Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για ποσό που αντιστοιχεί στο εναπομείναν εξήντα τοις εκατόν (60%) του προϋπολογισθέντος συνολικού ποσού δαπανών κατ’ αναλογία του κάθε κεφαλαίου του Δελτίου Δαπανών και χρήση του για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το προσχέδιο της πιο πάνω απόφασης σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2015.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέχεται στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης από το ταμείο του ΡΙΚ για ποσό που αντιστοιχεί στο εναπομείναν εξήντα τοις εκατόν (60%) του προϋπολογισθέντος συνολικού ποσού κατ’ αναλογία του κάθε κεφαλαίου του δελτίου δαπανών και χρήσης του για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015 αποφάσισε όπως, αντί του συνολικά προϋπολογισθέντος ποσού δαπανών ύψους €28.835.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης μόνο για ποσό που αναλογεί στο σαράντα τοις εκατόν (40%) του ποσού αυτού. Ταυτόχρονα, αποφάσισε όπως το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο εναπομείναν εξήντα τοις εκατόν (60%) αποδεσμευθεί μόνο μετά από σχετική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συναφώς, με την υπό αναφορά απόφαση παρέχεται έγκριση για τη διενέργεια δαπάνης για το εναπομείναν αυτό ποσό κατ’ αναλογία του κάθε άρθρου του κάθε κεφαλαίου του δελτίου δαπανών του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της απόφασης.

 

 

 

26 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων