Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ΑCTA), ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Εντούτοις, ο ACTA και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου απέστειλαν στην επιτροπή σχετικές επιστολές στις οποίες δηλώνουν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνεται η προσθήκη νέου κεφαλαίου στο Πρώτο Παράρτημα του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, το οποίο αφορά την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού. Η διαδικασία αυτή της τροποποίησης των παραρτημάτων του νόμου από κανονισμούς προβλέπεται ρητά στο άρθρο 13 του εν λόγω νόμου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, ο υπό αναφορά ευρωπαϊκός κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των επιβατών όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που προσφέρονται από τους μεταφορείς.

2. Την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

3. Τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης.

4. Τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες.

5. Τη διεκπεραίωση παραπόνων.

6. Τους γενικούς κανόνες για την επιβολή της νομοθεσίας.

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε επιβάτες που ταξιδεύουν:

1. με επιβατικό πλοίο και ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους,

2. με επιβατικό πλοίο, όταν ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται εκτός του εδάφους κράτους μέλους, ο δε λιμένας αποβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εφόσον η υπηρεσία εκτελείται από μεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3. με κρουαζιέρα, όταν ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους.

Παράλληλα, ο ίδιος κανονισμός επιβάλλει υποχρεώσεις στους:

1. διοργανωτές ταξιδιών, ταξιδιωτικούς πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή κρουαζιέρες στο ευρύ κοινό,

2. μεταφορείς και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις εκτελεστές μεταφορών,

3. φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών και

4. λιμενικές αρχές.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας έχει αναλάβει από το Μάρτιο του 2014 καθήκοντα φορέα επιβολής νομοθεσίας, καθώς και φορέα διαχείρισης καταγγελιών επιβατών πλοίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπονούμενοι σε πρώτο στάδιο αποτείνονται στους μεταφορείς ή φορείς εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού και, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, τότε δύναται να αποτείνονται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία για τη θέσπιση συστήματος κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ευρωπαϊκού κανονισμού, ήταν η 18η Δεκεμβρίου 2012, αλλά οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 26 Μαρτίου 2015. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αναλάβει δέσμευση στο πλαίσιο της διαδικασίας EU Pilot για θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της επισήμαναν ότι η απλή παραπομπή των διατάξεων του νόμου που προτείνεται να τροποποιηθεί με τους υπό αναφορά κανονισμούς στα άρθρα του ευρωπαϊκού κανονισμού δεν αποτελεί επαρκή περιγραφή της αξιόποινης πράξης, γιατί τα επηρεαζόμενα οργανωμένα σύνολα, φορείς ή πολίτες δε θα είναι σε θέση να λαμβάνουν πλήρη και άμεση γνώση των υποχρεώσεών τους και των επαπειλούμενων διοικητικών προστίμων.

Ο εκπρόσωπος της ΟΠΑΚ εισηγήθηκε την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και σε εκδρομές περιήγησης και ξενάγησης, εισήγηση με την οποία ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διαφώνησε, καθότι αυτή απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 2 του ευρωπαϊκού κανονισμού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Με την ευκαιρία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως λάβει όλα τα δέοντα μέτρα, ώστε να ενημερώνονται επαρκώς οι πολίτες για τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία αναφορικά με τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές τους.

 

19 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων