Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

2. Να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

3. Να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις.

Ειδικότερα, οι κυριότερες από τις προτεινόμενες ουσιαστικές τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία έχουν ως ακολούθως:

1. Η λειτουργία ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να αρχίζει χωρίς προηγούμενη έκδοση και κοινοποίηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Οι οντότητες με προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας και προληπτικής εποπτείας, θα μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύλακες στη Δημοκρατία σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).

3. Η υποχρέωση προς τους θεματοφύλακες να προσυπογράφουν εκθέσεις και καταστάσεις αμοιβαίου κεφαλαίου, πρακτική η οποία δεν είναι συνήθης για οντότητες που λειτουργούν ως θεματοφύλακες, διαγράφεται.

4. Η διαδικασία διάθεσης, εξαγοράς και αναστολής εξαγοράς των μεριδίων θα τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης.

5. Η βασική νομοθεσία για τους συνδικαιούχους και για τη διάλυση του αμοιβαίου κεφαλαίου καθίσταται πιο αποτελεσματική στην πρακτική της εφαρμογή.

6. Παρέχεται η δυνατότητα όπως η εισαγωγή μετοχών εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί και σε τρίτη χώρα τεθεί κάτω από όρους και προϋποθέσεις.

7. Επιβάλλονται αυστηρότεροι κανόνες, ώστε επενδυτές, μεταξύ των οποίων και οι ΟΣΕΚΑ, να αποφεύγουν να στηρίζονται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή να χρησιμοποιούν τέτοιες αξιολογήσεις ως αποκλειστική παράμετρο, όταν αξιολογούν τον κίνδυνο που ενέχουν επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ.

8. Ρυθμίζεται η περίληψη από τους ΟΣΕΚΑ στο ενημερωτικό δελτίο πληροφοριών αναφορικά με επενδύσεις σε τρίτες χώρες στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού τους.

9. Επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

10. Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΣΕΚΑ να αποτιμούν το ενεργητικό τους σε περιοδική βάση και τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο και να υποχρεώνονται να δημοσιεύουν την καθαρή αξία του ενεργητικού σε ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης.

11. Απλοποιείται η διαδικασία δημοσίευσης της ημερομηνίας πραγματοποίησης της συγχώνευσης, της διαδικασίας διάσπασης και της ανάκλησης της άδειας ΟΣΕΚΑ.

12. Επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής εγγύησης αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε τρίτη χώρα.

13. Διαγράφεται η υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από τους ΟΣΕΚΑ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ στις εθνικές τους νομοθεσίες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αρχίσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της μη λήψης μέτρων εκ μέρους της Κύπρου για εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία.

Οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ΚΣΕΠΕΥ και του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με το νομοσχέδιο, κατέθεσε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα με εισηγήσεις για περαιτέρω διαμόρφωση αυτού.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 22 Μαΐου 2015 ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί εν μέρει με τις εισηγήσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ειδικότερα, το υπουργείο συμφώνησε όπως το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφωθεί, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό πρόνοιες, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διαίρεση του κεφαλαίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε μετοχές να αναγνωρίζονται κλάσματα μετοχών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

26 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων