Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και στις 25 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το έτος 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους €108.520 και έσοδα συνολικού ύψους €26.010. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων, ύψους €82.510, θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΚΕΑΑ για το έτος 2015 προέρχονται από έσοδα από τόκους και επενδύσεις (€26.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΕΑΑ για το έτος 2015 αφορούν την αγορά υπηρεσιών ειδικών εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία μελέτης για το σχεδιασμό και την προώθηση των σχεδίων του ΚΕΑΑ (€12.000), καθώς και την υλοποίηση των σχεδίων που στοχεύουν στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες (€90.000).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης που στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και αναμένεται να ανέλθουν σε €50.000. Περαιτέρω, επειδή βασικός σκοπός του ειδικού ταμείου είναι η προαγωγή της επαγγελματικής αποκατάστασης και η ευημερία των ατόμων με αναπηρία που καταρτίζονται και απασχολούνται και εκτός του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, η διαχειριστική επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων.

Τα νέα προγράμματα αφορούν την επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών που σχετίζονται ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες σε θέματα δεξιοτήτων που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα ή και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Οι δαπάνες για τα δύο νέα προγράμματα προϋπολογίζεται να ανέλθουν συνολικά στις €40.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο παρόν στάδιο έχει τερματιστεί η λειτουργία των τριών εργαστηρίων του ΚΕΑΑ τα οποία παρήγαγαν προϊόντα που δεν είχαν ζήτηση στη σύγχρονη αγορά και συναφώς τα άτομα που απασχολούνταν σ’ αυτά είτε συνταξιοδοτήθηκαν είτε έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα απασχόλησης.

Περαιτέρω, η ειλημμένη απόφαση για την αξιοποίηση του ΚΕΑΑ και του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες έχει παγοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα δεν πρέπει να δημιουργηθούν στο παρόν στάδιο οποιοιδήποτε νέοι οργανισμοί όσο και την έντονη αντίδραση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, η οποία εκφράστηκε κατά τις διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του νέου αυτού οργανισμού.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, μετά την εξέλιξη αυτή, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες, προτίθεται να προβεί στην επεξεργασία άλλων λύσεων που να αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση του τομέα επαγγελματικής αποκατάστασης και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου υποδείχθηκε από τους αρμόδιους εκπροσώπους ότι το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό του οποίου ζητείται η έγκριση βάσει του υπό αναφορά νομοσχεδίου εκ παραδρομής παρουσιάζεται λανθασμένο. Συναφώς, το νομοσχέδιο έτυχε της απαραίτητης νομοτεχνικής διόρθωσης, ώστε το συνολικό ύψος των προτεινόμενων δαπανών να ανέρχεται στις €108.520 αντί στις €105.020, όπως αναφερόταν αρχικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των δαπανών του ΚΕΑΑ για το έτος 2015.

 

 

26 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων