Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015» και «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέσης
Μάριoς Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Μάριο Μαυρίδη και κ. Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πάμπο Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μην επιβάλλεται ή εισπράττεται τέλος πάνω στο ποσό της αρχικής σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Μάριο Μαυρίδη και Πάμπο Παπαγεωργίου, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις που υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια μέρα συστήνεται νέα υποθήκη για τον ίδιο σκοπό επί του ιδίου ακινήτου, είτε υπέρ του ιδίου είτε υπέρ άλλου ενυπόθηκου δανειστή, η αξία του χαρτοσήμου να είναι μηδενική.

Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου προτείνεται η κατάργηση της επιβολής ή είσπραξης τέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει για τον ίδιο σκοπό νέα υποθήκη επί του ιδίου ακινήτου είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή.

2. Σε περίπτωση που υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει για τον ίδιο σκοπό νέα υποθήκη επί του ιδίου ακινήτου με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, είναι το ίδιο ή μικρότερο από το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης από γονέα προς τέκνο για το ποσό που αυτός δανείστηκε δυνάμει της υποθήκης, το οποίο παραμένει ακόμη απλήρωτο κατά την ημέρα κατά την οποία διενεργείται η μεταβίβαση.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης διαφορετικά παρά από γονέα προς τέκνο για το ποσό που αυτός δανείστηκε δυνάμει της υποθήκης, το οποίο παραμένει ακόμη απλήρωτο κατά την ημέρα κατά την οποία διενεργείται η μεταβίβαση.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των δανειοληπτών και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης έναντι των τραπεζών. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιορίζεται το κόστος μεταφοράς δανείου έναντι υποθήκης από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μεταφορά αυτή και ο δανειολήπτης να επωφελείται λόγω των ευνοϊκότερων όρων δανειοδότησης που δυνατόν να του παρέχει άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, κατά τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, αναμένεται ότι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προτάσεων νόμου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτών, επισήμανε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και σύστασης νέας για τον ίδιο σκοπό, τα μεταγενέστερα της υποθήκης αυτής εμπράγματα βάρη θα έχουν προτεραιότητα έναντι της νέας υποθήκης.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της πρώτης πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

9 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων