Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με την προτεινόμενη ρύθμιση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθίσταται υπόχρεη να κοινοποιεί τους τελικούς όρους της δημόσιας προσφοράς, όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και, όπου εφαρμόζεται, στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

  

 

26 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων