Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Στέλλα Κυριακίδου

Αθηνά Κυριακίδου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Γεώργιος Προκοπίου

Αδάμος Αδάμου

Ρούλα Μαυρονικόλα

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Το Συμβούλιο Τροφίμων και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2002 [ΚΔΠ 267/2002], με στόχο την ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα την άρση της ασυμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1601/91 του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2232/96, του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 110/2008 και της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ».

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1334/2008, ο οποίος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει άμεση ισχύ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, καταργήθηκαν οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των πρώτων υλών από τις οποίες κατασκευάζονται», «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων» και «Απόφαση 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 1999 για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2232/96». Σημειώνεται ότι, όπως επισήμαναν οι ίδιοι εκπρόσωποι, οι υπό κατάργηση κανονισμοί είχαν θεσπιστεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις πιο πάνω καταργηθείσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Συμβούλιο Τροφίμων συμφώνησε με τη σκοπούμενη κατάργηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

9 Ιουνίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων