Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201 και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των δύο νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί της Ελευθερίας Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με την Οδηγία αυτή αποτελεί υποχρέωση που πηγάζει ρητά από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία για τους δήμους:

1. Απαλείφεται η δυνατότητα που παρείχετο στα δημοτικά συμβούλια να επιβάλλουν τέλη για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου.

2. Διαμορφώνεται η πρόνοιά της σύμφωνα με την οποία για την άσκηση των πιο πάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων απαιτείται η έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών, ώστε η εν λόγω άδεια να εκδίδεται μόνο μια φορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε σχέση με αυτή.

3. Εισάγεται σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να επιβάλλουν δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή οποιοδήποτε χώρο ή άλλο επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος. Το ύψος των δικαιωμάτων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθοριζόμενο ύψος των δικαιωμάτων για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών υποστατικών για κάθε κατηγορία υποστατικών.

Με τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου τροποποιούνται οι πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας περί κοινοτήτων, ώστε να συνάδουν με τις ανάλογες προτεινόμενες με το πρώτο νομοσχέδιο τροποποιήσεις σε σχέση με την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων διαμορφώνεται η πρόνοια της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία το ύψος των δικαιωμάτων που δύναται να επιβάλλουν τα κοινοτικά συμβούλια σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή οποιοδήποτε χώρο ή άλλο επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος καθορίζεται με κανονισμούς, ώστε να καθοριστεί ότι το ύψος των εν λόγω δικαιωμάτων δε θα μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων τα οποία προτείνονται με το νομοσχέδιο για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών υποστατικών για κάθε κατηγορία υποστατικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης της άσκησης ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου, δεδομένου ότι για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων θα απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τα συμβούλια μόνο μία φορά και αυτή θα παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται τα δικαιώματα και θα συνεχίσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτό.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

19 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων