Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου του 2015 Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Μάριος Μαυρίδης Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Δημήτρης Συλλούρης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του εν λόγω νόμου, με ή χωρίς πλειστηριασμό.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η επιλογή δημοπράτη για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών, η διαδικασία διεξαγωγής των πλειστηριασμών, η καταβολή δικαιωμάτων και αποζημίωσης σε δημοπράτη, η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου χωρίς πλειστηριασμό στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται πώληση κατά τον πρώτο πλειστηριασμό και καθορίζονται τα πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η πώληση του υπό αναφορά ενυπόθηκου ακινήτου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος τις επιτροπές απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα και ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο επιλογής δημοπράτη, τον καθορισμό των χώρων διεξαγωγής πλειστηριασμών, τα πρόσωπα που δύνανται να καταβάλουν στο δημοπράτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας πλειστηριασμού το ποσό για το οποίο το ακίνητο εκτίθεται σε πλειστηριασμό, προκειμένου να μη διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, την εκ νέου διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου για σκοπούς είσπραξης του ποσού του εναπομείναντος του χρέους, την καταβολή αποζημίωσης σε δημοπράτη, τη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου χωρίς πλειστηριασμό, τη δυνατότητα παρουσίας των ενδιαφερόμενων προσώπων στο χώρο διεξαγωγής πώλησης χωρίς πλειστηριασμό, καθώς και τους περιορισμούς σε σχέση με τα πρόσωπα στα οποία δε δύναται να πωληθεί, ανεξαρτήτως διαδικασίας, το ενυπόθηκο ακίνητο.

Στη βάση των πιο πάνω προβληματισμών οι επιτροπές κάλεσαν τους αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους όπως μελετήσουν τις παρατηρήσεις των επιτροπών και καταθέσουν αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών στο οποίο τα εν λόγω ζητήματα να τύχουν περαιτέρω διευκρίνισης, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, εν αναμονή του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών ο τίτλος αυτών πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Oι περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου Κανονισμοί του 2015».

 

 

 

 

 

 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων