του, αποτελεί ποινικό αδίκημα, ώστε να ποινικοποιηθεί η κατακράτηση ανηλίκου στο εξωτερικό. Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ποινικοποιείται η κατακράτηση ανηλίκου στο εξωτερικό από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα του μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα του για τη μεταφορά του ανηλίκου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε αύξηση των περιπτώσεων οι οποίες αφορούν τη νόμιμη μετακίνηση ανηλίκων στο εξωτερικό από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα τους με τη συγκατάθεση και συναίνεση του άλλου νόμιμου κηδεμόνα, η οποία δίδεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σκοπό, αλλά στη συνέχεια, με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, ο ανήλικος δεν επιστρέφει στη Δημοκρατία, αλλά κρατείται μόνιμα στο εξωτερικό από τον κηδεμόνα που τον μετέφερε εκεί. Με βάση με τα ίδια στοιχεία, η κατακράτηση ανηλίκου σε χώρα άλλη από αυτήν της συνήθους διαμονής του ορίζεται ως παράνομη στα πλαίσια της Σύμβασης της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία και αφορά τις πλείστες των περιπτώσεων γονικών απαγωγών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η κατακράτηση ανηλίκου στο εξωτερικό, όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη πρόνοια, αποτελεί την πιο συνήθη μορφή απαγωγής ανηλίκου από τον ένα νόμιμο κηδεμόνα του και για το λόγο αυτό υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του θέματος αυτού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή σε σχέση με το αδίκημα της απαγωγής ανηλίκων από το νόμιμο κηδεμόνα τους, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 245Α του Ποινικού Κώδικα, ότι πολύ μικρό ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων ολοκληρώνεται στο ποινικό δικαστήριο, αφού οι πλείστες διευθετούνται στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας ή της Σύμβασης της Χάγης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα:

1. Η χρονική στιγμή κατά την οποία συντελείται το αδίκημα και ειδικότερα κατά πόσο συντελείται με την εκπνοή της περιόδου για την οποία δόθηκε η συγκατάθεση και συναίνεση, δηλαδή εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας, και κατά πόσο, στην περίπτωση αυτή, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης.

2. Η μεταφορά των προτεινόμενων διατάξεων σε νέο ξεχωριστό άρθρο στον Ποινικό Κώδικα, αφού τα συστατικά στοιχεία του προτεινόμενου αδικήματος είναι διαφορετικά από αυτά του προβλεπόμενου στο άρθρο 245Α αδικήματος της απαγωγής ανηλίκου.

3. Η φύση του προτεινόμενου αδικήματος, ως αδικήματος αυστηρής ποινικής ευθύνης, ιδιαίτερα σε σχέση με το ενδεχόμενο συμπερίληψης ως υπεράσπισης του στοιχείου της εύλογης αιτίας για τη μη επιστροφή του ανηλίκου στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, το οποίο προνοεί για την εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, από οποιοδήποτε πρόσωπο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι ώστε να περιληφθεί και η περίπτωση που το αδίκημα αφορά παράνομη κατακράτηση ανηλίκου εκτός των ορίων της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

2. Το προτεινόμενο αδίκημα να περιληφθεί στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο, με την προσθήκη νέου άρθρου 245Β, αντί με την τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 245Α αυτού.

3. Να μην προστεθεί στην προτεινόμενη πρόνοια αναφορά σε εύλογη αιτία”, αφού τέτοια αναφορά δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 245Α του Ποινικού Κώδικα που αφορά την απαγωγή ανηλίκων και η ύπαρξη τέτοιας αναφοράς στο προτεινόμενο νέο αδίκημα θα καθιστούσε αδύνατη την απόδειξη του αδικήματος, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η απόδειξη τέτοιας υποκειμενικής πρόθεσης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας συμφώνησε με τα πιο πάνω και ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι παρόλο που στο άρθρο 245Α του Ποινικού Κώδικα δεν περιλαμβάνεται τέτοια υπεράσπιση, γίνεται επίκληση της εύλογης αιτίας ενώπιον του δικαστηρίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως όλων όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως το κείμενο αυτού έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015».

 

 

29 Ιουνίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων