Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών, Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και του Cyprus Fiduciary Association.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να υλοποιηθούν αφενός τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3.9 του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πέμπτη και τέταρτη αξιολόγηση) αναφορικά με τη δέσμευση για αξιολόγηση, εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αφετέρου τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 8 του επικαιροποιημένου Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP) (πέμπτη και τέταρτη αξιολόγηση) αναφορικά με την ενδυνάμωση του θεσμικού και εφαρμοστικού πλαισίου για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του περί Εταιρειών Νόμου μέσω του εξορθολογισμού της διαδικασίας εγγραφής εταιρειών και της ενδυνάμωσης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής επικαιροποίηση των πληροφοριών που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και η διαγραφή των μη συμμορφούμενων με την ισχύουσα νομοθεσία εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το νομοσχέδιο καταρτίστηκε στη βάση των εισηγήσεων που προέκυψαν από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του ΤΕΕΕΠ και των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από την επιτροπή υποστήριξης του ΤΕΕΕΠ, η οποία απαρτίζεται από το ΣΕΛΚ, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και το CIPA.

Η εκπρόσωπος της Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την ενδυνάμωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για επαρκή επικαιροποίηση του μητρώου εταιρειών.

2. Τον εξορθολογισμό της διαδικασίας εγγραφής εταιρείας μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών του ΤΕΕΕΠ.

3. Τη διευκόλυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων.

4. Την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εταιρειών.

5. Τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων, καθώς και για την πιστοποίηση ή/και επικύρωση εγγράφων.

6. Την ενδυνάμωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τη διαγραφή εταιρειών που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

7. Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σε σχέση με τα ακόλουθα:

α. Τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις εταιρείες.

β. Την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

γ. Τη γλώσσα στην οποία μπορούν να καταχωρίζονται τα συνοδευτικά έγγραφα της ετήσιας έκθεσης.

δ. Τη δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας από εταιρεία προς υπαλλήλους της ιδίας και του ομίλου της για σκοπούς αγοράς μετοχών σε αυτήν ή στη μητρική της εταιρεία.

ε. Την υποχρέωση διορισμού ελεγκτή στις περιπτώσεις εταιρειών που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση συμβούλων για έλεγχο σε ελεγκτή.

στ. Την εξαίρεση των ανενεργών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στα κατεχόμενα από την υποχρέωση καταχώρισης ετήσιας έκθεσης.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος, δήλωσε ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πέμπτη αξιολόγηση), τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

Η εκπρόσωπος του ΤΕΕΕΠ, προσθέτοντας στα όσα ανάφερε η πιο πάνω εκπρόσωπος, δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας προγραμματίζεται η έναρξη διαδικασίας αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕΕΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών, και η έκδοση οδηγιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ, αφού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν όπως η καταβολή του ετήσιου τέλους εταιρείας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που η εταιρεία καταχωρίζει στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη την ετήσια έκθεσή της.

Συναφώς, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η εισήγηση του ΣΕΛΚ αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετο φόρτο εργασίας στο ΤΕΕΕΠ. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτησή της.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίζεται η ασφαλής ηλεκτρονική τροποποίηση του μητρώου εταιρειών. Έτσι, ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα αυτό από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι ηλεκτρονική πρόσβαση στο μητρώο εταιρειών για σκοπούς τροποποίησης των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό θα παραχωρείται μόνο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, οι οποίοι θα είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να προβαίνουν σε τέτοιες τροποποιήσεις.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 13 Μαΐου 2015 κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώθηκαν βελτιώσεις κυρίως νομοτεχνικής φύσεως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

 

19 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων