Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Στέλλα Κυριακίδου

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Νίκος Νουρής

Αθηνά Κυριακίδου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Κώστα Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, κ. Αθηνά Κυριακίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και κ. Ρούλα Μαυρονικόλα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ο αναπληρωτής διευθυντής των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου με την εισαγωγή σε αυτόν διατάξεων που να ρυθμίζουν τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών οδοντιάτρων.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οδοντιάτρων (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου με την προσθήκη σε αυτόν διατάξεων που να ρυθμίζουν την πειθαρχική ευθύνη των οδοντιάτρων που μετέχουν σε εταιρείες οδοντιάτρων ή που συνεργάζονται με αυτές ή που εργοδοτούνται από αυτές.

Εισάγοντας τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου εκ μέρους των εισηγητών τους, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Κώστας Κωνσταντίνου και το μέλος της επιτροπής κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου ανέφεραν ότι, λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι από το 2013 επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας ιατρών ύστερα από σχετική τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας των ιατρών, πρέπει κατ’ ανάλογο τρόπο και κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων από το νόμο και τη διοίκηση να επιτρέπεται και στους οδοντίατρους να συστήνουν εταιρείες οδοντιάτρων.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, έπειτα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας οδοντιάτρων. Στη συνέχεια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα αποτείνονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για την εγγραφή της εταιρείας οδοντιάτρων είτε ως ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία καταχωρίζεται με το αρκτικόλεξοΟΕΠΕ (Οδοντιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), είτε ως ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Σημειώνεται ότι μέτοχος οδοντιατρικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να είναι και ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος συνεταιρισμός του οποίου οι συνέταιροι είναι οδοντίατροι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου.

2. Οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει εγγραφεί ως εταιρεία οδοντιάτρων θα θεωρείται νόμιμη και θα καταχωρίζεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, αφού τύχει της έγκρισης του Οδοντιατρικού Συμβουλίου.

3. Κάθε εταιρεία οδοντιάτρων της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη έχει ολοκληρωθεί πρέπει να καταχωρίζεται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο στο Μητρώο Εταιρειών Οδοντιάτρων.

4. Η προσωπική ευθύνη οδοντιάτρου για οδοντιατρική αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα αυτός διέπραξε κατά την άσκηση των οδοντιατρικών του καθηκόντων δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρθηκαν μέσω εταιρείας οδοντιάτρων. Η εταιρεία οδοντιάτρων είναι εκ προστήσεως υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των οδοντιάτρων μετόχων ή συνεταίρων που την αποτελούν ή που εργοδοτούνται από αυτή.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου, επισημαίνοντας περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι πανομοιότυπες με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις οικείες νομοθεσίες των ιατρών το 2013, η εφαρμογή των οποίων δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ταυτόχρονα ότι η συντομογραφία με λατινικούς χαρακτήρες “DLC” (Dentists’ Limited Company) που προβλέπεται στο κείμενο της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου πρέπει να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση με αυτή που ήδη χρησιμοποιείται για τις εταιρείες ιατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, που επίσης είναι “DLC” (Doctors’ Limited Company). Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε την αντικατάσταση της εν λόγω συντομογραφίας στο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου από τη συντομογραφία “DeLC”.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις ρυθμίσεις που προτείνονται με τις δύο προτάσεις νόμου και δήλωσε ότι η οργάνωση των οδοντιάτρων σε εταιρείες θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των επαγγελματιών αυτών για σκοπούς φορολόγησης.

Οι εκπρόσωποι του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου, αναφέροντας ότι η ψήφισή τους έρχεται να αποκαταστήσει την άνιση μεταχείριση των οδοντιάτρων έναντι άλλων επαγγελματιών, όπως είναι οι ιατροί και οι δικηγόροι, καθ’ όσον αφορά το δικαίωμά τους ως επαγγελματίες να συστήνουν εταιρείες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση και των δύο υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

19 Μαΐου 2015

  

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων