Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαΐου 2014, καθώς και στις 13 και 20 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου [Ν. 73(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], με στόχο την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών».

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο διευρύνεται ο σκοπός τήρησης του Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών, έτσι ώστε να καλύπτει όχι μόνο την έκδοση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, αλλά και την ενημέρωση άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις καταδίκες υπηκόων τους στη Δημοκρατία, καθώς και την αποθήκευση τέτοιων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Απόφαση Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε όλες οι καταδίκες που εκδίδονται στο έδαφός του να συνοδεύονται κατά την καταχώρισή τους στο ποινικό μητρώο από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου, εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους.

2. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με καταδίκες που αφορούν πολίτες αυτών οι οποίες εκδόθηκαν στο κράτος μέλος καταδίκης, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο του κράτους αυτού.

3. Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου που καταδικάστηκε αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτή, προκειμένου να είναι σε θέση να τις διαβιβάσει, σε περίπτωση που αυτό της ζητηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαίσιο.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε η ευρεία, κατά την άποψη των μελών της, διατύπωση της προτεινόμενης πρόνοιας με την οποία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να επιτρέπεται η τήρηση και η χρήση του Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών για οποιοδήποτε λόγο και σκοπό.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανταποκρινόμενη σε σχετική παράκληση της επιτροπής, κατέθεσε εισήγηση για τροποποίηση της προτεινόμενης πρόνοιας, με βάση την οποία προβλέπεται ρητά ότι σκοπός της τήρησης του Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών είναι η έκδοση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, η παρουσίαση καταδικών ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διεθνή σύμβαση ή άλλο εν ισχύι νόμο. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω εισήγηση υιοθετήθηκε τελικά από την επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, παρ’ όλο που η προθεσμία εναρμόνισης έχει ήδη λήξει, ο μηχανισμός κίνησης της διαδικασίας παράβασης και επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα του πρώην τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για θέματα που ρυθμίζονται με αποφάσεις-πλαίσιο, αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Αυτό όμως, όπως επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, δεν αίρει την υποχρέωση της Δημοκρατίας να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της απόφασης-πλαίσιο.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η Αστυνομία Κύπρου κατά τη χρήση του αρχείου προηγούμενων καταδικών τηρεί όλες τις πρόνοιες του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ίδιος επισήμανε ότι η αστυνομία ήδη αντλεί πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς όμως να χρησιμοποιείται η αυτοματοποιημένη μέθοδος ECRIS, όπως προτείνεται από την υπό εναρμόνιση απόφαση-πλαίσιο και την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της Απόφασης-Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

2 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων