Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015» και «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Τοποθέτησης Ενωτίων στα Αιγοπρόβατα) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευγένιος Χαμπουλλάς
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Κυριάκος Χατζηγιάννης Αντώνης Αντωνίου

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 9 Ιουνίου 2015. Ωστόσο, η συζήτησή τους αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 11 Ιουνίου 2015, γιατί στο κείμενο των πρώτων κανονισμών διαπιστώθηκαν μικρής έκτασης ασάφειες και κενά τα όποια έπρεπε να διασαφηνιστούν προτού το κείμενό τους εγκριθεί από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Λόγω δε της συνάφειας που έχουν μεταξύ τους οι πρώτοι με τους δευτέρους κανονισμούς, κρίθηκε απαραίτητο όπως αναβληθούν και οι δύο κανονισμοί.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των δύο κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Συνοπτικά, σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η θέσπιση επιπρόσθετων μέτρων για συμμόρφωση των κατόχων αιγοπροβάτων με τις πρόνοιες των βασικών κανονισμών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή και στη λειτουργία του σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, και σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καθορισμός τελών τοποθέτησης ενωτίων, τα οποία θα επιβάλλονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση των ενωτίων σε αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή θα γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και όχι από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Με βάση τις διαπιστώσεις της αναφορικά με τους πρώτους κανονισμούς, η επιτροπή κατέληξε σε εισηγήσεις προς το αρμόδιο υπουργείο, για να εξετάσει ενδεχόμενες τροποποιήσεις του υπό εξέταση κειμένου αυτών, ώστε να διασαφηνιστούν συγκεκριμένες πρόνοιές τους και να καλυφθούν κενά ή παραλείψεις σε αυτό. Συγκεκριμένα, οι εισηγήσεις της επιτροπής συνοψίζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Στην αντικατάσταση του όρου σήμα αναγνώρισης με τον όρο μέσο αναγνώρισης οπουδήποτε ο όρος αυτός απαντά στο προτεινόμενο κείμενο και στο κείμενο των υφιστάμενων κανονισμών.

2. Στη διευκρίνιση και στον καθορισμό των προτεινόμενων με τους κανονισμούς απαραίτητων εγγράφων τα όποια οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή οι προμηθευτές μέσων αναγνώρισης.

3. Στον καθορισμό των συγκεκριμένων εγγράφων που οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι εκμετάλλευσης ζώων αναφορικά με το συνολικό αριθμό των ζώων που έχουν στην εκμετάλλευσή τους.

4. Στη διαγραφή διάταξης των υφιστάμενων κανονισμών, της οποίας το περιεχόμενο ήταν σε αντίθεση με τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξήλθαν τις παρατηρήσεις της επιτροπής σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και σε νέα συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2015, διαμόρφωσαν αναθεωρημένο κείμενο των πρώτων κανονισμών, το οποίο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το αναθεωρημένο κείμενο των πρώτων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της αναφορικά με τους πρώτους κανονισμούς και αφού προηγουμένως επέφερε στο κείμενό τους μικρής έκτασης νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την έγκριση και των δεύτερων κανονισμών, εμμένοντας στην αρχική της θέση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρχική της έκθεση.

23 Ιουνίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων