Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια «Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο Πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «O περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Στέλλα Κυριακίδου

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Νίκος Νουρής

Αθηνά Κυριακίδου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου, καθώς και στις 7 και 14 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη της Δημοκρατίας και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η πλήρης εναρμόνιση με τα άρθρα 4(2)(α), 5(β), 6(3), 9(3)(α) και (β) και 11(1) της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο Πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης, και με το άρθρο 4 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη της Δημοκρατίας του Υπουργείου Υγείας, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πιο πάνω Οδηγίες, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται τροποποίηση του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο Πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου του 2013, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση ειδικά όσον αφορά τα πιο κάτω θέματα:

(α) Την παροχή πληροφοριών από το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη της Δημοκρατίας σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας και τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται στη Δημοκρατία, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι ιατρικές συνταγές και τα δικαιώματα των ασθενών που απορρέουν από την Οδηγία 2011/24/ΕΕ σε σχέση με αυτά που απορρέουν από τον Κανονισμό 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

(β) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται στη Δημοκρατία, με σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος.

(γ) Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης για παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Σκοπός του δεύτερου τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι επίσης η πλήρης εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 αυτής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη της Δημοκρατίας του Υπουργείου Υγείας, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/52/ΕΕ, προτείνεται για το σκοπό αυτό τροποποίηση του οικείου βασικού νόμου όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν ιατρικές συνταγές που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται στη Δημοκρατία, καθώς και συνταγές που εκδόθηκαν στη Δημοκρατία, με σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος.

Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε συμπληρωματικά ότι, μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία της Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε δύο προειδοποιητικές επιστολές, με ημερομηνίες 10 Ιουλίου 2014 και 25 Σεπτεμβρίου 2014, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων διάφορες παραλείψεις στη μεταφορά των δύο ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη όπως τα υπό αναφορά νομοσχέδια προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο τροποποιητικών νομοσχεδίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε νόμους.

 

19 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων