Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 

 Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να εισαχθεί ρύθμιση για την υλοποίηση συμφωνίας αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που συνομολογείται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία στις 10 Ιουλίου 2014 έγινε συμβαλλόμενο μέρος της Πολυμερούς Συμφωνίας για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Multilateral Convention on Mutual Administrative on Tax Matters), η οποία κυρώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαίας βοήθειας σε φορολογικά θέματα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπέγραψε στις 29 Οκτωβρίου 2014 την Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς κατά τη διεξαγωγή της 7ης Συνεδρίασης του Παγκόσμιου Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σημειώνεται ότι το πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ καθορίζει τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των φορολογουμένων, καθώς και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι o Υπουργός Οικονομικών, πέραν των δύο συμφωνιών, υπέγραψε στις 2 Δεκεμβρίου 2014 διακρατική συμφωνία (Intergovernmental Model 1A Agreement) με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ενδυνάμωση της Διεθνούς Φορολογικής Συνεργασίας για την εφαρμογή του Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα σε θέματα χρηματοοικονομικής φύσεως, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, συναρτήσει των ήδη υπογραφεισών από τη Δημοκρατία συμφωνιών.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καθώς και ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς την πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό Οικονομικών για την εφαρμογή και τη ρύθμιση θεμάτων ανταλλαγής πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα ήταν ορθότερο να καθορίζεται με την έκδοση σχετικών κανονισμών, οι οποίοι θα τυγχάνουν έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε στην επιτροπή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23ης Ιουνίου 2015, στην οποία επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους περιλήφθηκε η σχετική πρόνοια στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι βάσει της Συμφωνίας FATCA, εάν μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 δεν εγκαθιδρυθεί στην ολότητά του το σχετικό νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της, τότε αυτή ακυρώνεται.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο από την εκτελεστική εξουσία, λόγω των στενών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τη συγκεκριμένη συμφωνία μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, να επιλεγεί η σχετική πρόνοια για την έκδοση διαταγμάτων αντί κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

23 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων