Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Μάριος Μαυρίδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Μαρία Κυριακού
Κώστας Κώστα Σταύρος Ευαγόρου
Χρίστος Μέσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης  
Νικόλας Παπαδόπουλος  
Γιώργος Βαρνάβα  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ), της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ, της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης Λτδ (ΣΕΜ) και της Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών Λτδ. Στην εν λόγω συνεδρία παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εκ μέρους του προσωπικού της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης Λτδ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας που αφορούν τη μεταφορά της ΣΕΜ στην οργανωτική δομή της ΣΚΤ.

Με την προτεινόμενη νομοθεσία σκοπείται ειδικότερα η συγχώνευση εγγεγραμμένων εταιρειών που δεν είναι συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ), όπως η ΣΕΜ, με εγγεγραμμένες εταιρείες που είναι ΣΠΙ, όπως η ΣΚΤ.

Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη νομοθεσία προτείνεται όπως:

1. διασαφηνισθεί ότι ορισμένες από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για εγγραφή συνεργατικής εταιρείας συνεχίζουν να τυγχάνουν εφαρμογής και μετά την εγγραφή της,

2. καταστεί δυνατή η δανειοδότηση φυσικών προσώπων που δεν είναι μέλη των ΣΠΙ με εγγύηση τις καταθέσεις τους και

3. διασαφηνισθεί ότι η απαγόρευση δανειοδότησης από ΣΠΙ φυσικού προσώπου το οποίο δεν είναι μέλος του δεν αφορά δάνεια που χορηγούνται σε μέλη τα οποία μεταγενέστερα της χορήγησης διαγράφονται από μέλη λόγω του ότι απώλεσαν τα προσόντα του μέλους.

Στα πλαίσια της συζήτησης, τις επιτροπές απασχόλησε η προτεινόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση με την απαιτούμενη απαρτία για σκοπούς συγχώνευσης δύο συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, στην περίπτωση που το ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα αποτελείται από λιγότερα από σαράντα άτομα. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, στην εν λόγω περίπτωση απαιτείται η παρουσία και των σαράντα μετόχων αυτοπροσώπως για τη λήψη της απόφασης για συγχώνευση με άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι επιτροπές, κρίνοντας την εν λόγω ρύθμιση ως αυστηρή, ζήτησαν από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας την επανεξέτασή της.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κληθέντες αρμόδιοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό εξέταση νομοσχεδίου σε νόμο. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων δήλωσαν ότι κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης έλαβαν υπόψη τη διαβεβαίωση που εκφράστηκε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι στη ΣΕΜ θα μεταφερθούν στη ΣΚΤ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στις επιτροπές αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, στο οποίο έχει επιφέρει ανάλογη τροποποίηση, ώστε να μην απαιτείται η παρουσία όλων των μελών ενός ΣΠΙ το οποίο αποτελείται από λιγότερα από σαράντα άτομα αυτοπροσώπως για λήψη απόφασης για συγχώνευση με άλλο ΣΠΙ, αλλά η παρουσία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των κατόχων μετοχών για λήψη τέτοιας απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον τους, ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

16 Ιουνίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων